Testování zaměstnanců na COVID-19 by mělo být osvobozeno od DPH

Testování zaměstnanců na COVID-19 by mělo být osvobozeno od DPH

29. března 2021
Předmět Tax Alert

GFŘ vydalo informaci k uplatnění DPH u testování na onemocnění COVID-19.

GFŘ konstatuje, že služby testování na COVID-19 představují plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Mělo by tomu tak být nejen v situaci, kdy jde o test provedený na základě žádosti lékaře nebo hygienické stanice, ale i v ostatních případech, tj. například při plošném testování zaměstnanců, individuálním vyšetření pendlera, turisty, OSVČ, atp. (bez ohledu na to, zda testovaná osoba vykazuje příznaky nemoci). V takovém případě totiž panovala nejistota, zda takový úkon má léčebný či preventivní cíl (tj. zda byl vykonám za účelem ochrany zdraví testované osoby).

Zdůrazňujeme, že uvedený výklad se vztahuje pouze na testy ve formě zdravotních služeb (tj. musí být především uskutečněné poskytovatelem zdravotních služeb).

Jedná se o významný výkladový posun, který by mohl přinést plátcům právní jistotu, jak DPH (ne)uplatňovat do budoucna. Stávající praxe přitom byla nejednotná a vedla ke sporům mezi poskytovateli služby testování a jejich příjemci. Jednoznačný nebyl ani přístup daňové správy. Tento přístup se bude uplatňovat od 1. dubna 2021.

Zaměstnavatelé, kteří již dříve uplatnili odpočet DPH na vstupu v souvislosti s testováním svých zaměstnanců na COVID-19, nicméně musí zvážit, jak se s touto novou interpretací vypořádají směrem k minulosti. Ačkoli by se na první pohled mohlo jevit, že se jedná o obdobnou úvahu jako v případě DPH uplatněné dodavateli navzdory prominutí daně u dodání testů ve formě zboží (ohledně kterého jsme Vás již informovali dříve), není tomu tak, neboť se jedná o odlišná pravidla.

Není také zcela bez zajímavosti, že GFŘ své stanovisko odůvodňuje mimo jiné i aktuální nepříznivou epidemiologickou situací a žádoucímu rozsáhlému provádění testování. To by mohlo signalizovat, že se v případě změněných okolností (zejména zlepšení epidemiologické situace) a/nebo jiných onemocnění může budoucí přístup GFŘ opět změnit.

S případnými dotazy či komentáři kontaktujte svůj klientský EY tým nebo autory článku.

Autoři:

David Kužela

Stanislav Kryl

 • Tax Alert - English version

  COVID-19 staff testing should be VAT exempt

  GFD has issued information on VAT application on COVID-19 testing.

  The GFD states that the services of testing for COVID-19 are considered as a supply exempt from VAT without the right to deduct. This should be the case not only if testing is made at the request of a doctor or a public health office (hygiene station) but also in other instances, such as staff mandatory testing, individual examination of a commuter, tourist, self-employed person, etc. (irrespective of the fact whether the tested person shows symptoms of the disease or not). In such a case, there was uncertainty as to whether such an act had a therapeutic or preventive objective (i.e. whether it was made for the purpose of protection of the tested person´s health).

  We point out that the above interpretation related only to testing in the form of medical services (i.e. first of all must be made by medical service providers).

  This is a significant shift in interpretation, which could bring legal certainty to taxpayers how to apply (not apply) VAT in the future. The current practice was inconsistent and led to disputes between testing service providers and their recipients. The approach of the tax administration was not unambiguous either. The above approach is going to be applied starting 1 April 2021.

  Nevertheless, employers who have previously claimed input VAT in connection with testing of their employees for COVID-19 must consider how  to deal with this new interpretation towards the past. Although at first glance it might seem that this is a similar consideration as in case of VAT claimed by suppliers despite the remission of tax on supplies of tests in the form of goods (as formerly discussed HERE), this is not the case, as the rules are different.

  This is also not without interest that the GFD justifies its position, inter alia, by the current unfavorable epidemiological situation and desirable massive testing. This could indicate that in the event of changed circumstances ( mainly improved epidemiological situation) and/or other diseases the future GFD´s approach may change again.

  If you have any questions or comments on the above matter, please contact you EY tax team or the authors of this alert.

  Authors:

  David Kužela

  Stanislav Kryl