Znovuzavedení krizového ošetřovného a příspěvku při nařízené karanténě

Znovuzavedení krizového ošetřovného a příspěvku při nařízené karanténě

16. prosince 2021
Předmět Tax Alert

Senát schválil návrh na opětovné zavedení krizového ošetřovného a mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. izolačku.

Nárok na krizové ošetřovné vzniká rodičům po celou dobu uzavření školy nebo třídy, případně i při nařízení individuální karantény dítěti. Ošetřovné bude činit 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu a minimální denní výše činí 400 Kč na den při plném úvazku. Ošetřovné lze nárokovat u dětí mladších 10 let.

Nově dochází také k rozšíření okruhu osob, které budou mít nárok na ošetřovné, a to o nemocensky pojištěné zaměstnance, kteří jsou k dítěti v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii tj. např. prarodiče, sourozenci, strýc/teta. V péči o dítě se mohou střídat, nikoliv však v rámci jednoho dne. Podporu bude možné čerpat zpětně od začátku listopadu, potvrzení školy bude nahrazeno čestným prohlášením.

Příspěvek při nařízené karanténě, tzv. „izolačka“ bude příslušet zaměstnanci za každý kalendářní den ve výši až 370 Kč nad rámec běžné nemocenské. Týká se i zaměstnanců s oběma typy dohod, jsou-li z nich nemocensky pojištěni. Příspěvek bude možné čerpat zpětně od 30. listopadu, a to pro nově nařízené karantény či izolace po 30. listopadu

Zaměstnavatel si tento příspěvek k nemocenské odečte od povinného odvodu pojistného. Není tak nutné žádat o refundaci a může tak učinit do tří kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

Návrh ještě musí podepsat prezident republiky. Více se dočtete v tiskové zprávě ministerstva práce a sociálních věcí (Příspěvek při nařízené karanténě a Krizové ošetřovné).

V případě dotazů se obraťte na autory článku nebo na Váš klientský tým, se kterým spolupracujete.

Autorky:

Michaela Felcmanová
Petra Vyšatová

 

 • Tax Alert - English version

  Reintroduction of the crisis nursing allowance and the quarantine allowance

  The Senate has approved a proposal to reinstate the crisis nursing allowance and the emergency allowance for employees ordered into quarantine, commonly known as isolation.

  Parents will be entitled to the crisis nursing allowance for the duration of a school or classroom closure or when an individual quarantine is ordered for a child. The nursing allowance will be 80% of the reduced daily assessment base and the minimum daily amount is CZK 400 per day for full-time employees. The nursing allowance can be claimed for children under 10 years of age.

  There is also a further extension of those who will be entitled to the nursing allowance to include employees who are related to the child in a direct who are closely related to the child i.e., grandparents, siblings, uncles, and aunts. They may take turns in caring for the child, but not within the same day. Support will be available retrospectively from the beginning of November, and the school's confirmation will be replaced by an affidavit.

  An allowance for quarantine, known as 'isolation', will be payable to the employee for each calendar day up to CZK 370 over and above the normal sick pay. It also applies to employees with both types of special work agreements if they are insured for sickness. The allowance will be available retrospectively from 30 November for newly ordered quarantines or isolations after 30 November

  There is no need to apply for a refund. The employer will deduct this sickness allowance from the compulsory insurance contribution.  This can be done so within three calendar months of the end of the employee's quarantine.

  The proposal still needs to be signed by the President of the Republic. Read more in this press release from the Ministry of Labour and Social Affairs (Quarantine allowance and Crisis nursing allowance).

  If you have any questions, please contact the authors of the article or your client team.

  Authors:

  Michaela Felcmanová
  Petra Vyšatová