Ministryně financí promíjí DPH při dodání respirátorů

Ministryně financí promíjí DPH při dodání respirátorů

2. února 2021
Předmět Tax Alert

Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 zveřejnilo rozhodnutí o prominutí DPH při dodání filtračních masek a respirátorů s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 3. února do 3. dubna 2021.

Prominutí se týká následujícího zboží:

 • filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425) a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;
 • respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o

o   osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení EU a

o   zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle legislativy EU1.

Prominutí DPH se tak nevztahuje na obyčejné roušky. Rozhodnutí se též nevztahuje na dovoz masek a respirátorů nebo jejich pořízení z jiného členského státu EU. Z praktického pohledu upozorňujeme, že pokud dodavatel (i přes prominutí) vystaví daňový doklad s DPH, musí tuto daň odvést. Kupující i přesto nemá nárok na odpočet DPH.

Připomínáme, že současně zůstává v platnosti rozhodnutí, podle kterého se u vybraných testů a očkovacích látek proti Covid-19 dodaných v období od 16. prosince 2020 do 31. prosince 2022 též promíjí DPH.

Pro další informace nebo ověření, zda se prominutí vztahuje i na Váš případ, prosím kontaktujte svůj klientský tým nebo autory článku.

Autoři:

Jevgenija Bajzíková        
Tomáš Synák

 • Zobrazit citace

  [1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746.

 • Tax Alert - English version

  Finance Minister exempts respirator supplies from VAT

  In its Financial Bulletin No. 8/2021 the Ministry of Finance published a decision to suspend VAT on the supplies of filtration masks and respirators with the date of taxable supply from 3 February to 3 April  2021.

  The exemption applies to the following goods:

  • filtration half -masks and respirators, if designed by manufacturer for the protection of users, introduced on the market in compliance with legal regulations, belong to personal protective equipment of category III ( in accordance with EU Regulation (Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council) and which meet the parameters of protective class FFP2, KN95 or N95 at minimum or have the same or higher filtration efficiency;
  • respirators (always without an exhale valve), if designed by manufacturer for the protection of both, users and bystanders, introduced on the market in compliance with legal regulations and if they belong at the same time to

  o   Personal protective equipment of category III in accordance with EU Regulation, and

  o   Class I medical devices in accordance with EU Legislation1.

  The waiver does not apply to ordinary face masks. The decision also does not apply to imports of masks and respirators or their acquisition from another EU member state. Practically, please note that if a supplier (irrespective of the waiver) issues an invoice with VAT it must declare that VAT.  Nevertheless, the buyer has no right to deduct VAT.

  We recall that the decision, which exempts from VAT certain testing kits and COVID-19 vaccines supplied in the period between 16 December  2020 to 31 December 2022 still remains in effect.

  If you need additional information or verification as to whether the waiver also applies to your case please contact you EY tax team or the authors of this alert.

  Authors:

  Jevgenija Bajzíková        
  Tomáš Synák

  Reference:

  [1] Directive 98/79/EC of European Parliament and of the Council or Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council.