Evropská komise vydala akční plán pro férové a jednoduché zdanění

Evropská komise vydala akční plán pro férové a jednoduché zdanění

26. srpna 2020
Předmět Tax Alert

V souvislosti s COVID-19 krizí a souvisejícím plánem obnovy Evropská komise vydala akční plán pro férové a jednoduché zdanění (celý dokument najdete ZDE). Evropská komise chce vést transformaci k zelenějšímu a digitálnímu světu.

Akční plán obsahuje 25 bodů (iniciativ, snah, analýz) – níže je stručně shrnujeme (více na stránkách EU a v EY globálním alertu):

 1. Snaha o jedinou DPH registraci v rámci EU
 2. Analýza s cílem zlepšení práce s daňovými daty
 3. Zlepšení spolupráce daňových správ členských států
 4. Modernizace reportingu v oblasti DPH
 5. Rozšíření One Stop Shop pro další B2C transakce
 6. Zlepšení spolupráce mezi členskými státy při výběru neuhrazených daní
 7. Vyjasnění pravidel pro určení daňového rezidenství
 8. Sjednocení systému srážkových daní v rámci EU
 9. Posílení institucí pro boj s přeshraničními daňovými podvody
 10. Změna Směrnice pro administrativní spolupráci v daňové oblasti s cílem postihnout nové trendy jako je například oblast kryptoměn
 11. Monitoring a kvantifikace trendů zneužití v oblasti daní
 12. Posílení automatické výměny informací – zejména v oblasti DPH
 13. Větší zapojení moderních technologií a procesů v rámci daňových kontrol
 14. Zintenzivnění dialogu a spolupráci s nečlenskými zeměmi v daňové oblasti
 15. Monitoring a zlepšování fungování mechanismu pro řešení daňových sporů mezi státy
 16. Zlepšení prevence a řešení sporů mezi státy v oblasti DPH
 17. Formulace/monitoring práv daňových poplatníků a zjednodušení daňových povinností
 18. Revize DPH režimu u finančních služeb
 19. Posílení role DPH komise
 20. Snaha o technické vylepšení daňových procesů a práce s velkými daty (big data)
 21. Spolupráce členských států a zástupců firem ohledně praktických otázek v oblasti převodních cen
 22. Revize pravidel v oblasti DPH režimu pro cestovní služby
 23. Podchycení DPH režimu poskytování služeb uživateli digitálních platforem
 24. Revize DPH režimu v oblasti dopravy pasažérů
 25. Revize pravidel spotřebních daní pro oblast e-commerce

Vedle tohoto akčního plánu Evropská komise rovněž vydala další dokument týkající se dobré správy daní (tax good governance), ve kterém představila další plánované iniciativy (více ZDE a v EY globálním alertu) jako např.:

 • Posílení úlohy a dosahu Code of Conduct for Business Taxation s cílem kritického posouzení všech případů velmi nízkého zdanění mimo, ale i v rámci EU
 • Revize metodiky a pravidel pro seznam nespolupracujících jurisdikcí a zdůraznění významu tohoto aspektu při jednáních s nečlenskými státy
 • Snaha o omezení vyhýbání se daním v oblastech podpořených veřejnými prostředky (více ZDE)
 • Koordinace a případné posílení úlohy obraných opatření vůči státům na seznamu nespolupracujících jurisdikcí

Tuto oblast budeme nadále monitorovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Vladimír Sopkuliak

+420 730 191 770

 • Tax Alert - English Version

  European Commission issued action plan for fair and simple taxation

  In response to COVID-19 crisis and related recovery plan the European Commission issued an action plan for fair and simple taxation (the whole document is HERE). The European Commission intends to lead transformation towards a greener and digital world.

  The action plan comprises 25 actions (initiatives, efforts, analyses) – as summarized below (see more at EU website and in EY global alert):

  1. Pushing for a single VAT registration within EU
  2. Analyzing with the aim to improve work with tax data
  3. Improving the cooperation between Member States' tax authorities
  4. Modernizing VAT reporting
  5. Extending One Stop Shop to further B2C transactions
  6. Improving the cooperation between Member States in recovery of unpaid taxes
  7. Clarifying the rules for determining tax residency
  8. Unifying the system of withholding taxes in the EU
  9. Strengthening the institutions to better fight cross-border tax frauds
  10. Amending the Directive for administrative cooperation in taxes aimed at addressing new trends, such as the issue of cryptocurrencies
  11. Monitoring and quantification of trends of abuse in the field of taxes
  12. Strengthening automated exchange of information - namely in VAT field
  13. Enhanced involvement of modern technologies and processes in tax audits
  14. Strengthening the dialogue and cooperation with non-EU countries in the field of taxes
  15. Monitoring and improving the functioning of mechanism for resolving tax disputes among states
  16. Improving prevention and resolving disputes in VAT sphere among the states
  17. Formulation/monitoring of taxpayers ´rights and making tax obligations simpler
  18. Revising VAT rules for financial services
  19. Strengthening the VAT Commission´s role
  20. Pushing for technical improvement of tax processes and work with big data
  21. Cooperation of Member States and businesses regarding transfer pricing practical issues
  22. Revising VAT rules for travel services
  23. Addressing VAT regime of services between users facilitated by digital platforms
  24. Revising VAT rules in the regime of passenger transport
  25. Revising excise duty rules for e-commerce

  In addition to the above action plan the European Commission issued another tax package discussing tax good governance introducing other planned initiatives (more HERE and in EY global alert) such as:

  • Strengthening the role and coverage of the Code of Code of Conduct for Business Taxation with the aim to critically assess all instances of very low taxation outside but also in the EU 
  • Revising methodology and rules for the list of non-cooperative jurisdictions and strengthening of the role of this aspect in negotiations with non-member states
  • Efforts to curb tax avoidance in areas funded by public finances (more HERE)
  • Coordination and strengthening of the role of defensive measures towards the states in the list of non-cooperative jurisdictions.

  We will continue monitoring the issue.

  If you have any questions, please contact your regular EY team.

  Author:

  Vladimír Sopkuliak

  +420 730 191 770