Otázky a odpovědi GFŘ k DAC7

Otázky a odpovědi GFŘ k DAC7

22. prosince 2022
Předmět Tax Alert
Kategorie Ostatní daně

Průběžně vás informujeme o nové oznamovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem. Českou implementaci této povinnosti naleznete ZDE.

Obecně k úpravě

Hlavním cílem této úpravy je rozšíření rámce automatické výměny informací o nový okruh informací oznámených provozovateli digitálních platforem. Platformou se zjednodušeně rozumí software umožňující spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění vymezených oznamovaných činností za protiplnění. Těmito činnostmi obecně jsou 4 okruhy aktivit:

 • poskytnutí nemovité věci, a to všemi způsoby přenechání věci k užití jinému, např. nájmem, pachtem či poskytnutím ubytování, přičemž nemovitá věc zahrnuje např. bytové jednotky, domy, zemědělskou půdu, parkovací stání.
 • poskytnutí dopravního prostředku, např. automobilů, motocyklů, kol či koloběžek.
 • osobní služba, kterou se rozumí činnost fyzické osoby založenou na čase nebo úkolu na žádost uživatele platformy (např. činnost úklidu, provedení řemeslné práce, apod.)
 • prodej zboží, v praxi se může jednat např. o různá webová tržiště nebo eshopy, které zprostředkovávají prodej zboží jiných prodejců.

Pravidla obsahují řadu výjimek z oznamujících provozovatelů platforem resp. z oznamovaných prodejců. Podobně jako u ostatních oznamovacích povinností novela zákona v této souvislosti rovněž zavádí dodatečné registrační či ohlašovací povinnosti, detailní postupy náležité péče k identifikaci a prověření prodejců a dále např. sankce za porušení souvisejících povinností.

Vybraní provozovatelé platforem budou mít jednou ročně (vždy do 31. ledna) povinnost správci daně oznámit informace týkající se příjmů dosažených vybranými uživateli těchto platforem (prodejci).

Rok 2023 bude prvním obdobím, za které se bude reportovat (tj. v r. 2024).

Čerstvé otázky a odpovědi

V této souvislosti Generální finanční ředitelství (GFŘ) publikovalo otázky a odpovědi k této nové povinnosti (blíže ZDE). Níže stručně shrnujeme vybrané postřehy.

