Rozšíření prominutí DPH

Rozšíření prominutí DPH

14. dubna 2021
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 18/2021 zveřejnilo rozhodnutí o rozšíření generálních pardonů odpouštějících DPH při dodání vybraných zdravotnických prostředků a vakcín v souvislosti s pandemií koronaviru. Nově je DPH prominuta při:

 • pořízení z jiného členského státu nebo dovozu filtračních masek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší (včetně filtrů a jiného příslušenství) a to v období od 14. dubna 2021 do 3. června 2021,
 • pořízení z jiného členského státu nebo dovozu sad pro testování a očkovacích látek na onemocnění COVID-19 a to v období od 14. dubna 2021 do 31. prosince 2022.

Dosud bylo DPH prominuto u tuzemského dodání filtračních masek a respirátorů (více informací ZDE a ZDE) a u sad pro testování a u očkovacích látek na onemocnění COVID-19 (více informací ZDE).

Výše uvedené pardony se vztahovaly pouze na tuzemská dodání uvedeného zboží. Znamenalo to tedy, že při dovozu nebo pořízení tohoto zboží z jiného členského státu plátce daně musel přiznat DPH a zároveň nemohl uplatnit odpočet daně na vstupu, pokud zboží použil pro účely nezakládající nárok na její odpočet (zdravotnictví, dary). Fakticky tedy bylo poskytnutí tohoto zboží zatíženo českou DPH.

Navrhované rozšíření tuto situaci napravilo.

V případě dotazů ohledně potenciálního dopadu na Váš případ kontaktujte, prosím, svůj EY daňový tým nebo autory článku.

Autor:

Martin Novák

Hana Baierl Slavíková

 • Tax Alert - English version

  VAT exemption extended

  In its Financial Bulletin No. 18/2021 the Ministry of Finance decided to extend general pardons remitting VAT on the supplies of certain protective equipment and vaccines in connection with the coronavirus pandemic.  Newly, VAT is waived for:

  • acquisition from other EU Member State or import of filtration masks and respirators of protection class FFP2 and equipment with higher filtration efficiency (including filters and other equipment) in the period from 14 April 2021 to 3 June 2021;
  • acquisition from other EU Member State or import of testing kits and COVID-19 vaccines in the period from 14 April 2021 to 31 December 2022;

  To date, VAT has been waived for domestic supplies of filtration masks and respirators (more HERE and HERE) and supplies of Covid testing kits and COVID-19 vaccines (more information HERE).

  The aforementioned pardons applied only on domestic supplies of the above goods. Therefore that meant that for imports or acquisition of the goods from other EU Member State VAT payers had to declare VAT and, at the same time could not claim the deduction of input VAT if the goods were used for the purposes not establishing the right for deduction (healthcare, donations). The supply of those goods was, in fact, subject to Czech VAT.

  The proposed enlargement has remedied this situation.

  If you have any questions regarding the potential impact on your firm, please contact you EY tax team or the author of this alert.

  Authors:

  Martin Novák

  Hana Baierl Slavíková