Smluvní pokuta a vyšší moc

Smluvní pokuta a vyšší moc

14. dubna 2022
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo

Smluvní pokuta je oblíbeným prostředkem utvrzení povinností ve smluvních vztazích. Důvodem je zejména její relativně snadná vymahatelnost. V případě porušení smluvní pokutou utvrzené povinnosti je porušující strana povinna na výzvu druhé strany zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení povinnosti vznikla škoda.

Je ovšem smluvní pokuta bez dalšího vymahatelná i případě, kdy k porušení smluvní povinnosti došlo v důsledku zásahu vyšší moci? Ačkoliv v současné době již pandemie COVID-19 ubírá na síle, může být zodpovězení této otázky aktuální pro celou řadu podnikatelů.

Občanský zákoník upravuje zákonný liberační důvod, při jehož naplnění se porušující smluvní strana zprostí povinnosti k náhradě škody a vzniklou škodu není povinna nahrazovat. Podmínkou zproštění je, aby škůdce prokázal, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

Z výslovného znění komentovaného ustanovení se jeví, že míří pouze na zproštění povinnosti nahradit škodu. Je proto otázkou, zda jej lze bez dalšího aplikovat i na smluvní pokutu. V odborné literatuře v současnosti převažuje názor, že ustanovení nelze na povinnost zaplatit smluvní pokutu analogicky vztáhnout.

Ačkoli je liberace z povinnosti zaplatit smluvní pokutu otazníkem, existují i další způsoby, jak úspěšnému vymáhání smluvní pokuty zabránit.

Prvním způsobem je dovolání se neplatnosti právního jednání, kterým byla smluvní pokuta uplatněna, a to pro rozpor s dobrými mravy. Podle rozhodovací praxe Ústavního soudu přitom platí, že i výkon práva, který odpovídá zákonu, může být shledán v rozporu s dobrými mravy a z toho důvodu mu může být soudem odepřena právní ochrana. Judikatura Nejvyššího soudu přitom ve vztahu k uplatnění smluvní pokuty již dříve vymezila několik typických příkladů, kdy se uplatnění smluvní pokuty považuje za jednání v rozporu v dobrými mravy. O rozpor uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty s dobrými mravy půjde zejména v případech, kdy je zřejmé, že výkon práva vede k nepřijatelným důsledkům projevujícím se ve vztahu mezi účastníky. S dobrými mravy rozporným bude také jednání, které je sice z formálního hlediska jeví jako v souladu se právními předpisy, ovšem jehož hlavním či alespoň převažujícím důvodem je úmysl poškodit či znevýhodnit povinnou osobu, nikoli dosáhnout svých hospodářských cílů či uspokojení jiných potřeb. V této souvislosti dodáváme, že rozpor s dobrými mravy je třeba posuzovat k okamžiku a podle okolností existujících v době, kdy byl nárok na smluvní pokutu uplatněn.

Další možností je posouzení uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty v rozporu se zásadou poctivosti a zákazem zneužití práva.

Dle současné právní úpravy je každý povinen jednat v právním styku poctivě, přičemž nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého činu. Samotné uplatnění smluvní pokuty může být dle názoru Nejvyššího soudu posouzeno jako rozporné se zásadou poctivého obchodního styku a z toho důvodu nemusí požívat právní ochrany. Podle Nejvyššího soudu je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku nutno odepřít ochranu takovému uplatnění smluvní pokuty, které by opomíjelo zajišťovací, sankční a kompenzační charakter institutu smluvní pokuty, nevycházelo by z jeho smyslu, popř. by jej dokonce zneužívalo k poškození dlužníka. I když současná právní úprava zásadu poctivého obchodního styku výslovně neupravuje, domníváme se, že závěry Nejvyššího soudu lze použít i na nyní platnou a účinnou úpravu povinnosti poctivosti.

