Dočasný rámec EU pro veřejnou podporu v souvislosti s Ukrajinou

Dočasný rámec EU pro veřejnou podporu v souvislosti s Ukrajinou

4. dubna 2022
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo

Evropská komise v reakci na probíhající válečný konflikt na území Ukrajiny připravila opatření, na základě kterého umožňuje veřejnou podporu směřující k obnovení činnosti zasažených podniků a odvětví. Tímto opatřením je Dočasný krizový rámec Evropské komise pro veřejnou podporu k podpoře hospodářství v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině (dále jen „Dočasný rámec“). O konkrétních opatřeních v mezích stanovených Dočasným rámcem rozhodují jednotlivé členské státy, ČR zatím žádné takové opatření nepřijala.

Dočasný rámec by měl v současné podobě platit do 31. prosince 2022. Evropská komise může jeho podmínky i dobu trvání měnit.

Zamýšlené formy podpory lze rozdělit do tří okruhů.

První z nich je podpora poskytovaná postiženým podnikům bez souvislosti se zvýšením cen energie. Každý ze členských států je na základě Dočasného rámce oprávněn zavést veřejnou podporu, na základě které poskytne až 35.000 eur postiženým podnikům, které působí v zemědělství, rybářství a akvakultuře. Podnikům v ostatních odvětvích může být poskytnuta podpora až do výše 400.000 eur.

Druhou možností je poskytování státních záruk a subvencovaných úvěrů. Na základě předmětné povolené podpory budou moci členské státy poskytnout dotované státní záruky a úvěry se subvencovanými úrokovými sazbami. Cílem podpory je zajištění hladkého průběhu financování podniků zasažených krizí vyvolanou válečným konfliktem.

Dočasný rámec současně nastavuje finanční limity týkající poskytnutých záruk. Záruky by v zásadě neměly být poskytovány na dobu delší než 6 let. Záruky by neměly přesáhnou 90 % jistiny zaručovaného úvěru, pokud jsou ztráty neseny úvěrovou institucí a členským státem poměrně a za stejných podmínek. Jestliže jdou ztráty nejprve k tíži členského státu a až následně k tíži úvěrové instituce, nesmí výše záruky přesáhnout 35 % jistiny zaručovaného úvěru. Celková částka zaručovaných úvěrů by neměla přesáhnout 15 % průměrného ročního obratu příjemce za poslední tři uzavřená účetní období a 50 % nákladů na energie za posledních 12 měsíců. Stran subvencovaných úvěrů by celková výše úvěrů pro jednoho příjemce neměla přesáhnout 15 % jeho průměrného ročního obratu za poslední tři uzavřená účetní období a 50 % nákladů na energie za posledních 12 měsíců. Úvěry se mohou vztahovat jak na investiční, tak na provozní potřeby.

Poslední formou Dočasným rámcem dovolené podpory je kompenzace dodatečných nákladů vzniklých v návaznosti na nárůst cen plynu a elektřiny. Podpora cílí především na intenzivní uživatele energií a může být poskytnuta v jakékoli formě, včetně přímých grantů, daní či úvěrů. Ohledně limitace její výše nesmí celková částka poskytnuté podpory jednomu podniku přesáhnout ve kterémkoli okamžiku 30 % způsobilých nákladů, přičemž maximální výše podpory jednomu podniku činí 2 miliony eur. Jestliže by to bylo zapotřebí k zajištění zachování ekonomických aktivit, mohou členské státy poskytnou podporu i nad rámec výše uvedených limitů. K poskytnutí takové podpory je ovšem třeba, aby byly splněné podmínky stanovené Dočasným rámcem, např. aby šlo o intenzivní uživatele energie, jejichž nákupy energetických produktů (včetně energetických produktů jiných než zemní plyn a elektřina) dosahují alespoň 3 % hodnoty výroby.

Výše uvedená pravidla stanovená Dočasným rámce mají platit až do 31. prosince 2022.

V případě dotazů se obraťte na autora článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Vladimír Petráček
Martin Bareš

 • Tax Alert - English version

  Temporary EU framework for state aid in the context of Ukraine

  In response to the ongoing military conflict on the territory of Ukraine, the European Commission has prepared a measure to allow state aid aimed at restoring the activity of affected companies and sectors. This measure is the European Commission's Temporary Crisis Framework for state aid to support the economy in the context of Russia's aggression against Ukraine (“Temporary Framework”). Specific measures within the limits set by the Temporary Framework are decided by individual Member States, and the Czech Republic has not yet adopted any such measures.

  The Temporary Framework should remain in its current form until 31 December 2022. The European Commission may change its terms and duration.

  The intended forms of support can be divided into three headings.

  The first is support to affected businesses without any link to energy price increases. Under the Temporary Framework, each Member State is entitled to introduce state aid to provide up to €35,000 to affected businesses active in agriculture, fisheries and aquaculture. Businesses in other sectors may be granted aid of up to €400,000.

  The second option is the provision of state guarantees and subsidised loans. On the basis of the aid authorised here, Member States will be able to grant subsidised state guarantees and loans at subsidised interest rates. The aim of the aid is to ensure the smooth running of the financing of companies affected by the crisis caused by the war.

  At the same time, the temporary framework sets financial limits on the guarantees granted. In principle, guarantees should not be granted for a period longer than 6 years. Guarantees should not exceed 90 % of the principal amount of the guaranteed loan, provided that losses are borne by the credit institution and the Member State on a pro rata basis and on equal terms. Where losses are borne first by the Member State and then by the credit institution, the amount of the guarantee may not exceed 35 % of the principal amount of the guaranteed loan. The total amount of loans guaranteed should not exceed 15 % of the average annual turnover of the beneficiary over the last three closed accounting periods and 50 % of the energy costs over the last 12 months. As regards subsidised loans, the total amount of loans for one beneficiary should not exceed 15 % of its average annual turnover for the last three closed accounting periods and 50 % of its energy costs for the last 12 months. The loans may cover both investment and operating needs.

  The last form of Temporary Framework allowed aid is compensation for additional costs incurred following increases in gas and electricity prices. The support primarily targets intensive energy users and can be provided in any form, including direct grants, taxes or loans. As regards the limit on the amount of aid, the total amount of aid granted to any one undertaking may not exceed 30 % of the eligible costs at any one time, with a maximum of EUR 2 million per undertaking. Member States may grant aid in excess of the above limits if this is necessary to ensure the maintenance of economic activities. However, in order for such aid to be granted, the conditions laid down in the Temporary Framework must be met, e.g. that they are intensive energy users whose purchases of energy products (including energy products other than natural gas and electricity) amount to at least 3 % of the value of production.

  If you have any questions, please contact the author of this article or other members of EY Law or the EY team with whom you work.

  Authors:

  Vladimír Petráček
  Martin Bareš