Finanční správa k daňové uznatelnosti nákladů na testy zaměstnanců na Covid-19

Finanční správa k daňové uznatelnosti nákladů na testy zaměstnanců na Covid-19

19. srpna 2020
Předmět Tax Alert

Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce[1] povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky pro své zaměstnance, a to vhodnou organizací bezpečnosti ochrany zdraví při práci a opatřeními k předcházení rizikům.

Co může tato povinnost z daňového pohledu v praxi znamenat pro zaměstnavatele vzhledem k opatřením k předcházení nákazy koronavirem? S ohledem na neustálý vývoj situace a aktuální návraty zaměstnanců z dovolených se nabízí zejména otázka daňových souvislostí testování vlastních zaměstnanců.

Finanční správa se vyjádřila k daňové uznatelnosti nákladů na testy na Covid-19 v případě, kdy jsou povinné (ZDE). Poměrně jednoznačně považuje náklady na povinné testy za daňově uznatelné. Na straně zaměstnance se jedná o příjem (což pro ty, kteří nepříjemné testování podstoupili, nemusí být úplně srozumitelné), který však není předmětem daně, jelikož se jedná o povinné plnění zaměstnavatele pro vytváření a dodržování pracovních podmínek.

Zaměstnavatel je také povinen soustavně vyhodnocovat zdravotní rizika svých zaměstnanců a na základě zjištění přijímat různá opatření[2] . Z preventivních důvodů se tak zaměstnavatel může rozhodnout, že nechá své zaměstnance testovat dobrovolně, a to nejen pro ochranu pracovního kolektivu, ale i pro bezpečný a plynulý provoz firmy.

V tomto případě už názor finanční správy zcela jednoznačný není (ZDE). Daňový režim nákladů se bude řídit (ne)splněním obecné klauzule daňové uznatelnosti (viz § 24 odst. 1 ZDP). Může se tedy lišit případ od případu a je nutné jej posuzovat individuálně – zde např. daňová správa rozlišuje mezi situací, kdy zaměstnavatel provádí preventivní opatření (uznatelné, a snad nezdanitelné) a situací, kdy testování hradí zaměstnavatel jako benefit před odjezdem na dovolenou nebo po návratu z ní (neuznatelné, nezdanitelné).

Důkazní břemeno ve věci opodstatněnosti daného opatření je v konkrétním případě na poplatníkovi. Pokud se tedy obdobné opatření rozhodnete přijmout, doporučujeme zejména pro potřeby případné kontroly ze strany správce daně důkladně zdokumentovat, kdo rozhodnutí přijal a proč – významné rozdíly nakonec mohou být v jednotlivých slůvkách zdůvodnění.

V případě dotazů se, prosím, neváhejte obrátit na autory článku nebo Vašeho oblíbeného daňového poradce.

Autoři:

Vendula Sehnalová
+420 735 729 366

 • Zobrazit citace

  [1] §102, odst. 1, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  [2] §102, odst. 3, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Tax Alert - English Version

  The Financial Administration on the Tax Deductibility of Employee COVID-19 Test Costs

  According to the Labour Code , an employer is obliged to create a safe and non-hazardous working environment and working conditions for its employees by suitably putting in place occupational health and safety measures and risk-prevention measures.

  From a tax perspective, what can this obligation mean for employers in view of measures to prevent coronavirus infection? With regard to the ongoing development of the situation and the current return of employees from vacation, a key question that arises concerns the tax implications of employee testing.

  The Financial Administration has commented on the tax deductibility of COVID-19 test costs, where such tests are mandatory (HERE), and quite clearly considers the costs of mandatory tests to be tax deductible. On the employee’s side, this is income (which may be hard to understand for those who have undergone the unpleasant testing), but it is not subject to tax, as it is a mandatory employer performance designed to create and comply with working conditions.

  The employer is also obliged to systematically evaluate the health risks of its employees and to take various measures based on the findings . For preventive reasons, the employer may decide to have its employees tested voluntarily, not only for the protection of the work team, but also for the safe and smooth operation of the company.

  In this case, the opinion of the Financial Administration is not entirely clear (HERE). The tax regime of costs will be governed by (non) compliance with the general tax deductibility clause (refer to § 24[1] of the ITA). It may therefore vary from case to case and must be assessed individually – here, for example, the Tax Administration distinguishes between a situation in which the employer implements preventive measures (deductible, and perhaps non-taxable) and a situation in which testing is paid by the employer as a benefit before or after an employee’s vacation (non-deductible, non-taxable).

  The burden of proof as to the justification of a given measure lies in the specific case with the taxpayer. Therefore, if you decide to take a similar measure, we recommend thoroughly documenting who took the decision and why, especially for the purposes of potential tax audit – ultimately, there may be significant differences in how individual rationales are worded.

  If you have any questions, please do not hesitate to contact the authors of the article or your preferred tax advisor.

  Author:

  Vendula Sehnalová

  +420 735 729 366

  References

  [1] §102(1) of Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code

  [2] §102(3) of Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code