Upravený seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti

Upravený seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti

27. února 2023
Předmět Tax Alert

V průběhu února 2023 schválila Rada EU revidovaný unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Tento seznam je vydáván od roku 2017, je pravidelně (dvakrát do roka) revidován a obsahuje dvě přílohy. Příloha 1 obsahuje jurisdikce, které nesplnily kritéria stanovené EU pro řádnou správu daní (posuzováno je např. nastavení mezinárodní výměny informací v oblasti daní, uplatnění minimálních standardů v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisků, či existenci preferenčních či škodlivých daňových režimů). Příloha 2 obsahuje jurisdikce, které se dostatečně zavázaly reformovat svou daňovou politiku, ale je třeba související reformy monitorovat.

Příloha 1 nově obsahuje 4 nové jurisdikce, a to Rusko, Britské Panenské ostrovy, Marshallovy ostrovy a Kostariku. Celkově seznam obsahuje 16 jurisdikcí.[1] Jedinou jurisdikcí na seznamu, se kterou má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, je Ruská federace – uplatnění výhod plynoucích ze smlouvy může být obtížnější. S některými dalšími jurisdikcemi má Česká republika uzavřené smlouvy o mezinárodní výměně informací v daňové oblasti.

Zařazení jurisdikce do Přílohy 1 může mít v České republice dva základní daňové důsledky:

 • Česká ovládající společnost (český daňový rezident), která se podílí kvalifikovaným způsobem na ovládané zahraniční společnosti[2] z dané jurisdikce, bude činnost takové společnosti posuzovat jako by byla uskutečněna českou ovládající společností a související příjmy této ovládané společnosti budou podléhat zdanění v České republice (bez ohledu na to, zda došlo k výplatě podílu na zisku do ČR).

  V případě jurisdikce na seznamu se navíc zdanění v ČR neomezuje pouze na tzv. zahrnované (pasivní) příjmy a neuplatní se test vykonávání podstatné hospodářské činnosti v zahraničí, ani test efektivní sazby daně ovládané zahraniční společnosti.
 • Odpočitatelné platby mezi přidruženými osobami, kdy příjemce je daňovým rezidentem v jurisdikci uvedené v seznamu nespolupracujících jurisdikcí budou podléhat oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání, které splňují vybrané charakteristické znaky známé jako Mandatory Disclosure Regime či DAC 6.

Nicméně zařazení jurisdikce na seznam může v praxi vést rovněž k dalším daňovým důsledkům, které nejsou gramaticky předpokládány zákonem, např. snížené schopnosti získat z dané jurisdikce dokumentaci pro uplatnění nižší než 35% srážkové daně při výplatě vybraných příjmů z České republiky.

K transakcím se společnostmi z jurisdikcí, které jsou považovány za nespolupracující v oblasti daní, by se mělo postupovat s maximální obezřetnostní, protože mohou vést k dodatečným nákladům a mohou rovněž přilákat pozornost finanční správy.

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Karel Hronek

 

[1] Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Bahamské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, Fidži, Guam, Kostarika, Marshallovy ostrovy, Palau, Panama, Rusko, Samoa, Trinidad a Tobago, ostrovy Turks a Caicos a Vanuatu.

[2] Za určitých podmínek se za ovládanou zahraniční společnost považuje rovněž stálá provozovna umístěná v dané jurisdikci.

 • Tax Alert - English version

  Revised list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

  In February 2023, the EU Council approved a revised EU list of non-cooperative jurisdictions. This list has been issued since 2017, is reviewed regularly (twice a year) and contains two annexes. Annex 1 contains jurisdictions that have failed to meet the criteria set by the EU for good tax administration (e.g. the setting up of international tax information exchange, the application of minimum standards in the areas of base erosion and profit shifting, or the existence of preferential or harmful tax regimes are assessed). Annex 2 contains jurisdictions that have made sufficient commitments to reform their tax policies, but the related reforms need to be monitored.

  Annex 1 now includes 4 new jurisdictions, namely Russia, the British Virgin Islands, the Marshall Islands and Costa Rica. In total, the list contains 16 jurisdictions.[1] The only jurisdiction on the list with which the Czech Republic has a double taxation treaty is the Russian Federation - it may be more difficult to claim the benefits of the treaty. The Czech Republic has treaties with some other jurisdictions for the international exchange of tax information.

  The inclusion of a jurisdiction in Annex 1 may have two main tax consequences in the Czech Republic:

  • A Czech controlling company (a Czech tax resident) that participates in a qualified manner in a controlled foreign company[2] from a given jurisdiction will treat the activities of such company as if they were carried out by the Czech controlling company and the related income of such controlled company will be subject to taxation in the Czech Republic (regardless of whether the dividend was paid to the Czech Republic).

   Moreover, in the case of a listed jurisdiction, taxation in the Czech Republic is not limited only to so-called included (passive) income and neither the test of substantial economic activity abroad nor the test of the effective tax rate of the controlled foreign company applies.
   
  • Deductible payments between associated persons where the recipient is a tax resident in a jurisdiction on the list of non-cooperative jurisdictions will be subject to the reporting of cross-border arrangements that meet selected hallmarks known as the Mandatory Disclosure Regime or DAC 6.

  However, the listing of a jurisdiction may in practice also lead to other tax consequences that are not grammatically anticipated by the law, such as a reduced ability to obtain documentation from the jurisdiction in order to apply a withholding tax of less than 35% on income collected from the Czech Republic.

  Transactions with companies from jurisdictions considered to be non-cooperative in tax matters should be treated with the utmost caution as they may lead to additional costs and may also attract the attention of the tax administration.

  If you have any questions, please contact the author of this article or the EY tax team you regularly work with.

  Author:

  Karel Hronek
   

  [1] American Samoa, US Virgin Islands, Anguilla, Bahamas, British Virgin Islands, Fiji, Guam, Costa Rica, Marshall Islands, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands and Vanuatu.

  [2] Under certain conditions, a permanent establishment located in the jurisdiction is also considered a controlled foreign company.