Investiční pobídky – další reakce na koronavirus

Investiční pobídky – další reakce na koronavirus

20. října 2020
Předmět Tax Alert

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo novelu zákona o investičních pobídkách, která opětovně zavádí možnost prodloužení 3leté lhůty pro splnění všeobecných podmínek až o 2 roky. Ministerstvo by lhůtu prodloužilo na základě žádosti příjemce investiční pobídky, který prokáže, že v důsledku šíření onemocnění COVID-19 nemůže splnit všeobecné podmínky v základní 3leté lhůtě. Tuto možnost by na základě přechodných ustanovení měli mít i příjemci investiční pobídky, kterým bylo rozhodnutí o příslibu vydáno přede dnem nabytí účinnosti novelizovaného zákona.

Vláda předložila výše popsaný návrh zákona Poslanecké sněmovně 19. října 2020. Bude projednán ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

V případě otázek se prosím obraťte buď na autory článku nebo členy týmu, se kterými obvykle spolupracujete.

Autoři:

Martin Hladký
+420 731 627 030

Veronika Kruttová
+420 730 191 757

 • Tax Alert - English version

  Investment Incentives - Other Responses to Coronavirus

  The Ministry of Industry and Trade has prepared an amendment to the investment incentives law that re-introduces the option to extend the three-year period for meeting the general conditions for up to two years. The Ministry would extend the deadline on grounds of an application by investment incentive beneficiaries who prove that due to the spread of COVID-19 pandemic they were not in the position to meet the general conditions within the statutory three-year time.  On the basis of transitional provisions, this option should be available also to the beneficiaries of investment incentives who received the decision on investment incentives before the amended legislation came into force.

  The Government submitted the aforementioned bill to the Chamber of Deputies on 19 October 2020. The government bill will be discussed as emergency legislation. We will monitor further developments of this topic for you.

  If you have any questions, please contact the authors of the article or EY team you regularly cooperate with.

  Authors:

  Martin Hladký
  +420 731 627 030

  Veronika Kruttová
  +420 730 191 757