MPSV navrhuje zásadní omezení využití agenturních zaměstnanců

MPSV navrhuje zásadní omezení využití agenturních zaměstnanců

23. června 2021
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo Zaměstnanci

Do připomínkového řízení byl předložen návrh zákona o zaměstnanosti z pera Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým by měla být zaměstnavatelům uložena povinnost zásadně omezit počet dočasně přidělených zaměstnanců. Záměrem ministryně práce a sociálních věcí je prosadit schválení návrhu ještě před podzimními volbami.

Návrh konkrétně přináší nové ustanovení, podle kterého „Uživatel je povinen zajistit, aby podíl u něj dočasně přidělených zaměstnanců nebyl vyšší než 10 % ze všech zaměstnanců uživatele v pracovním poměru.“ Pro výpočet 10% hranice se pak podle předkladatelů má vycházet z průměrného čtvrtletního přepočteného počtu zaměstnanců uživatele za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se hranice zkoumá.

Cílem návrhu je podle důvodové zprávy zejména zabezpečit, aby agenturní zaměstnávání v České republice nebylo nadužíváno a aby zaměstnavatelé využívali především své vlastní zaměstnance, což má vést k posílení jistoty v pracovněprávních vztazích.

Podle našeho názoru je však současná právní úprava agenturního zaměstnání z pohledu ochrany práv zaměstnanců dostatečná, zejména pokud zároveň zohledníme výhody, které agenturní zaměstnávání českému trhu práce přináší. Dle zákoníku práce nesmí mít agenturní zaměstnanci horší podmínky než srovnatelný zaměstnanec uživatele. Zároveň zákon o zaměstnanosti přísně reguluje fungování agentur práce (povinná kauce, pojištění, odpovědný zástupce, vyjádření Ministerstva vnitra atd.) a poskytuje kontrolním orgánům dostatečné nástroje k postihování nelegálního agenturního zaměstnávání, které je v této oblasti nejzásadnějším problémem.

Pracovní poměr agenturních zaměstnanců lze sice obvykle snadno a rychle ukončit, jakmile uživatel zaměstnance nepotřebuje. Nicméně tato skutečnost je pro osoby, které do agenturních vztahů vstupují, přijatelná a vyvážená jinými benefity. Předložená novela, která byla neúspěšně prosazována již v minulosti, by pro zaměstnavatele znamenala zvýšenou administrativu, postavení zaměstnanců by však pravděpodobně nezlepšila.

Zveřejnění záměru omezení agenturních zaměstnanců s sebou okamžitě přineslo i první reakce ze strany Asociace poskytovatelů personálních služeb („APPS“) a Asociace personálních agentur („APA“). Zástupci APPS a APA společně adresovali dopis ministru vnitra a ministryni práce a sociálních věcí, v němž se proti některým výrokům ministra vnitra zásadně vymezují (zejména proti výroku, že „…tito lidé velmi často pracují za mnohem nižší mzdu, mají bohužel horší pracovní podmínky a nemají žádnou sociální ochranu, žádné sociální zabezpečení. Nechceme, aby českým zaměstnancům nebo standardním zaměstnancům konkuroval někdo závodem ke dnu.“)

APPS a APA v dopise dále připomínají, že agentury práce se pohybují v přísně regulovaném legislativním rámci a díky několika nelegálním společnostem, které působí bez řádné licence, nelze stigmatizovat legální agentury práce. Omezením počtu agenturních zaměstnanců by navíc zaměstnavatelé dle názoru APPS a APA ztratili potřebnou flexibilitu, což by mohlo přinést nejen zvýšení nezaměstnanosti a snížení růstu ekonomiky, ale především růst šedé zóny zaměstnanosti.

Vývoj návrhu pro vás budeme nadále monitorovat.

S případnými dotazy či komentáři kontaktujte autory článku nebo svůj klientský EY tým.

Autoři:

Adam Linek

Barbora Suchá

 • Tax Alert - English version

  MLSA suggests fundamental restrictions on agency employment

  A draft Employment Act prepared by the Ministry of Labor and Social Affairs was submitted for comments; the amendment should oblige employers to substantially limit the number of temporarily assigned employees. The Minister of Labor and Social Affairs seeks to have the amendment approved before the autumn elections.

  Specifically, the amendment contains a new provision stating the following: "The user must ensure that the proportion of temporarily assigned employees does not exceed 10% of all the user's employees with employment contracts." The calculation of the 10% threshold is to be based on the user's average quarterly number of FTE employees for the calendar quarter preceding the calendar quarter in which the threshold is examined.

  According to the Explanatory Memorandum, the aim of the proposal is, in particular, to control the overuse of agency employees in the Czech Republic and to ensure that employers primarily use their own employees, which should lead to greater employment certainty.

  In our opinion, the current legislation governing agency employment is sufficient in terms of protecting the rights of employees, especially if we also take into account the advantages of agency employment on the Czech labor market. According to the Labor Code, the working conditions of employment agency workers must be equivalent to, i.e. not worse than, those of comparable employees of the user. Further, the Employment Act strictly regulates the operation of employment agencies (mandatory deposit, insurance, responsible representative, statement of the Ministry of Interior, etc.) and provides sufficient tools to supervisory authorities to sanction illegal agency employment, which is the most serious problem in this context.

  Although the user can typically terminate the employment of agency workers quickly and easily once the assigned workers are no longer needed, this is acceptable to those entering into agency employment relations and is offset by other benefits. The proposed amendment, which had already been submitted in the past with no success, would increase the administrative burden on the part of employers, yet hardly improve the position of employees.

  Following disclosure of the intention to restrict agency employees, immediate reactions were received from the Association of Personnel Service Providers ("APPS") and the Association of Employment Agencies ("APA"). Representatives of both APPS and APA sent a joint letter to the Minister of Interior and the Minister of Labor and Social Affairs, in which they strongly opposed some of the statements made by the Minister of Interior (particularly the statement that "...these people, unfortunately, very often work for much lower wages, under worse working conditions and with no social protection, no social security. We don't want Czech employees or standard employees to be competing with someone in a race to the bottom.")

  The APPS and APA further write in their letter that employment agencies operate within a strictly regulated legislative framework, and should not be stigmatized due to several illegal companies operating without a proper license. Moreover, according to the APPS and APA, by limiting the number of agency workers, employers would lose the necessary flexibility, which could not only increase unemployment and decrease economic growth, but also and above all, increase the employment grey zone.

  We will continue to monitor the development of the draft bill for you.

  If you have any questions or comments, please contact the authors of this article or your EY client team.

  Authors:

  Adam Linek

  Barbora Suchá