Mimořádný příspěvek při karanténě a kompenzační bonus

Mimořádný příspěvek při karanténě a kompenzační bonus

10. února 2021
Předmět Tax Alert

První iniciativou, která má pomoci se zvýšením ochoty osob pozitivně testovaných na COVID-19 hlásit své rizikové kontakty, aby jim mohla být řádně nařízena karanténa, je návrh zákona o mimořádném příspěvku při karanténě předložený MPSV. Vláda návrh 8. února 2021 schválila a zároveň požádala Poslaneckou sněmovnu o jeho projednání ve zkráceném řízení. Měl by být projednán Parlamentem v nejbližších dnech, tak, aby nabyl účinnosti k 1. březnu 2021.

Na základě návrhu by měl zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci spolu s náhradou mzdy mimořádný příspěvek při nařízené karanténě:

 • ve výši 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních deseti dnů karantény; maximální výše mimořádného příspěvku je tedy 3.700 Kč za jeden případ karantény.
 • pokud by součet náhrady mzdy a mimořádného příspěvku přesáhl 90 % průměrného výdělku zaměstnance, výše mimořádného příspěvku se o tento rozdíl sníží;
 • příspěvek nenáleží, pokud byla karanténa nařízena z důvodu soukromého pobytu zaměstnance v zahraničí.

Zaměstnavatelům vyplácením mimořádného příspěvku nebudou vznikat vyšší náklady, jelikož si částku zúčtovanou zaměstnancům na mimořádný příspěvek následně budou oprávněni odečíst z částky odváděného měsíčního pojistného na sociální zabezpečení. Bude to pro ně znamenat pouze novou administrativu, včetně povinného uvádění zúčtovaného příspěvku ve výplatní pásce. Mimořádný příspěvek je dále osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nelze jej postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

Nárok na vyplácení mimořádného příspěvku by měl trvat nejdéle do 31. května 2021.

Dále Vláda jednala o novele zákona o kompenzačním bonusu. Na základě této novely by měli mít zaměstnavatelé šanci na vyplacení bonusu ve výši 500 Kč za každého zaměstnance a den v případě propadu jejich obratu nebo příjmu o 50 % a více. Konkrétní návrh novely má být Vládě předložen 11. února 2021.

Celou situaci ohledně kompenzačních bonusů a dalších opatření nejen ve vztahu k zaměstnavatelům a zaměstnancům pro Vás nadále monitorujeme. V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autoři:

Barbora Suchá

Kateřina Suchanová

 • Tax Alert - English version

  Extraordinary contribution in quarantine and compensation bonus

  A draft government bill on the extraordinary quarantine allowance submitted by the Ministry of Labor and Social Affairs is the first initiative that should help enhance the willingness of persons positively tested for COVID-19 to report their risky contacts so that they can be properly quarantined. The Government approved the draft bill on 8 February 2021 and simultaneously asked the Chamber of Deputies to discuss it in summary proceedings. The draft bill should be discussed by the Parliament in the next few days so that it can take effect as of 1 March 2021.

  Based on the bill, employers should pay employees together with the wage compensation an extraordinary contribution when ordered a quarantine:

  - at an amount of CZK 370 per each calendar day, however for the maximum of first ten days of quarantine; the maximum amount of the extraordinary contribution therefore is CZK 3,700 per person in quarantine;

  - if the total amount of wage compensation and extraordinary compensation exceeds 90 percent of employee’s average earnings, the amount of extraordinary contribution shall be reduced by the difference;

  - the contribution shall not be paid to those employees who were ordered quarantine due to their private stay abroad.

  Employers shall not incur increased costs as a result of the extraordinary contribution payment, as they will be entitled to deduct the extraordinary contribution from the amount of employer’s monthly social security contributions paid. For them, this will only mean new administration, including the mandatory indication of the settled contribution in the payslip. In addition, the extraordinary contribution is exempt from personal income tax and cannot be subject to enforcement or execution proceedings.

  Extraordinary contributions could be claimed by 31 May 2021 at the latest.

  The Government also discussed a draft bill on compensation bonus. The draft bill should give employers a chance to receive a bonus of CZK 500 per each employee and day if their turnover or income drops by 50% and more. A particular draft bill should be submitted to the Government on 11 February 2021.

  We continue to monitor the whole situation regarding compensation bonuses and other measures for you. If you wish to learn more details please contact the authors of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Authors:

  Barbora Suchá

  Kateřina Suchanová