Dočasné navýšení limitu pro odečet darů schváleno poslanci

Dočasné navýšení limitu pro odečet darů schváleno poslanci

3. prosince 2020
Předmět Tax Alert

V rámci sněmovního tisku 918 (blíže ZDE) bylo poslanci navrhováno dočasné navýšení limitu pro odečet darů – a to až do 30 % základu daně (ze současných 15 % u fyzických osob resp. 10 % u právnických osob).

Přestože k němu vláda původně přijala negativní stanovisko, byl tento návrh právě schválen poslanci ve třetím čtení.

Toto navýšení by mělo platit pouze dočasně – a to pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 pro fyzické osoby a pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 pro právnické osoby.

Novela obsahuje rovněž specifické přechodné ustanovení, které stanoví, že poplatník, který podal přiznání k dani z příjmů právnických osob před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tento zákon by měl nabýt účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení), může snížit základ daně za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podle těchto nových pravidel, v dodatečném daňovém přiznání, které je oprávněn podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Lucie Říhová 
+420 731 627 058

Hana Cicvárková 
+420 603 577 903

 • Tax Alert - English version

  Temporary increase of gift deduction limit approved by the Chamber of Deputies

  In Parliamentary Document No. 918 (see more details HERE), certain deputies proposed a temporary increase of the limit for tax-deductible gifts - up to 30% of the tax base (from the current 15% and 10% for natural persons and legal entities, respectively).

  Although the Government’s initial opinion was negative, the proposal has just been approved by the Chamber of Deputies at third reading.

  The increase should only apply temporarily - to tax periods of 2020 and 2021 (calendar years) for natural persons and tax periods ending between 1 March 2020 and 28 February 2022 for legal entities.

  The amendment also contains a transitory provision stipulating that taxpayers who filed a corporate income tax return prior to the date of entry into effect of the amendment (the Act should enter into effect on the day following the date of its promulgation) may reduce their tax base for the tax period which ended between 1 March 2020 and the date of entry into effect of the Act according to the new rules by way of a supplementary tax return; taxpayers are entitled to file the supplementary tax return no later than by the end of the month following the month in which the Act entered into effect.

  If you have any questions, please contact your regular EY tax team.

  Authors:

  Lucie Říhová 
  +420 731 627 058

  Hana Cicvárková 
  +420 603 577 903