Uvolňování opatření na pracovištích a konec Antiviru?

Uvolňování opatření na pracovištích a konec Antiviru?

17. června 2021
Předmět Tax Alert

Pandemická situace v České republice se postupně zlepšuje a spolu s tím vláda přijímá celou řadu opatření a rozhodnutí, na základě kterých dochází k rozvolňování zavedených restrikcí. Mnoho z těchto opatření se týká i práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Povinné testování zaměstnanců

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zrušení všech mimořádných opatření týkajících se povinného testování, a to včetně povinného testování zaměstnanců, s účinností od 1. července 2021. V tuto chvíli není zavedeno žádné jiné opatření, které by testování zaměstnanců nahrazovalo.

Ochrana dýchacích cest

Od 8. června 2021 došlo na pracovištích k částečnému rozvolnění nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Povinnost nosit respirátor nebo obdobný ochranný prostředek pro zaměstnance již neplatí v době, kdy vykonávají svou práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. Počet osob v místnosti či jiném prostoru zaměstnavatele není opatřeními omezen.

Jakmile však mezi stálé spolupracovníky vstoupí třetí osoba či nový kolega, respirátor nebo obdobnou ochranu mít musí. Stejně tak jakmile zaměstnanec odchází ze svého stálého pracovního místa do jiných vnitřních prostor, musí si respirátor nasadit.

Zaměstnavatelé mají nadále povinnost vybavit své zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Tato povinnost neplatí v případě, že zaměstnanec v době výkonu práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami, typicky v případě práce z domova.

Program Antivirus

V souvislosti s rozvolňováním opatření byla dále ukončena většina režimů programu Antivirus ke konci května 2021. Do konce června 2021 byl rozhodnutím vlády prodloužen pouze režim A, a to jen pro případy, kdy má zaměstnanec nařízenou karanténu nebo izolaci. Výše příspěvku v takovém případě činí 80 % vyplacené náhrady mzdy a odpovídajících odvodů, maximálně 39 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Další podmínky vyplácení podpory zůstávají stejné.

Vláda dále schválila celkové prodloužení období platnosti programu Antivirus do 31. prosince 2021, díky čemuž bude možné v případě potřeby jeho jednotlivé režimy kdykoli opětovně aktivovat.

Od roku 2022 by pak měl být program Antivirus nahrazen příspěvkem v době částečné práce, tzv. kurzarbeitem. Novela zákona o zaměstnanosti, která má kurzarbeit zavést, nyní čeká na podpis prezidenta republiky. O jejím obsahu Vás budeme informovat v některém z dalších alertů.

V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autorky článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autoři:

Barbora Suchá

Kateřina Suchanová

 • Tax Alert - English version

  Loosening of workplace anti-epidemic measures. And the end of Antivirus?

  The pandemic situation in the Czech Republic has been progressively improving and the Government has adopted a number of decisions and measures to loosen the restrictions now in place. Many of these measures also apply to the rights and obligations of employers and employees.

  Mandatory testing of employees

  The Czech Ministry of Health has decided to abolish all extraordinary measures relating to mandatory testing, including mandatory testing of employees, effective from 1 July 2021. At the moment, no other measures are in place to replace employees' testing.

  Respiratory protection

  From 8 June 2021, the obligation to wear respiratory protective equipment in the workplace shall be less restrictive. Employees shall no longer be required to wear respirators or similar protective equipment when carrying out work in one place, without the presence of any other person  than their co-worker. The measure does not introduce any limit on the number of persons that can be present in one room or other premises of the employer.

  Nevertheless, as soon as the permanent team is joined by a third party or a new colleague, they will be obliged to wear a respirator or similar protection. Similarly, once an employee leaves his/her permanent workplace to enter other indoor areas, they must put on a respirator.

  Employers are still required to provide their employees with respiratory protective equipment in sufficient numbers for each work shift. This obligation does not apply to employees who do not come into physical contact with other persons while working, typically when working from home.

  The Antivirus Program

  Most of the schemes under the Antivirus Program terminated at the end of May 2021 in line with the loosening of the anti-epidemic restrictions. The Government decided to only extend the A scheme until the end of June 2021, and only in cases where an employee has been quarantined or isolated. The amount of allowance is 80% of the paid compensatory wages and corresponding taxes and contributions, up to a maximum of CZK 39,000 per month per employee. Other conditions for payment of the allowance have remained unchanged.

  The Government has further approved an overall extension of the Antivirus Program until 31 December 2021, which will allow the individual schemes to be reactivated at any time if necessary.

  From 2022, the Antivirus Program should be replaced with a short time working allowance known as "kurzarbeit". The amendment to the Employment Act introducing the concept of “kurzarbeit” is now waiting for the signature of the Czech President. We will inform you about the content of the amendment in one of our future Tax Alerts.

  If you need more information, please contact the authors of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Authors:

  Barbora Suchá

  Kateřina Suchanová