Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

3. června 2021
Předmět Tax Alert

Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 23/2021 zveřejnilo rozhodnutí o prominutí DPH při dodání filtračních masek a respirátorů s datem uskutečnění plnění od 4. června do 30. června 2021. Prominutí se vztahuje rovněž na pořízení tohoto zboží z jiného státu EU nebo také na dovoz zboží a platby přijaté předem.

Prominutí se týká následujícího zboží:

1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení EU1 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;

2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o

a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení EU a

b.zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle legislativy EU2.

3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2.

Prominutí DPH se tak nevztahuje na obyčejné roušky vyrobené z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je papír.

Pro další informace nebo ověření, zda se prominutí vztahuje i na Váš případ, prosím kontaktujte svůj klientský tým nebo autory článku.

Autoři:

Jevgenija Bajzíková

Pavol Bezek

 • Zobrazit citace

  [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425

  [2] Směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745

 • Tax Alert - English version

  Extension of the VAT exemption for the supply of respirators

  In Financial Bulletin No. 23/2021, the Ministry of Finance published a decision to waive VAT on the supply of filtration masks and respirators with a date of supply from 4 June to 30 June 2021. The exemption also applies for the acquisition of these goods from another EU Member state, imports of goods and payments received in advance.

  The following goods are exempt:

  1. filtering half masks and respirators, if they are intended by the manufacturer to protect the wearer, are placed on the market in accordance with the legislation, belong to category III personal protective equipment pursuant to the EU Regulation1 and meet protection class parameters of at least FFP2, or have the same or higher filtration efficiency;

  2. respirators (always without an exhalation valve), provided they are designed by the manufacturer to protect both the user and its environment, are placed on the market in accordance with the legislation and are also

  a. category III personal protective equipment pursuant to the EU Regulation, and

  b. a medical device of risk class I pursuant to EU legislation2.

  3. filters and other accessories for filtering half-masks and respirators according to points 1 and 2.

  The VAT exemption does not apply to ordinary face masks made of cotton or other textiles or materials such as paper.

  For further information or to check whether the waiver applies to your case, please contact your client team or the authors of the article.

  Authors:

  Jevgenija Bajzíková

  Pavol Bezek

  Reference:

  [1] Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/425

  [2] Council Directive 93/42/EEA or pursuant to Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/745