plant-growing-in-soil

Pokyn k aplikaci převodních cen v době pandemie – dopad vládních podpůrných programů

27. ledna 2021
Předmět Tax Alert

OECD se v rámci nedávno vydaného pokynu k dopadům pandemie Covid-19 do převodních cen (ZDE) zabývá také způsoby zohlednění vlivu vládních podpůrných programů při tvorbě a aplikaci převodních cen.

Pokyn zdůrazňuje, že vládní pomoc přichází v různých formách a je pravděpodobné, že ovlivní převodní ceny různými způsoby. Proto je dle pokynu dopad vládní pomoci nutno posoudit zvlášť pro každou konkrétní situaci a nelze použít univerzální návod.

Vládní pomoci se dostává jak nezávislým subjektům, tak společnostem uskutečňujícím transakce se spojenými osobami. Spojené osoby by se měly zabývat nejen tím, zda přijetí pomoci ovlivňuje cenu kontrolované transakce, ale také tím, jak ovlivňují případné vládní opatření ceny u srovnatelných tržních transakcí. 

Dle OECD je vždy nutné provést analýzu srovnatelnosti. Ta zohlední „ekonomicky relevantní charakteristiky“ a podmínky uložené vládní pomocí, a analyzuje konkrétní dopady pomoci jak na posuzovanou společnost, tak na referenční srovnatelné subjekty. Doporučení pokynu ke způsobu provádění srovnávacích analýz shrnujeme v našem alertu ZDE.

Dále je dle OECD nepravděpodobné, že by přijetí vládní pomoci mělo dopad na (re)alokaci rizika v transakcích se spřízněnými stranami, i když přijetí podpory může negativní dopady některých rizik významně snižovat.

Pokyn OECD se však nezabývá alokací rizika v situacích, kdy subjekt s omezeným rizikem, který smluvně převedl všechna svá rizika na spřízněnou protistranu výměnou za zaručený výnos (např. ve formě garantované přirážky k nákladům), obdrží vládní dotaci. Při simulaci tržního vztahu se tak bude třeba zabývat tím, zda by nezávislý podnik za podobných okolností trval na zaplacení od protistrany navzdory získání vládní dotace.

Zohlednění vládní pomoci bude mít v našich podmínkách významný dopad zejména na subjekty, které jsou odměňovány použitím metod založených na nákladech nebo cílení provozní marže. Tyto společnosti by analýze dopadů státní pomoci měly věnovat zvýšenou pozornost. Každá situace bude oproti minulosti vyžadovat detailnější posouzení, odůvodnění a zdokumentování. 

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.                        

Autoři:

Lucie Karpíšková              

Tomáš Kubiš

 • Tax Alert - English version

  Guidance on Transfer Pricing  Implications of COVID-19 pandemic - impact of government assistance programmes

  Within the recently issued guidance on transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic  (HERE) the OECD also deals with the ways how to reflect the impact of government assistance programmes in establishing and application of transfer pricing.

  The guidance points out that government assistance comes in various forms and it is probable that it will affect transfer pricing in various ways. Therefore, the guidance notes that the effect of government assistance should be assessed for any and each particular situation and universal instructions cannot be used.

  Government assistance is received by unrelated parties but also entities making transactions with related parties. Related parties should not only consider whether the government assistance affects the price of a controlled transaction but also how government measures, if any, affect prices in comparable market transactions. 

  The OECD is of the opinion that a comparability analysis must always be performed. The analysis shall reflect “economically relevant characteristics” and the terms and conditions set by the government assistance and shall analyze particular impacts of the assistance on the company under assessment and reference comparable entities. Recommendations of the guidance as to the method of conducting comparability analyses are summarized in our alert HERE.

  In addition, as per the OECD it is improbable that adoption of government assistance would have an impact on (re) allocation of risk in transactions with related parties although the receipt of assistance may significantly reduce negative effects of certain risks.

  The OECD guidance does not discuss the allocation of risk in the instances when an entity with limited risk that contractually transferred all its risks to a related counter-party in exchange for a guaranteed return (e.g. in the form of guaranteed cost plus basis) receives government assistance. In simulation of market relations it may consider whether an unrelated entity in similar circumstances would insist on payment from the counter-party irrespective of the government assistance obtained.

  Taking government assistance into account will have in our conditions a significant impact  particularly on the entities that are rewarded using  cost-based methods or operating margin targeting. Any companies concerned should therefore pay more attention to the analysis of government assistance impact. Each situation will require a more detailed assessment, justification and documentation than in the past. 

  If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Lucie Karpíšková

  Tomáš Kubiš