Další verze novely zákona o daních z příjmů 2021

Další verze novely zákona o daních z příjmů 2021

29. května 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Daně z příjmů

Ministerstvo financí zveřejnilo další verzi novely zákona od daních z příjmů („ZDP“) s obecnou účinností od roku 2021.[1]

Níže ve stručnosti shrnujeme vybrané navrhované změny, které nás zaujaly:[2]

Zavedení příspěvku na stravování poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci v peněžité formě

Navrhuje se (do limitu) osvobodit od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti příspěvek na stravování poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci v peněžité formě (jde o alternativu k poskytování příspěvku na stravování v podobě tzv. stravenek), přičemž na straně zaměstnavatele by měla být uznatelným výdajem hodnota poskytnutého peněžitého příspěvku bez omezení.

Změny ve zdanění příjmů z dluhopisů

Ruší se osvobození úrokových příjmů nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou. Podle nové úpravy bude poplatníkům daně z příjmů fyzických osob (a to jak daňovým rezidentům, tak daňovým nerezidentům) a dále poplatníkům daně z příjmů právnických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, daň z takovýchto příjmů obecně srážena podle zvláštní sazby daně (pokud se na ně nebude vztahovat nový druh osvobození či přechodné ustanovení – viz níže).

Místo toho se nově navrhuje zavést osvobození pro příjem plynoucí z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy vydaného členským státem EU nebo státem tvořícím EHP (bez ohledu na to, zda plyne daňovému rezidentovi či nerezidentovi).

Příjem v podobě kladného rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplacenou při jeho splacení a cenou, za kterou poplatník tento dluhopis nabyl, již nebude samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, ale poplatníci jej obecně budou uvádět v daňovém přiznání. Pro poplatníky, kteří nejsou daňovými rezidenty členského státu EU nebo států EHP se nastavuje režim zajištění daně ve výši 1 % prováděné plátcem (ze jmenovité hodnoty dluhopisu vyplacené při splacení). Jedná se významnou změnu, která nejspíše v budoucnu přinese interpretační nejasnosti.

Dle přechodných ustanovení se nová navrhovaná úprava zdaňování příjmů souvisejících s dluhopisy použije až na dluhopisy emitované ode dne účinnosti této novely.

Změny u oznámení o příjmech plynoucích do zahraniční podle § 38da ZDP

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraniční podle § 38da ZDP bude nově podáváno ve dvojím režimu, a to v závislosti na tom, zda se jedná o příjem, ze kterého je daň srážena nebo se jedná o příjem, který je osvobozený nebo nepodléhá zdanění v ČR. U příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou lhůta zůstává stejná jako doposud (tedy rovnající se lhůtě pro odvedení daně, která byla z daného příjmu sražena). Vedle toho se stanoví speciální lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech a příjmech, které nepodléhají zdanění v ČR. Oznámení o těchto příjmech bude nově podáváno pouze jednou ročně, a to do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém by byla provedena srážka daně z daného příjmu, kdyby tento příjem dani vybírané srážkou podléhal (jinými slovy, toto oznámení bude podáváno do konce měsíce ledna následujícího roku).

Dále se navrhuje zvýšit měsíční limit, do kterého plátce daně není povinen podat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, které jsou osvobozené od daně nebo nepodléhají zdanění v ČR, a to z 100 000 Kč na 300 000 Kč. Plátce by tedy měl vyhodnocovat splnění limitu 300 000 Kč za každý kalendářní měsíc daného roku a do ročního oznámení zahrnout pouze příjmy za kalendářní měsíce, ve kterých byl tento limit překročen.

Rovněž dochází k rozšíření okruhu příjmů, které jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle § 38da ZDP. Plátce daně by neměl být povinen podle § 38da ZDP oznamovat příjmy, které je tento plátce daně povinen oznámit podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Dle přechodného ustanovení se na příjmy, ze kterých je plátce daně povinen vybrat nebo srazit daň přede dnem nabytí účinnosti této novely, nebo by přede dnem nabytí účinnosti této novely byl povinen daň vybrat nebo srazit, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v ČR, se použije úprava obsažená v § 38da v dosavadním znění.

Zpřísnění pravidel pro zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC pravidel) pro entity ve státě zařazeném na seznamu nespolupracujících jurisdikcí

Navrhuje se stanovit fikci, že všechny příjmy z činností a z nakládání majetku ovládané zahraniční společnosti, která je rezidentem (nebo je stálou provozovnou) v jurisdikci uvedené na seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, se považují za příjmy z činností a z nakládání s majetkem uskutečněné přímo ovládající společností na území ČR. Toto pravidlo by se aplikovalo vždy a nebylo by nutné splnění podmínek absence podstatné hospodářské činnosti a poloviční daňové povinnosti.

Novelu budeme nadále monitorovat. V případě dotazů kontaktujte svého oblíbeného daňového poradce.

Autoři:

Karel Hronek - karel.hronek@cz.ey.com; +420 731 627 065

Vladimír Sopkuliak - Vladimir.Sopkuliak@cz.ey.com; +420 730 191 770

 

[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBMCM4YA7 a dále https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/danovy-balicek-prinasi-stravenkovou-revo-38598
[2] Vedle toho Ministerstvo financí navrhuje další změny v rámci tzv. protikrizového balíčku - https://psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=874