Antivirus B prodloužen, přidán Antivirus Plus

Antivirus B prodloužen, přidán Antivirus Plus

10. listopadu 2020
Předmět Tax Alert

Prostřednictvím programu Antivirus stát kompenzuje zaměstnavatelům část náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům za dobu překážek v práci souvisejících s pandemií COVID-19. Nahrazen má být do budoucna podporou v době částečné zaměstnanosti, tzv. kurzarbeitem, jehož konečná podoba však stále čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.

Po říjnovém prodloužení režimu A programu Antivirus, do kterého spadají případy zaměstnanců v karanténě a překážek na straně zaměstnavatele v souvislosti s mimořádnými opatřeními, hrazené 80% příspěvkem, vláda nyní prodloužila do konce roku 2020 i režim B. V režimu B jsou zaměstnavatelům kompenzovány ze 60 % náhrady mzdy za dobu tzv. částečné nezaměstnanosti či dalších překážek v práci souvisejících s provozními problémy způsobenými pandemií (tj. jedná se o druhotné problémy způsobené pandemií, např. v důsledku omezení dostupnosti surovin či v důsledku omezené poptávky).

Zcela nový doplňující program Antivirus Plus platí od začátku října a vztahují se na něj následující podmínky:

 • Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic.
 • Účast v tomto programu je omezena v případě čerpání veřejné podpory podle bodu 3.1 Dočasného rámce (zahrnuje např. COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura či některé projekty v rámci OP Zaměstnanost).
 • Výhodou je vyšší podpora, která činí až 100 % vyplácené náhrady mzdy včetně odvodů, s limitem 50.000 Kč na dotčeného zaměstnance za měsíc.
 • Program běží vedle současného režimu A a B; zaměstnavatelé, kteří podmínky programu Plus nesplní, tedy mohou čerpat příspěvek za stejných podmínek jako dosud.

Všem zaměstnavatelům, kteří již mají s Úřadem práce uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus, byl s posledním měsíčním vyúčtováním vygenerován dodatek k této dohodě. Upravené podmínky se uplatní v případě, že zaměstnavatelé budou čerpat příspěvek z programu Antivirus Plus.

O dalším vývoji v oblasti podpory zaměstnavatelů vás budeme informovat.

V případě zájmu o podrobnější informace k programu Antivirus se prosím obraťte na autorku článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autor:

Barbora Suchá 
+420 704 865 122

 • Tax Alert - English version

  Antivirus B extended, Antivirus Plus launched

  Through the Antivirus Program the government compensates a part of compensation of salary paid to employees by employers at a time of obstacles to work related to the COVID-19 pandemic. The Antivirus program is to be replaced in the future by a contribution to short time work “kurzarbeit“, the respective bill´s final wording still awaits discussion in the Chamber of Deputies.

  Following October extension of the Antivirus program A relating to employees in quarantine and work obstacles on the side of the employer in connection with extraordinary measures covered by a 80% contribution, the government now extended also the Antivirus program B until the end of 2020. Under the B regime employers are able to recover 60% of the paid wage compensation from the state during the time of the so-called partial unemployment or other obstacles to work related to operational issues caused by the pandemic (secondary problems such as a shortage of demand or raw materials)

  A brand new additional program Antivirus Plus is in force from the beginning of October and the following terms and conditions apply to it:

  • It relates only to employers whose operations were forced to shut down (or significantly limit activities) by the government measures or extraordinary measures ordered by the ministry of health or regional hygiene authorities.
  • Participation in the program is limited forthose who use public support in accordance with point 3.1 of the Temporary Framework (includes for example COVID-rent, COVID-spa, COVID-culture or certain projects within the Operational Programme Employment). 
  • The advantage is a higher support up to 100% of the wage compensation paid, including employer’s contributions to statutory health and social insurance, with a limit of CZK 50,000 per employee per month.
  • The program runs together with the current regimes A and B; the employers who do not meet the conditions of the Antivirus Plus program may receive contributions under the same conditions as they have applied so far.

  All employers who have signed an agreement for granting a contribution from the Antivirus program with the Labor Office have received an amendment to the agreement together with the last monthly clearance. Modified terms and conditions will be applicable if the employers request contributions from the Antivirus Plus program.
  We will monitor further developments in the field of support to employers for you.

  If you wish to learn more details about the Antivirus program, please contact the author of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Author:

  Barbora Suchá 
  +420 704 865 122