Aplikace DAC7
 • Finanční správa bude provozovat tzv. Autentizovanou zónu DAC7 (či aplikaci DAC7), což má být prostředí na portálu MOJE daně, kam se provozovatel platformy přihlásí a odkud může oznámit změnu registračních údajů, ohlásit zánik oznamovací povinnosti, ohlásit splnění podmínky pro vyloučení z oznamovací povinnosti apod.
Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy
 • Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy k oznamovací povinnosti je možné podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím portálu MOJE daně. Po zpracování podaného ohlášení český oznamující provozovatel platformy obdrží vyrozumění o přidělení přístupu do aplikace DAC7.
 • Formulář ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy k oznamovací povinnosti je dvojjazyčný - správce daně akceptuje vyplnění v českém nebo anglickém jazyce. Není však vyloučeno, že mohou nastat situace, kdy správce daně může dodatečně požadovat překlad do českého jazyka.
 • Provozovatel platformy, který se stal českým oznamujícím provozovatelem platformy nejpozději do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti předmětného zákona (tj. 1. 1. 2023), podá ohlášení nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti daného zákona, tedy do 3. dubna 2023.
Registrace neusazeného oznamujícího provozovatele
 • V případě, že neusazený oznamující provozovatel nemá možnost autentizace, podá žádost o registraci neusazeného provozovatele platformy (obecně akceptováno vyplnění v anglickém jazyce) bez autentizace. SFÚ po zpracování žádosti o registraci neusazeného provozovatele platformy vydá rozhodnutí o registraci, v rámci kterého neusazenému oznamujícího provozovateli platformy přidělí identifikační číslo platformy (IIN) a také přidělí heslo pro přihlášení do aplikace DAC7.
Praktické příklady
 • Jako příklad toho, na co nedopadá oznamovací povinnost dle DAC7 GFŘ uvádí např.:
  • o   Inzertní stránky umožňující pouze propagaci (inzerát formou jen tzv. „nástěnky“ bez poskytování dalších funkcí ze strany provozovatele platformy) např. pronájem nemovitosti, kdy inzerce nabízí spojení s prodejcem pouze formou přímého kontaktu, např. uvedení telefonního nebo emailového kontaktu přímo na prodejce. Spojení prodejce s uživatelem tak dochází napřímo, nikoliv prostřednictvím dané inzertní platformy.
  • o   E-shop, kde jsou nabízeny koncovým spotřebitelům produkty pouze jménem provozovatele e-shopu - prodej vlastních výrobků jménem a na účet provozovatele e-shopu bez další ingerence třetí osoby.
  • o   Provozovatel platformy má na svých stránkách v nabídce zařazenou oznamovanou činnost prodejce včetně kontaktních údajů na uvedeného prodejce. Kupující kontaktuje prodávajícího napřímo. Uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím není umožněno prostřednictvím platformy a ani hodnota protiplnění za oznamovanou činnost není vybírána přes platformu.
 • Jako příklad toho, na co naopak dopadá oznamovací povinnost dle DAC7 GFŘ uvádí např.:
  • Provozovatel platformy má na svých stránkách v nabídce zařazenou oznamovanou činnost prodejce včetně kontaktních údajů na uvedeného prodejce a ceny za oznamovanou činnost. Provozovatel platformy usnadňuje uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím přes platformu např. umožňuje zadat objednávku. Nicméně protiplnění za oznamovanou činnost není vybírána přes danou platformu a finální částka protiplnění zaplacená prodejci může být vyšší, stejná nebo nižší než částka uvedená na stránkách provozovatele platformy.
  • Provozovatel platformy má na svých stránkách v nabídce zařazenou oznamovanou činnost prodejce včetně kontaktních údajů na uvedeného prodejce a ceny za oznamovanou činnost. Provozovatel platformy usnadňuje uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím přes platformu a vybírá protiplnění za oznamovanou činnost prostřednictvím platformy.
  • E-shop nabízející zboží jiných prodejců, pokud při prodeji produktů vstupují do smluvního vztahu s kupujícím také ostatní prodejci, jejichž produkty jsou nabízeny na daném e-shopu.
 • Co se týče pronajímatelů software – e-shopového řešení tj. pouhé pronajímání prostor a software provozovateli e-shopu, pak GFŘ naznačuje, že se nejspíše nejedná o oznamujícího provozovatele platformy, přičemž dodává, že v případě, že by e-shop či webové stránky provozované v pronajatém prostoru naplňovaly znaky platformy dle zákona, poté by byl oznamujícím provozovatele platformy nájemce/provozovatel daného e-shopu či webových stránek, který vystupuje vůči uživatelům dané platformy.

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  Questions and Answers of the GFD on DAC7

  We keep you informed about the new reporting obligations for digital platform operators. The Czech implementation of this initiative can be found HERE.

  General information

  The main objective of this initiative is to extend the automatic exchange of information framework to a new range of information reported by digital platform operators. Simplistically, a platform is a software that allows a seller to connect with another user in order to carry out defined reportable activities for consideration. These activities are broadly 4 sets of activities:

  • the provision of immovable property, by all means of provision of the property for use by another, e.g. by leasing or providing accommodation, where immovable property includes e.g. housing units, houses, agricultural land, parking spaces.
  • the provision of a means of transport, e.g. cars, motorcycles, bicycles or scooters.
  • personal service, which means an activity of an individual based on time or a task at the request of the user of the platform (e.g., the activity of cleaning, performing craft work, etc.).
  • sale of goods, which in practice may be e.g. various web-based marketplaces or e-shops that broker the sale of goods from other sellers.

  The rules contain a number of exemptions from reporting platform operators or reportable sellers. As with other reporting obligations, the amended Act also introduces additional registration or notification obligations in this context, detailed due diligence procedures to identify and verify sellers, and penalties for breaches of related obligations, for example.

