Sankce vůči Rusku míří i na veřejné zakázky

Sankce vůči Rusku míří i na veřejné zakázky

22. dubna 2022
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo

Aktuální sankční balíček, o kterém jsme Vás informovali ZDE, se kromě zákazu dovozu vybraných komodit a dalších zákazů v oblasti dopravy nově vztahuje i na veřejné zakázky.

Příslušné nařízení Rady ze dne 8. dubna 2022 výslovně stanoví zákaz zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, a to včetně zakázek, pro něž se jinak uplatní výjimky podle evropských zadávacích směrnic, níže uvedeným osobám.

Zákaz zadání nebo plnění smlouvy směřuje na (i) jakékoli ruské státní příslušníky, fyzické či právnické osoby nebo subjekty či orgány se sídlem v Rusku, (ii) právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým z výše uvedených subjektů, a (iii) fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jménem nebo na pokyn některého z výše uvedených subjektů. Zákaz se vztahuje také na subdodavatele, dodavatele nebo subjekty, pokud jejich plnění představují více než 10 % hodnoty zakázky.

Nařízení připouští určité výjimky. Dovoluje, aby v konkrétním případě příslušné orgány povolily zadání a další plnění zakázek zaměřených např. na nakládání s radioaktivním odpadem, mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů, nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy a vybraných kovů do Evropské unie z Ruska nebo přes Rusko nebo nákup, dovoz nebo přepravu uhlí a jiných pevných fosilních paliv do Evropské unie (v posledním případě platí časové omezení do 10. srpna 2022). Členský stát je povinen informovat ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném v rámci této výjimky do dvou týdnů od jeho udělení.

Dále – podobně jako u dovozu uhlí – i u sankčních opatření v oblasti veřejných zakázek platí přechodné období: výše uvedené zákazy se do 10. října 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022. U smluv, které by měly být plněny i po 10. říjnu, bude tedy nutné přijmout taková právní opatření, aby po tomto datu dále plněny nebyly (např. smlouvu včas ukončit apod.).

V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autora článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autor:

Jan Turek

 • Tax Alert - English version

  Sanctions against Russia also target public procurement

  The current sanctions package, which we informed you about HERE, in addition to the ban on imports of selected commodities and other bans in the field of transport, also applies to public procurement.

  The relevant Council Regulation of 8 April 2022 expressly provides for a prohibition on the award or further performance of any public contract or concession contract, including contracts for which exemptions under the European Procurement Directives otherwise apply, to the following persons.

  The prohibition on the award or performance of a contract is directed at (i) any Russian nationals, natural or legal persons or entities or bodies established in Russia, (ii) legal persons, entities or bodies that are more than 50% owned, directly or indirectly, by any of the above entities, and (iii) natural or legal persons, entities or bodies acting on behalf of or at the direction of any of the above entities. The prohibition also applies to subcontractors, suppliers or entities where their performance represents more than 10 % of the value of the contract.

  The Regulation allows for certain exceptions. It allows the competent authorities to authorise, in a specific case, the award and further performance of contracts aimed, for example, at radioactive waste management, intergovernmental cooperation in the field of space programmes, the purchase, import or transport of natural gas and oil and selected metals to the European Union from or via Russia, or the purchase, import or transport of coal and other solid fossil fuels to the European Union (in the latter case, a time limit until 10 August 2022 applies). A Member State shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this derogation within two weeks of its granting.

  In addition, as with coal imports, there is a transitional period for public procurement sanction measures: the above prohibitions do not apply until 10 October 2022 to the performance of contracts concluded before 9 April 2022. For contracts that should be performed after 10 October, it will therefore be necessary to take legal measures to ensure that they are not performed after that date (e.g. terminate the contract on time, etc.).

  If you would like more detailed information, please contact the author of this article or other members of EY Law or the EY team with whom you are working.

  Author:

  Jan Turek