V případě zjevného zneužití práva nepožívá takové jednání právní ochrany. Jelikož se dle závěrů Nejvyššího soudu zákaz zneužití práv týká výkonu veškerých soukromých práv, je využití tohoto testu namístě i při uplatnění smluvní pokuty. Při posuzování, zda došlo ke zneužití práva či nikoliv, je soud povinen přihlédnout jak k situaci povinného, tak k oprávněným zájmům oprávněného.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Ondřej Havránek
Jan Turek
Martin Bareš

 

 • Tax Alert - English version

  Contractual penalty and force majeure

  Liquidated damages are a popular means of enforcing obligations in contractual relationships. This is mainly because it is relatively easy to enforce. In the event of a breach of an obligation secured by a contractual penalty, the breaching party is obliged to pay the contractual penalty on demand by the other party, irrespective of whether damage has been caused as a result of the breach.

  However, is a contractual penalty also enforceable even if the reason for the breach of the contractual obligation is the impact of a force majeure? Although the COVID-19 pandemic is currently waning, answering this question may be relevant for many businesses.

  The Civil Code provides ground for a statutory liberation, upon the fulfilment of which the breaching party is released from the obligation to compensate for damages. As a condition for the waiver, the breaching party must prove that he was temporarily or permanently prevented from fulfilling its obligation under the contract by an extraordinary, unforeseeable and insurmountable obstacle arising independently of its will.

  It appears from the express wording of the commented statutory provision that it is directed only at the exculpation of the obligation to compensate the damage. Therefore, its is a questionable whether such statutory provision can be applied to contractual penalties. The prevailing view in the literature is that the provision cannot be applied by analogy to the obligation to pay a contractual penalty.

  Although liberation from the obligation to pay a contractual penalty is uncertain, there are other ways to prevent the successful enforcement of a contractual penalty.

  The first way is to plead the invalidity of the legal act by which the contractual penalty was invoked, for breach of good morals. According to the decision-making practice of the Constitutional Court, even the exercise of a right that complies with the law may be found to be contrary to good morals and therefore denied legal protection by the court. The case law of the Supreme Court has previously defined several typical examples of cases in which the application of a contractual penalty is considered to be contrary to good morals. The contradiction between the application of a claim for payment of a contractual penalty and good morals is particularly relevant in cases where it is clear that the exercise of the right leads to unacceptable consequences in the relationship between the parties. Conduct which, although formally appearing to comply with the law, is primarily or at least predominantly motivated by the intention to harm or disadvantage the obligor rather than to achieve its economic objectives or to satisfy other needs will also be contrary to good morals. In that connection, we add that the conflict with good morals must be assessed at the time and according to the circumstances existing at the time when the claim for contractual penalties was made.

  Another possibility is to assess the exercise of a claim for contractual penalty against the principle of fairness and the prohibition of abuse of rights.

  Under current law, everyone is obliged to act honestly in legal dealings, and no one may take advantage of a dishonest act. In the opinion of the Supreme Court, the mere application of a contractual penalty may be regarded as contrary to the principle of fair dealing and may therefore not enjoy legal protection. According to the Supreme Court, the application of a contractual penalty which would disregard the securing, sanctioning and compensatory nature of the contractual penalty institution, would not be based on its purpose, or would even abuse it to the detriment of the debtor, must be denied protection contrary to the principles of fair commercial relations. Although the current legislation does not expressly provide for the principle of fair dealing, we believe that the conclusions of the Supreme Court can also be applied to the current and effective regulation of the duty of fairness.

  In the case of an obvious abuse of law, such conduct does not enjoy legal protection. Since, according to the Supreme Court's conclusions, the prohibition of abuse of rights applies to the exercise of all private rights, the application of this test is also appropriate in the exercise of contractual penalties. In assessing whether or not there has been an abuse of rights, the court is obliged to take into account both the situation of the obligor and the legitimate interests of the obligee.

  If you have any questions, please contact the author of this article or other members of EY Law or the EY team with whom you work.

  Authors:

  Ondřej Havránek
  Jan Turek
  Martin Bareš