  Selected platform operators will be obliged to report information to the tax authorities once a year (always by 31 January) regarding the income generated by selected users of these platforms (sellers).

  The year 2023 will be the first reporting period (i.e. in 2024).

  Questions and answers

  In this context, the General Financial Directorate (GFD) has published questions and answers on this new obligation (more details HERE). Below we briefly summarise selected observations.

  DAC7 application
  • The Financial Administration will operate the so-called Authenticated Zone DAC7 (or DAC7 application), which is to be an environment on the MY Taxes portal, where the platform operator logs in and from where it can notify a change in registration data, report the termination of the reporting obligation, report the fulfilment of a condition for exclusion from the reporting obligation, etc.
  Notification of the Czech reporting platform operator
  • The notification of the Czech reporting platform operator for the reporting obligation can only be submitted electronically via the MY Tax portal. After processing the notification, the Czech reporting platform operator will receive a notification on the granting of access to the DAC7 application.
  • The Czech reporting platform operator's notification form is bilingual - the tax administrator accepts completion in Czech or English. However, it is possible that situations may arise where the tax administrator may additionally require a translation into Czech.
  • A platform operator who has become a Czech reporting platform operator no later than 75 days after the date of entry into effect of the Act in question (i.e. 1 January 2023) shall submit the notification no later than 3 months after the date of entry into effect of the Act in question, i.e. by 3 April 2023.
  Registration of a non-established reporting operator
  • In case the non-established reporting operator does not have the possibility of authentication, the non-established platform operator will submit an application for registration (generally accepted to be completed in English) without authentication. The SFO, after processing the non-established platform operator's registration application, will issue a registration decision whereby the non-established reporting platform operator will be assigned a platform identification number (IIN) and will also be assigned a password to log into the DAC7 application.
  Practical examples
  • As an example of what is not in the scope of the DAC7 notification obligation, the GFD gives the following examples:
   • Advertisement sites that only allow promotion (advertisement in the form of a so-called "bulletin board" only without the provision of other functions by the platform operator), e.g. rental property, where the advertisement offers a connection with the seller only by direct contact, e.g. by providing a telephone or email contact directly to the seller. The connection between the seller and the user is thus made directly, not through the advertising platform.
   • An e-shop where products are offered to end consumers only on behalf of the e-shop operator - selling their own products on behalf and for the account of the e-shop operator without further intervention by a third party.
   • The platform operator has included on its website the reportable activity of the seller, including the contact details of that seller. The buyer contacts the seller directly. The conclusion of a contract between the buyer and the seller is not facilitated via the platform, nor is the value of the consideration for the notified activity collected via the platform.
  • As an example of what the reporting obligation under DAC7 instead applies to, the GFD gives the following examples:
   • The platform operator has listed the seller's reportable activity on its website, including the contact details of that seller and the price for the notifiable activity. The platform operator facilitates the conclusion of a contract between the buyer and the seller through the platform, e.g. by allowing an order to be placed. However, the consideration for the notified activity is not collected through the platform and the final amount of consideration paid to the seller may be higher, equal to or lower than the amount listed on the platform operator's website.
   • The platform operator has listed the vendor's reportable activity on its website, including the contact details of that vendor and the price for the reported activity. The platform operator facilitates the conclusion of the contract between the buyer and the seller through the platform and collects the consideration for the reportable activity through the platform.
   • An e-shop offering goods from other sellers, if other sellers whose products are offered on the e-shop also enter into a contractual relationship with the buyer when selling the products.
  • As regards lessors of software - e-shop solutions, i.e. merely leasing space and software to the operator of an e-shop, the GFD indicates that it is unlikely to be a reporting platform operator, adding that if the e-shop or website operated in the leased space would meet the characteristics of a platform under the Act, then the lessee/operator of the e-shop or website would be the reporting platform operator, acting vis-à-vis the users of the platform.

  If you have any questions, please contact the author of this article or the EY tax team with whom you regularly work.

  Author:

  Karel Hronek