Další rozšíření Velkého liberačního balíčku

Další rozšíření Velkého liberačního balíčku

Ministerstvo financí z důvodu zavedení vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 připravilo rozšíření tzv. Velkého liberačního balíčku (o kterém jsme vás v říjnu informovali ZDE), úplné znění naleznete ZDE a je rozděleno na tři části.

První část se týká pouze subjektů, jejichž převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1. 6. do 30. 9. 2020 z jedné nebo více činností, které byly zakázány nebo omezeny usnesením vlády o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 (např. provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů, divadelních představení, provozovatele vnitřních sportovišť, wellness zařízení, zoologických zahrad, muzeí, apod.). Podmínkou je podat oznámení příslušnému finančnímu úřadu, že jsou uvedené podmínky splněny. Oznámení může být zasláno i e-mailem, ale přílohou musí být elektronická kopie oznámení opatřená vlastnoručním podpisem.

Těmto subjektům se promíjí:

 • úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období září, říjen, listopad, prosinec 2020, leden, únor a březen 2021, popř. za zdaňovací období 3. čtvrtletí 2020, IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021;
 • úrok z prodlení vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021;
 • zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021, splatnou 15. 4. 2021.

Prominutím úroku z prodlení dochází efektivně k odložení plateb DPH a silniční daně za příslušná zdaňovací období až do 16. 8. 2021. Přiznání i kontrolní hlášení je však potřeba podat v řádném termínu.

Další promíjení se týká všech daňových subjektů a je podmíněno podáním příslušné žádosti v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. V těchto případech se promíjí:

 • správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky;
 • správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí;
 • správní poplatek za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku;
 • správní poplatek za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle;
 • správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

V poslední části dochází k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k posečkání nebo rozložení na splátky, pokud vznikl od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. Toto prominutí si uplatní pouze daňové subjekty, kterým bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením Covid-19.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou žádostí. V případě dotazů se prosím obraťte na autorku článku nebo EY daňový tým, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoř:

Hana Cicvárková 

 • Tax Alert - English version

  Large Liberation Package to be Further Extended

  As a result of the introduction of government measures related to COVID-19 pandemic the Ministry of Finance prepared an extension to the so-called Large Liberation Package (see our October alert HERE), full version is available HERE and is divided into three parts.

  The first part relates exclusively to the entities whose major portion of income was derived from one or more activities in the period from 1 June to 30 September 2020, which were banned or limited by the Government Resolution on the adoption of crisis measures dated 21 October 2020 (e.g. restaurant and bar operators, promoters of concerts, theatre performances, operators of indoor sports grounds, wellness, zoos, museums, etc.). The applicant must notify the competent financial authority that the said terms and conditions were met. The notification shall be sent via e-mail but an electronic copy of the notification signed with a handwritten signature must be appended.and is divided into three parts.

  These entities were granted waivers as follows:

  • interest on late payment arising on VAT for the tax periods September, October, November December 2020, January, February and March 2021 or the 3rd quarter of 2020, 4th quarter of 2020 and the first quarter of 2021 if the tax to which the interest on late payment relates is paid by 16 August 2021 at the latest;
  • interest on late payment arising on road tax for the 2020 tax period if the tax to which the interest on late payment relates is paid by 16 August 2021 at the latest;
  • advance payment for road tax for the 2021 tax period due on 15 April 2021.

  The waiver of interest on late payment results effectively in deferral of VAT and road tax payments for the respective tax periods up to 16 August 2021. VAT returns and control statements must be filed within the required deadline.

  Further waivers relate to all tax payers and shall be subject to the submission of the relevant application in the period from 1 January 2021 to 16 August 2021. In these cases waivers are granted as follows:

  • Administrative fee for receiving an application for waiver of interest on late payment or interest on the amount deferred;
  • Administrative fee for receiving an application to permit tax payment deferral or setting a payment schedule or changing this decision; 
  • Administrative fee for receiving an application for refund of import taxes or waiver of customs underpayment;
  • Administrative fee for receiving an application for granting relief on tax or customs charges;
  • Administrative fee for issuing a certificate of indebtedness or personal tax account balance.

  The last part relates to waiver of interest on late payment and interest on the amount deferred which relates to interest and charges on tax which was deferred or broken down to instalments if arose in the period from 1 January 2021 to 16 August 2021. The waiver can be applied only by those entities who were permitted to defer payments or pay in instalments due to COVID-19 spread on grounds of an individual application.

  We will be happy to help you preparing the applications. If you have any questions, please contact the author of the article or your regular EY team.

  Author: