Mimořádný příspěvek zaměstnanci při karanténě, klapka druhá

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při karanténě, klapka druhá

22. března 2021
Předmět Tax Alert

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při karanténě se v posledním měsíci stal velice diskutovaným tématem. První návrh zákona, který jej upravoval (a o kterém jsme Vás informovali ZDE) nebyl přijat. V reakci na to Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo nový návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který byl po zapracování navržených změn schválen a vyhlášen pod číslem 121/2021 Sb. s účinností od 5. března 2021.

Komu je mimořádný příspěvek určen a v jaké výši?

Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci společně s náhradou mzdy mimořádný příspěvek při nařízené karanténě:

 • ve výši 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních čtrnácti kalendářních dnů trvání nařízené karantény; maximální výše mimořádného příspěvku je tedy 5 180 Kč za jeden případ karantény;
 • pokud by součet mimořádného příspěvku a náhrady mzdy přesáhnul 90 % průměrného výdělku zaměstnance, výše mimořádného příspěvku se o tento rozdíl sníží;
 • mimořádný příspěvek zaměstnanci nenáleží, byla-li mu karanténa nařízena v období pěti dnů ode dne návratu ze zahraničí z důvodu soukromé cesty (při pracovních cestách tedy příspěvek náleží);
 • příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nelze jej postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

Na příspěvek mají právo zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa po 28. únoru 2021, tj. od 1. března 2021 dále.

Jak má postupovat zaměstnavatel?

V případě vyplacení mimořádného příspěvku si zaměstnavatel zúčtovanou částku odečte z částky odváděného měsíčního pojistného na sociální zabezpečení. Nárok na odečet lze uplatnit do tří kalendářních měsíců po skončení karantény na předepsaném tiskopisu, na kterém zaměstnavatel uvede údaj o počtu zaměstnanců, za které odečet uplatňuje a úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá.

Nárok na odečet má zaměstnavatel jen v případě, že částku mimořádného příspěvku vyplatil nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém si částku odečítá.

V případě, že úhrnná částka uplatňovaného odečtu je vyšší než částka pojistného, rozdíl se považuje za přeplatek na pojistném, o jehož úhradu může následně zaměstnavatel požádat Českou správu sociálního zabezpečení. V opačném případě, kdy byla z částky pojistného odečtena vyšší částka, než která měla být odečtena nebo provedl-li zaměstnavatel odečet, aniž byly splněny veškeré podmínky, považuje se rozdíl za dluh na pojistném, který je zaměstnavatel povinen uhradit.

Vyplácení mimořádného příspěvku bude pro zaměstnavatele znamenat i novou administrativu vůči zaměstnancům v podobě povinného uvádění zúčtovaného příspěvku na výplatní pásce.

Celou situaci ohledně přijímaných opatření nejen ve vztahu k zaměstnavatelům a zaměstnancům pro Vás nadále monitorujeme. V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autoři:

Barbora Suchá

Kateřina Suchanová

 • Tax Alert - English version

  Extraordinary allowance for quarantined employees, second attempt

  Over the last month, the extraordinary allowance for quarantined employees has become a much-discussed topic. The first bill governing the payment of the quarantine allowance (HERE) was not adopted. In response to that, the Ministry of Labor and Social Affairs prepared a new draft bill on the extraordinary allowance for employees required to quarantine, which was approved after incorporating proposed amendments and promulgated under No. 121/2021 Coll. with effect from 5 March 2021.

  Who can receive the allowance and at what amount?

  Employers are obliged to pay employees, together with a wage compensation, an extraordinary allowance whilst in ordered quarantine:

  • at an amount of CZK 370 per each calendar day, however for no longer than the first fourteen calendar days of the ordered quarantine; the maximum amount of the extraordinary allowance is therefore CZK 5,180 per person in quarantine;
  • if the sum of the extraordinary allowance and the wage compensation exceeds 90% of an employee's average earnings, the amount of the extraordinary allowance will be reduced by the difference;
  • employees are not entitled to an extraordinary quarantine allowance if their quarantine is ordered within five days from their return from a private trip to another country (for business trips, an entitlement to the allowance does arise);
  • the allowance is exempt from personal income tax and cannot be subject to enforcement or execution proceedings.

  Employees quarantined after 28 February 2021, i.e. from 1 March 2021 onwards, shall be entitled to the allowance.

  What is required from employers?

  Employers shall deduct the recorded extraordinary quarantine allowances from the amount of monthly social security contributions. The right to deduction can be claimed for up to three calendar months from the end of the quarantine, using a prescribed form where employers shall state the number of employees for whom the deduction is claimed and the total allowances deducted from the social security contributions.

  Employers are entitled to the deduction only if the extraordinary allowance is paid no later than by the end of the second calendar month following the calendar month in which the amount is deducted.

  If the claimed total amount of deductions is higher than the amount of social security contributions, the difference shall be considered an overpayment of social security contributions and the employer may subsequently request refund of such overpayment from the Czech Social Security Administration. If, on the other hand, the deduction is higher than the amount that should have been deducted from the contributions or if the employer claims a deduction without satisfying all the necessary requirements, the difference shall be considered a social security contributions overdue that the employer shall be obliged to pay.

  The payment of extraordinary allowances will require from employers new administrative procedures towards employees in the form of mandatory indication of the recorded allowance in the payslip.

  We continue to monitor the situation concerning the measures taken, not only in relation to employers and employees. If you wish to learn more, please contact the authors of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Authors:

  Barbora Suchá

  Kateřina Suchanová