Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na antigenní testy za březen

Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na antigenní testy za březen

1. dubna 2021
Předmět Tax Alert

Od 1. dubna mohou zaměstnavatelé žádat o příspěvek na nákup samoodběrových testů na COVID-19, které použili na testování svých zaměstnanců. O příspěvek lze žádat pouze elektronicky, a to prostřednictvím internetových stránek www.samotesty-covid.cz. Koncem března měli všichni zaměstnavatelé obdržet do svých datových schránek unikátní autorizační kód, který použijí k podání žádosti.

Příspěvek lze čerpat za zaměstnance pracující v pracovním poměru i na dohodu. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Maximální výše příspěvku činí 60 Kč za 1 test. Pro poskytnutí příspěvku se kvalifikují pouze testy, které jsou uvedeny v seznamu přípustných antigenních testů Ministerstva zdravotnictví. Na jednoho pojištěnce bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze přitom čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (tj. nejvýše 240 Kč).

Zaměstnavatelé musí vést seznam zaměstnanců, kteří byli otestováni, včetně data testování a jeho výsledku. Tento seznam s dalšími identifikačními údaji k zaměstnancům (např. údaj o jejich zdravotní pojišťovně) tvoří přílohu žádosti o příspěvek. Dále bude nutné k žádosti doložit účetní nebo daňový doklad za nakoupené testy.

O příspěvek za březen mohou zaměstnavatelé žádat do konce dubna. Za duben by se pak žádosti podávaly během května. Příspěvky budou vypláceny na bankovní účet zaměstnavatele a jejich splatnost by měla být do 30 dnů od doručení žádosti.

Autor:

Ondřej Polívka

 • Tax Alert - English version

  Employers can now apply for an allowance for antigen tests for March

  From April 1, employers can apply for an allowance for the purchase of self-sampling tests for COVID-19, which they used to test their employees. The application for an allowance can only be submitted electronically, via the website www.samotesty-covid.cz. At the end of March, all employers should have received in their databoxes a unique authorization code to use with the application.

  Employers are eligible for an allowance for employees working under both employment contracts and other types of agreements outside employment. In addition, temporary employees assigned by employment agencies and other persons who perform work or similar activities at the employers' workplace together with their employees are regarded employees for the purposes of allowance application.

  The maximum amount of allowance is CZK 60 for 1 test. Only the tests listed in the List of admissible antigen tests published by the Ministry of Health qualify for the allowance. For one insured person, a maximum of 4 tests per calendar month can be subsidized (i.e. a maximum allowance of CZK 240), regardless of the number of his/her employers.

  Employers must keep a list of employees who have been tested, including the date and result of the test. The list, including other identification data of the employees (e.g. the health insurance company) is attached to the application for an allowance. An accounting or tax document supporting the purchase of the tests must also be attached to the application.

  Employers can apply for an allowance for March until the end of April. Applications for an allowance for April are expected to be accepted in May. Allowances will be paid to the employers' bank accounts and are due within 30 days of receipt of the application.

  Author:

  Ondřej Polívka