Další odklad (znovu)spuštění EET

Další odklad (znovu)spuštění EET

19. října 2020
Předmět Tax Alert

Update: Zákon odkládající evidenci tržeb byl publikován ve Sbírce zákonů a je účinný od 3. listopadu 2020. Pokud poplatníci chtějí využít možnosti přerušení evidence, nemusí tuto skutečnost nikde nahlašovat.

Vláda schválila další odklad EET, tentokrát do ledna 2023. O odkladu evidence tržeb do začátku roku 2021 jsme Vás již na jaře tohoto roku informovali ZDE.

Odklad evidence dopadá na ty, kteří s ní ještě nezačali (tzv. třetí a čtvrtá vlna) a měli původně začít od května 2020. U poplatníků v rámci již spuštěných prvních dvou vln (zejména stravování, ubytování, velkoobchod, maloobchod) se fakticky prodlužuje pozastávka o dva roky. Pokud je to ale pro poplatníky zapojené do EET administrativně výhodnější, je možné tržby nadále evidovat.

Návrh odložit EET do konce roku 2023 bude nyní projednávat Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze. Pokud bude odklad schválen, je otázkou, zda a v jaké podobě bude EET v roce 2023 znovu zavedena.

Pokud se Vás toto téma týká, rádi ho s Vámi prodiskutujeme ve větším detailu.

Autoři:

David Kužela 
+420 731 627 085

Nikola Kratochvílová 
+420 735 729 309

 • Tax Alert - English version

  EET’s further suspension

  Update: The postponment of the electronically report sales was published in the Collection of Laws and is effective from 3 November 2020. If taxpayers want to take advantage of the possibility of interrupting the report obligation, they do not have to announce this fact anywhere

  The Government has approved further suspension of the obligation to electronically report sales (EET) until 1 January 2023. We have already informed you about the suspension of sales reporting until the beginning of 2021 in spring of this year HERE.

  The suspension of the obligation to electronically report sales applies to taxpayers (third and fourth waves) who were originally supposed to start registering sales from 1 May 2020. The postponement regarding taxpayers falling within the first two waves already launched (esp. catering, accommodation, wholesale, retail) will be extended by two years. If the taxpayers involved in the EET believe that it is more advantageous from administrative reasons for them they are encouraged to continue recording their sales.

  The proposal to suspend EET by the end of 2023 is going to be debated by the Chamber of Deputies as emergency legislation. If the postponement is approved there is a question if and in which format EET will be re-introduced in 2023.

  If you are interested in this topic we would be pleased to discuss it with you in more detail.

  Authors:

  David Kužela 
  +420 731 627 085

  Nikola Kratochvílová 
  +420 735 729 309