Chystané změny v evidenci skutečných majitelů

Chystané změny v evidenci skutečných majitelů

20. dubna 2022
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZESM), není účinný ještě ani rok a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude zřejmě brzy projednávat jeho první novelu. Jejím cílem je odstranit transpoziční nepřesnosti, které jsou České republice vytýkány Evropskou komisí v rámci probíhajícího řízení o nesplnění povinnosti při implementaci směrnice (tzv. páté AML směrnice).

Klíčovou změnou, kterou novela přináší, je reformulace vymezení skutečného majitele. Novela vypouští pojmy ‚koncový příjemce‘ a ‚osoba s koncovým vlivem‘. Základním kritériem pro nabytí postavení skutečného majitele by tak napříště mělo být kritérium vlastnictví podílů, resp. akcií ve stanovené výši.

Novela dále mění pravidla pro určení tzv. materiálního skutečného majitele obsažená v § 4 ZESM. V důsledku modifikace hranic pro nabytí tzv. nepřímého vlastnictví v povinné (evidující) osobě tak pravděpodobně dojde u některých povinných osob k rozšíření okruhu jejich skutečných majitelů. Nově tak zřejmě budou muset být zapsány i osoby, které podle dosavadního znění zákona neprošly testem nepřímého ovládání.

Novelou by rovněž mělo dojít k zúžení okruhu subjektů, o nichž nyní platí, že nemají skutečného majitele (§ 7 ZESM). Napříště by tedy povinnost určit skutečného majitele měla dopadat také např. na politické strany, církve, odbory nebo společenství vlastníků jednotek.

V návaznosti na výše uvedené změny novela přináší zejména další terminologické zásahy na několika místech zákona a modifikuje mechanismus automatického průpisu údajů do evidence z veřejného rejstříku a z registru osob.

Evropská komise změnou tuzemské regulace podmínila možnost České republiky čerpat prostředky z Národního plánu obnovy. Navrhuje se proto, aby s návrhem zákona vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas již v prvním čtení. Pokud se tak stane, novela by mohla nabýt účinnosti přibližně ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

O dalších podrobnostech novely Vás budeme průběžně informovat. V případě zájmu o podrobnější informace se prosím případně také obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Jan Turek

Klára Hurychová

 • Tax Alert - English version

  Upcoming changes in the registration of ultimate beneficial owners

  Act No. 37/2021 Coll., on the registration of ultimate beneficial owners (the “Act”), has not yet been in force for even a year and the Parliament of the Czech Republic will probably soon discuss its first amendment. Its aim is to eliminate transposition inaccuracies that the Czech Republic is accused of by the European Commission in the ongoing infringement proceedings for failure to implement the Directive (the so-called Fifth AML Directive).

  The key change introduced by the amendment is the reform of the definition of beneficial owner. The amendment deletes the concepts of "ultimate recipient" and "person who claims an ultimate influence". The basic criterion for acquiring the status of beneficial owner should thus henceforth be the criterion of ownership of shares in a specified amount.

  The amendment also modifies the rules for identifying the so-called material beneficial owner according to Section 4 of the Act. As a result of the modification of the thresholds for the acquisition of so-called indirect ownership in a registrant, the scope of beneficial owners is likely to be expanded for some registrants. Thus, persons who, according to the previous wording of the law, did not pass the indirect ownership test will probably have to be identified and registered now.

  The amendment should also narrow the scope of entities that are currently deemed not to have a beneficial owner (Section 7 of the Act). Thus, in future, the obligation to identify the beneficial owner should also apply, for example, to political parties, churches, trade unions or associations of unit owners.

  In connection with the above-mentioned changes, the amendment introduces further terminological changes in several places of the Act and modifies the mechanism of automatic transcription of data into the register from the public register and the register of persons.

  The European Commission has made the change in domestic regulation conditional on the Czech Republic's ability to draw funds from the National Recovery Plan. It is therefore proposed that the Chamber of Deputies of the Czech Parliament give its consent to the draft law in the first reading. If this is done, the amendment could enter into force approximately in the third quarter of this year.

  We will keep you informed about further details of the amendment. If you are interested in more detailed information, please also contact the authors of the article or other members of EY Law or the EY team with whom you work.

  Authors:

  Jan Turek

  Klára Hurychová