Darování ochranných pomůcek v době koronaviru

Darování ochranných pomůcek v době koronaviru

Ministerstvo financí („MF“) přijalo specifická opatření v oblasti DPH, která zmírňují daňové dopady darování ochranných pomůcek během současné nouzové situace. Důležité je však zvážit veškeré daňové souvislosti tohoto projevu solidarity, a to u dárce i obdarovaného.

Daň z přidané hodnoty

Bezúplatné dodání zboží, u něhož byl na vstupu uplatněn nárok na odpočet, obecně podléhá DPH. Rozhodnutím MF z 31. března se tato DPH u specificky definovaného zboží promíjí (se zachováním nároku na odpočet), a to mimo jiné, u následujících položek:

  • Obličejové masky a roušky (chirurgické i textilní), ochranné brýle a obličejové štíty, rukavice a další ochranné oděvy.
  • Dezinfekčních přípravky (např. ethylalkoholové roztoky). 
  • Teploměry, tomografy, lékařské ventilátory, injekční stříkačky, jehly, kanyly a další nástroje.
  • Testovací nástroje a testovací soupravy související s COVID-19.

U každé položky je však potřeba ověřit, zda ji lze zařadit pod příslušný kód celní nomenklatury.

Daň z příjmů právnických osob

Z pohledu daně z příjmů právnických osob se dary obecně nepovažují za daňově uznatelný náklad. Zákon nicméně stanoví podmínky, za kterých lze dar uplatnit jako tzv. položku snižující základ daně, a to zejména:

  • Příjemce plnění definovaný zákonem (obec, kraj, právnická osoba).
  • Vymezený účel (např. zdravotnický, humanitární, charitativní, ekologický, na policii a požární ochranu).
  • Hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč, ale v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % základu daně.
  • Poskytnutý dar je prokázán dokladem se specifickými náležitostmi (např. darovací smlouva).

Z pohledu příjemce daru by se mělo jednat o zdanitelný příjem. Současně by použití získaného daru příjemcem v rámci jeho podnikání obecně mělo představovat daňově uznatelný náklad. Pokud by obdarovaný o přijatých ochranných pomůckách neúčtoval ve výnosech, měl by o hodnotu daru zvýšit základ daně s možností snížit základ daně o stejnou částku (neúčtuje-li o použití pomůcek ve svých nákladech).

Ochranné pomůcky a zaměstnanci

Hodnota osobních ochranných prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků poskytovaných zaměstnancům v souladu se zákoníkem práce pro účely výkonu práce se obecně nepovažuje za příjem ze závislé činnosti zaměstnanců a současně představuje daňově uznatelný náklad.
Při poskytnutí ochranných pomůcek zaměstnancům pro účely nesouvisející s výkonem práce (tj. pro použití mimo pracovní dobu) je však potřeba posoudit dopad na zdanění zaměstnance i zaměstnavatele pro každou specifickou situaci individuálně.

S vhodným nastavením darů Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte svůj EY tým nebo autory článku.

Autoři:
Martina Máleková
Tomáš Synák