Pokyn k aplikaci převodních cen v době pandemie – závazná posouzení

Pokyn k aplikaci převodních cen v době pandemie – závazná posouzení

1. února 2021
Předmět Tax Alert

Jak jsme Vás již informovali (ZDE), OECD vydalo pokyn pro zohlednění dopadů pandemie Covid-19 do převodních cen. V tomto příspěvku shrnujeme doporučení daná pokynem k přístupu k závazným posouzením, a to jak existujícím, tak i novým.

Pokyn hned na úvod specificky zmiňuje, že již vydaná závazná posouzení by měla být respektována (jak poplatníkem, tak i správcem daně), pokud nedošlo k porušení významných předpokladů, na jejichž základě bylo dané závazné posouzení vydáno. Přičemž pouhá změna ekonomických podmínek (dopad pandemie Covid) neznamená automatické porušení těchto předpokladů.

Každé vydané závazné posouzení je potřeba posuzovat individuálně, a to s ohledem na konkrétní situaci daného poplatníka a podmínky, na jejichž základě bylo závazné posouzení vydáno. Pokud dojde k porušení stanovených podmínek, je možné závazné posouzení po dohodě upravit nebo zrušit k dohodnutému datu nebo zpětně od počátku.

V případě porušení podmínek, na jejichž základě bylo závazné posouzení vydáno, by měl poplatník kontaktovat správce daně bez zbytečného odkladu a poskytnout mu veškeré relevantní informace. Nejisté ekonomické podmínky však mohou nějakou dobu přetrvávat. Správci daně tak mohou s rozhodnutím, jak v dané situaci postupovat, vyčkat na relevantní tržní / ekonomická data.     

Pokyn pro probíhají jednání ohledně sjednání závazného posouzení doporučuje, aby jak poplatníci, tak i správci daně k dané problematice přistupovali flexibilně – např. dojednali specifické závazné posouzení pro roky zasažené pandemií Covid a jiné závazné posouzení pro roky následující.

Ať již řešíte aplikaci vydaného závazného posouzení či zvažujete podat žádost o závazné posouzení nové, rádi Vám v této oblasti budeme asistovat. V případě potřeby se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.                   

Autoři:

Lucie Karpíšková            
Tomáš Kubiš

 • Tax Alert - English version

  Guidance on Transfer Pricing Application during the Pandemic – Advance Pricing Agreements

  As we have already informed you (HERE), the OECD has issued a Guidance on Transfer Pricing  Application of the COVID-19 pandemic. This Alert summarizes the recommendations given in the Guidance as to the approach to advance pricing agreements (APA - binding assessments), both the existing APAs and the new ones.

  The Guidance begins by a specific note that the  APAs already issued should be respected (by both, taxpayers and tax administrators) provided that significant assumptions on grounds of which the ruling was issued were not violated. A mere change in economic conditions (Covid pandemic impact) does not mean automatic failure to comply with these assumptions.

  Any and each APA must be assessed individually with regard to particular situation of each taxpayer and conditions on the basis of which the ruling was issued. If the said conditions are breached the APA may be agreed to be modified or cancelled as at the agreed date or retroactively from the beginning.

  If the conditions on the basis of which the APA was issued were violated the taxpayer should contact the competent tax administration without undue delay and provide all relevant information. However, precarious economic conditions may persist for some time. Tax administrations may await the relevant market/economic data to decide how to proceed in the situation.     

  As to the process of agreeing advance pricing agreement the Guidance recommends that the taxpayers and tax administration approach flexibly to the issue - e.g. agree specific binding ruling for the years affected by the COVID pandemic and another ruling for the coming years.

  Whether you are dealing with the application of an issued APA or consider filing an application for a new ruling we will be happy to assist you in this matter. Where appropriate, please contact the authors of the article or your regular EY team.                       

  Authors:

  Lucie Karpíšková            
  Tomáš Kubiš