K povinnosti zaměstnavatelů testovat své zaměstnance

K povinnosti zaměstnavatelů testovat své zaměstnance

4. března 2021
Předmět Tax Alert

Vláda dne 1. března 2021 odsouhlasila návrh mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zavádí povinnost zaměstnavatelů provádět pravidelné plošné testování zaměstnanců.

Kdy bude testování zahájeno?

Zahájení povinného testování je v tuto chvíli rozděleno na dvě fáze dle velikosti zaměstnavatelů, tj. dle počtu jejich zaměstnanců (včetně zaměstnanců na DPP/DPČ či např. na mateřské/rodičovské dovolené):

 • zaměstnavatelé s více než 250 zaměstnanci: od 3. března povinnost zajistit antigenní testování zaměstnanců, od 5. března povinnost vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili testování, a od 12. března povinnost neumožnit vstup na pracoviště těm zaměstnancům, kteří v uplynulých 7 dnech nebyli testováni;
 • zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci: od 5. března povinnost zajistit antigenní testování zaměstnanců, od 8. března povinnost vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili testování, a od 15. března povinnost neumožnit vstup na pracoviště těm zaměstnancům, kteří v uplynulých 7 dnech nebyli testováni.

Kde/jak lze zaměstnance testovat a kdo ponese náklady?

Zaměstnavatelé budou povinni minimálně jedenkrát týdně zajistit svým zaměstnancům antigenní COVID testy, a to:

 • v rámci státem hrazeného testování v POC centrech (tato možnost by však neměla být zaměstnavateli nabízena jako jediná varianta, protože pro některé zaměstnance může být tato varianta nerealizovatelná s přihlédnutím k lokalitě a/nebo kapacitě testovacích míst),
 • prostřednictvím zdravotnického zařízení zajištěného zaměstnavatelem (např. poskytovatele pracovnělékařských služeb), anebo
 • prostřednictvím tzv. samotestování zaměstnanců organizovaného na pracovišti (ve výjimečných případech si může zaměstnanec provést samotestování i mimo pracoviště).

V případě samotestování bude stát přispívat zaměstnavatelům čtyřikrát měsíčně 60 Kč na test každého zaměstnance. Zaměstnavatel následně každý měsíc vykáže vůči zdravotním pojišťovnám svých zaměstnanců počty provedených testů a ty mu zpětně proplatí příspěvek do výše 240 Kč za jednoho zaměstnance.

Praktický průvodce testováním připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu je k dispozici ZDE.

Jaký bude dopad na zaměstnance?

Zaměstnanci budou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit, s výjimkou těch zaměstnanců, kteří v posledních 90 dnech měli pozitivní test na koronavirus, prošli izolací a nadále nemají žádné příznaky. Pokud by se zaměstnanec testování podrobit odmítl, máme za to, že se bude jednat o překážku v práci na straně zaměstnance, a to bez práva na náhradu mzdy.

Pokud bude testování prováděno v pracovní době, jedná se rovněž o překážku v práci na straně zaměstnance, ovšem s právem na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku zaměstnance.

V případě, že výsledek testu bude pozitivní, dotčený zaměstnanec bude povinen okamžitě opustit pracoviště a nahlásit výsledek zaměstnavateli a ošetřujícímu lékaři, který ho následně pošle na potvrzující PCR test (pokud nebude v příslušném zdravotnickém zařízení proveden rovnou). Vyjde-li i PCR test pozitivně, zaměstnanec bude povinen zůstat ve stanovené 14denní izolaci ode dne odběru.

Další vývoj nejen povinného testování zaměstnanců sledujeme a budeme Vás o něm informovat. V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autorky článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Barbora Suchá

Kateřina Suchanová

 • Tax Alert - English version

  The employers’ obligation to test employees for COVID-19

  On 1 March 2021, the Czech Government approved the Ministry of Health’s proposal for an extraordinary measure introducing the obligation for employers to conduct regular blanket testing of their employees.

  When does the testing start?

  The launch of mandatory testing is currently foreseen in two phases according to an employer’s size, i.e. number of employees (including employees under agreement to complete a job/agreement to perform work or e.g. employees on maternity/parental leave):

  • employers with more than 250 employees: obligation to ensure antigen testing of employees - from 3 March, obligation to invite their employees to undergo testing - from 5 March, obligation to prohibit employees who have not been tested in the last 7 days from entering the workplace - from 12 March;
  • employers with 50 to 249 employees: obligation to ensure antigen testing of employees - from 5 March, obligation to invite their employees to undergo testing - from 8 March, obligation to prohibit employees who have not been tested in the last 7 days from entering the workplace - from 15 March.

  Where/how can employees be tested and who will cover the costs?

  Employers will be obliged to ensure their employees are tested with COVID antigen tests at least once a week as follows:

  • under the framework of the state-funded testing in POC centers (employers should, however, not offer this as the only option, as it may not be feasible for some employees considering the location and/or capacity of the testing sites),
  • through a healthcare facility ensured by the employer (e.g. an occupational health services provider), or
  • in the form of employees’ “self-testing” organized at the workplace (in exceptional cases, an employee can perform self-testing outside the workplace).

  For employee self-testing, the state will pay employers a contribution of CZK 60 for each employee’s test four times a month.  Employers will subsequently, on a monthly basis, report the number of tests performed to employees’ health insurance companies and will retrospectively receive from the insurance companies a reimbursement of up to CZK 240 per employee/month.

  A practical testing guide prepared by the Ministry of Industry and Trade is available HERE (only in Czech).

  What is the impact on employees?

  Employees will be required to undergo tests at the employer's request, except for those employees who have been tested positive for coronavirus in the last 90 days, have undergone isolation and haven’t had any symptoms since. If an employee refuses to undergo tests, we believe it will constitute an obstacle to work on the part of the employee, without any entitlement to compensatory wage.

  If the testing is carried out during working hours, it is also an obstacle to work on the part of the employee, but with an entitlement to compensatory wage equal to employee’s average earnings.

  If an employee's test result will be positive, he/she will be obliged to immediately leave the workplace and report the result to the employer and the attending physician; the latter will send the employee to a confirmatory PCR test (unless it was immediately performed at the relevant healthcare facility). If the PCR test result is also positive, the employee will be obliged to remain in isolation for 14 days from the date of sample collection.

  We keep monitoring the mandatory employee testing and other facts and will inform you about any further developments. If you need more detailed information, please contact the authors of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Authors:

  Barbora Suchá

  Kateřina Suchanová