Investiční pobídky – reakce na koronavirus

Investiční pobídky – reakce na koronavirus

8. září 2020
Předmět Tax Alert

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo návrh na změnu prováděcího předpisu[1] k zákonu o investičních pobídkách.. Hlavním cílem je podpořit investiční aktivitu soukromých investorů a současně umístění výroby vybraných strategických výrobků (respirátory, roušky, ochranné štíty, dezinfekce apod.) do České republiky.

Výrazně by se proto měly zmírnit podmínky podpory ve formě investičních pobídek zejména u investičních projektů, jejichž předmětem bude výroba výše uvedených strategických výrobků, konkrétně:

 • Upustit od podmínky vyšší přidané hodnoty, kterou jsou v současnosti povinni plnit všichni žadatelé, jejichž výrobní projekt se nenachází na území státem podporovaného regionu;
 • Nezavádět minimální objem investice ve výši 500 mil. Kč a minimální počet 500 nově vytvořených pracovních míst pro možnost získat investiční pobídku po tzv. strategickou investiční akci (tj. možnost získat peněžní dotaci na pořízení kvalifikujícího se majetku u akcí ve výrobě až do výše 10 %).

Pro podporu „běžné“ investiční aktivity soukromých investorů je pak navrženo snížení minimálních limitů investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na 80 mil. Kč (místo stávajících 100 mil. Kč). V případě středního podnikatele by se limity měly snížit na polovinu (40 mil. Kč) a u malého podnikatele na čtvrtinu (20 mil. Kč). Ve více podporovaných regionech, kde jsou již limity minimální investice sníženy na polovinu[2], se tak u malého podnikatele navrhuje snížení limitu na 10 mil. Kč (u středního na 20 mil. Kč). Rovněž by se u investic malých a středních podnikatelů měl na polovinu snížit požadovaný počet nově vytvořených pracovních míst.

Návrh novely prováděcího předpisu se v rámci připomínkového řízení může ještě měnit. Další vývoj pro Vás budeme nadále pečlivě sledovat.

V případě otázek se, prosím, neváhejte obrátit na autory článku nebo Vašeho oblíbeného daňového poradce.

Autoři:


Martin Hladký 
+420 731 627 030

Vendula Sehnalová 
+420 735 729 366

 • Zobrazit citace

  [1] Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

  [2] § 3 odst. 2, nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

 • Tax Alert - English Version

  Investment Incentives - Response to Coronavirus

  The Ministry of Industry and Trade has submitted a proposal for an amendment to the implementing regulation[1] to the Investment Incentives Act. The main goal is to support private investors´ investment activities and, at the same time, place the production of certain strategic products (respirators, masks, protective face shields, disinfections, etc.) into the Czech Republic.

  The terms and conditions for support in the form of investment incentives should significantly change, particularly for those investment projects aimed at manufacturing the aforementioned strategic products, particularly:

  • To waive the condition of higher added value, which all the applicants whose production projects are not located in the territory supported by the government must currently meet;
  • To waive introducing a minimum volume of investment of CZK 500 million and minimum of 500 newly established jobs to be eligible for an investment incentive for the so-called strategic investment project (i.e. the possibility to obtain a cash subsidy for the acquisition of qualifying assets for projects in production up to 10%).

  To support “ordinary” investment activities of private investors it is proposed to reduce a minimum limit of investments into tangible and intangible fixed assets to CZK 80 million (instead of current CZK 100 million). To reduce the limits to one half (CZK 40 million) and one quarter (CZK 20 million) for medium-sized and small entrepreneurs, respectively. In regions receiving more extensive support in which the minimum investment limits are already reduced to one half[2], it is proposed to further reduce the limit to CZK 10 million for small entrepreneurs and CZK 20 million for medium-sized businesses. In addition, the required number of newly created jobs should be reduced to one half with respect to investments of small and medium-sized businesses.

  Draft amendment to the implementing regulation may change within the reflection process. We will closely monitor the development of the issue.

  If you have any questions, please contact the authors of the article or your favorite tax advisors.

  Authors:

  Martin Hladký 
  +420 731 627 030

  Vendula Sehnalová 
  +420 735 729 366

  References:

  [1] Government Regulation No.221/2019 Coll., on implementing certain provisions of the Investment Incentives Act

  [2] Section 3 para 2, of Government Regulation No. 221/2019 Coll., on implementing certain provisions of the Investment Incentives Act