Zaměstnanci po skončení nouzového stavu

Zaměstnanci po skončení nouzového stavu

15. dubna 2021
Předmět Tax Alert

Dne 11. dubna 2021 skončil v České republice nouzový stav a tím i účinnost do té doby přijatých nařízení, usnesení a dalších opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19. Některé povinnosti zaměstnavatelů tak od 12. dubna 2021 odpadly, jiné byly ve stejné či upravené podobě znovu zavedeny mimořádnými opatřeními přijatými dle pandemického zákona.

Povinné testování zaměstnanců

Povinné testování zaměstnanců probíhá nadále dle stejných pravidel, o kterých jsme Vás informovali ZDE. Od našeho posledního článku byla povinnost testování rozšířena na všechny zaměstnavatele, kteří zaměstnávají i jen jediného zaměstnance a dále na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnavatelům byla rovněž stanovena povinnost vést evidenci provedených testů, a to od 28. března 2021.

Ochrana dýchacích cest

Všechny osoby pohybující se ve vnitřních prostorách staveb jsou povinny nosit respirátor nebo obdobný ochranný prostředek. Výjimku z této povinnosti mají zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají svou činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, tedy například v uzavřené kanceláři. Nadále je doporučováno, aby zaměstnanci mezi sebou udržovali minimálně 2metrové rozestupy.

Zaměstnavatelé jsou povinni vybavit na své náklady zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Tato povinnost neplatí v případě, kdy zaměstnanec v době výkonu práce anebo v souvislosti s ním nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami, například při práci z domova.

Práce z domova

Nová mimořádná opatření již nenařizují zaměstnavatelům využívat práci z domova. V tuto chvíli lze orientačně vycházet z následujících nezávazných materiálů:

 • PES: Protiepidemický systém České republiky, který do 3. stupně doporučuje využívat home office v kancelářských a obdobných provozech; systém PES má být v blízké době nahrazen novým způsobem regulace;
 • z obecného doporučení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vydaného Ministerstvem zdravotnictví, které práci z domova doporučuje za účelem snížení koncentrace zaměstnanců, a to obzvlášť v případech, kdy by jinak byl prostor (pracoviště) používán větším počtem zaměstnanců porušujících pravidla zachovávání odstupu.

Pracovnělékařské prohlídky

S koncem nouzového stavu skončila i možnost nahrazovat vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců čestným prohlášením a možnost neprovádět nebo nezajišťovat periodické lékařské prohlídky. Zaměstnavatelé tedy musí opět v plném rozsahu dodržovat povinnosti v oblasti pracovnělékařských služeb.

U zaměstnanců, jejichž pracovní vztah vznikl během nouzového stavu a vstupní prohlídka byla nahrazena čestným prohlášením, je nutné vstupní prohlídku provést do 90 dnů od skončení nouzového stavu, tj. do 10. července 2021. Ve stejném termínu je nutné provést i odložené periodické prohlídky (s výjimkou případů, kdy byl závěr předchozího posudku „zdravotně způsobilý s podmínkou“ - pro tyto zaměstnance platí 30denní lhůta pro doplnění prohlídky, tj. již do 11. května 2021). Zaměstnavatelům lze doporučit, aby zaměstnance na prohlídky vyslali s dostatečným předstihem před daným termínem.

Zaměstnanecké stravování

V provozovnách zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat pokrmy pouze tehdy, pokud u stolu sedí nejvýše 1 strávník. V případě dlouhého stolu u něj může sedět více strávníků, pokud je mezi nimi rozestup vždy alespoň 2 metry nebo jsou mezi jednotlivými strávníky mechanické překážky bránící šíření kapének.

Celou situaci ohledně nově přijímaných mimořádných opatření nejen ve vztahu k zaměstnavatelům a zaměstnancům pro Vás nadále monitorujeme. V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autoři:

Barbora Suchá

Kateřina Suchanová

 • Tax Alert - English version

  Employees after the end of the state of emergency

  On 11 April 2021 the state of emergency and with it the effect of regulations, resolutions and other measures related to the COVID-19 pandemic ended. As of 12 April 2021, certain employer obligations ceased to exist and other duties have been reintroduced in the same or modified form through extraordinary measures adopted in accordance with the pandemic law.

  Mandatory employee testing

  Mandatory testing of employees continues according to the same rules of which we informed you HERE. Since our last alert, the testing obligation has been extended to all employers who employ even one employee and to self-employed persons performing main self-employed activity. As of 28 March 2021 onwards, employers have been required to keep records of the performed tests.

  Covering of mouth and nose

  All persons moving inside of buildings are obliged to cover their mouth and nose by a respirator or similar protective equipment. However, employees working in one place without the presence of another person, i.e. in a closed office, are exempt from covering their mouth and nose. In addition, it is still recommended to keep a distance of at least 2 meters from co-workers.

  Employers are obliged to equip employees with protective mouth and nose equipment at employer´s own expense in sufficient quantity per each working shift. This obligation does not apply if an employee does not come into physical contact with other persons during or in connection with the performance of work, for example when working from home.

  Work-from-home

  New extraordinary measures no longer order employers to use home office arrangements. At this moment, the following non-binding materials can be used as an indication:

  • Anti-epidemic system (PES): The Czech Anti-epidemic system (PES) recommends using home office arrangements in offices and/or similar operations in level 3 and above of the PES system; however, the PES system should be soon replaced by a new way of regulation;
  • general recommendation regarding occupational health and safety issued by the Ministry of Health that recommends working from home in order to reduce the concentration of employees, particularly when the space (place of work) would be used by a larger number of employees violating the rules of distance.

  Medical checks

  With the end of the state of emergency, the option to replace the entry medical check with an affidavit signed by the employee and the possibility not to perform or arrange for a periodical medical check is no longer in place. Employers must therefore again fully comply with the obligations in the field of occupational medical services.

  For employees whose employment relationship was established during the state of emergency and the entry medical check was replaced by an affidavit, the entry medical check must be carried out within 90 days of the end of the state of emergency, i.e. by 10 July 2021. Suspended periodical medical checks must be carried out within the same deadline (except when the result of the previous medical check was "medically fit with a condition”; periodical medical checks of these employees must be carried out within 30 days of the end of the state of emergency, i.e. already by 11 May 2021). Employers shall be advised to send employees for medical checks well in advance of the deadline.

  Employee catering

  Meals may only be consumed in staff catering establishments if no more than 1 person is sitting at the table. In the case of a long table, several persons can sit one by one if the distance between them is always at least 2 meters or if there are mechanical barriers between individual diners preventing the spread of droplets.

  We continue monitoring newly adopted extraordinary measures for you not only in relation to employers and employees. If you wish to learn more details please contact the authors of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Authors:

  Barbora Suchá

  Kateřina Suchanová