Investiční pobídky – reakce na koronavirus - pokračování

Investiční pobídky – reakce na koronavirus - pokračování

7. prosince 2020
Předmět Tax Alert

Vláda v pondělí 30. listopadu 2020 schválila změnu prováděcího předpisuk zákonu o investičních pobídkách. Jak jsme Vás již informovali v našem alertu, novelu předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR za účelem podpory (a) investiční aktivity soukromých investorů a (b) umístění výroby vybraných strategických výrobků (respirátory, chirurgické roušky, ochranné štíty, vyšetřovací rukavice apod.) do České republiky. Hlavní body stručně rekapitulujeme níže.

U investičních projektů, jejichž předmětem bude výroba výše uvedených strategických výrobků:

 • je upuštěno od podmínky vyšší přidané hodnoty, kterou jsou v současnosti povinni plnit všichni žadatelé, jejichž výrobní projekt se nenachází na území státem podporovaného regionu;
 • je možné získat peněžní dotaci na pořízení kvalifikujícího se majetku u akcí ve výrobě až do výše 10 % z celkových způsobilých nákladů bez toho, aby byl splněn minimální objem investice ve výši 500 mil. Kč a minimální počet 500 nově vytvořených pracovních míst (tzv. strategické investiční akce).

Pro podporu „běžné“ investiční aktivity soukromých investorů pak upravený text nařízení:

 • snižuje minimální limit investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na 80 mil. Kč (místo stávajících 100 mil. Kč) pro velké podniky, 40 mil. Kč pro střední a 20 mil. pro malé podniky;
 • ve více podporovaných regionech, kde jsou již limity minimální investice sníženy na polovinu,2 se pak minimální limit investic snižuje na 20 mil. Kč pro střední a 10 mil. Kč pro malé podniky;
 • u investic malých a středních podnikatelů se na polovinu snižuje požadovaný počet nově vytvořených pracovních míst (tj. u technologických center, center pro tvorbu softwaru a datových center z 20 na 10, opravárenských center z 50 na 25 a center sdílených služeb ze 70 na 35 nových pracovních míst).

Nabízí se otázka, zda by v návaznosti na očekávané ekonomické dopady pandemie nemělo dojít k odvážnějšímu zmírnění podmínek pro poskytování investičních pobídek ve formě slevy na dani. V tuto chvíli však podle našich informací ministerstvo průmyslu a obchodu žádnou další novelu výše popsaného prováděcího předpisu nepřipravuje.

V případě otázek se, prosím, neváhejte obrátit na autory článku nebo Vašeho oblíbeného daňového poradce.

Autoři:

Martin Hladký 
+420 731 627 030

Veronika Kruttová 
+420 730 191 757

 • Zobrazit citace

  [1] Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

  [2] § 3 odst. 2, nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

 • Tax Alert - English version

  Investment Incentives - Response to Coronavirus - continued

  On 30 November 2020 the government approved an amendment to the implementing regulation1 to the  Investment Incentives Act. As we have informed you in our  alert, the amendment was submitted by the Czech Ministry of Industry and Trade to support (a) private investors´ investment activities and (b) location of production of certain strategic products (respirators, surgical masks, protective face shields, examination gloves, etc.) in the Czech Republic. Main points are summarized below:

  For investment projects focused on manufacturing of the aforementioned strategic products, particularly:

  • the condition of higher added value, which all the applicants whose production projects are not located in the territory supported by the government must currently meet, is waived;
  • it is possible to obtain a cash subsidy for the acquisition of qualifying assets for production projects up to 10% of the total eligible costs without satisfying the condition of minimum volume of investment of CZK 500 million and minimum of 500 newly established jobs (the so-called strategic investment projects).

  To support “ordinary” investment activities of private investors the adjusted wording of the regulation is as follows:

  • reduces a minimum limit of investments into tangible and intangible fixed assets to CZK 80 million (instead of current CZK 100 million) for large businesses, CZK 40 million for medium-size and CZK 20 million for small businesses;
  • in regions receiving more extensive support in which the minimum investment limits are already reduced to one half,2 the minimum limit is reduced to CZK 20 million for medium-size entrepreneurs and CZK 10 million for small businesses;
  • for investments of small and medium-size entrepreneurs the number of newly created jobs halved (i.e. for technology centers, software development centers and data centers from 20 to 10, maintenance centers from 50 to 25 and shared services centers from 70 to 35 newly established jobs).

  The question arises whether there should not be bolder easing of conditions for granting investment incentives in the form of tax relief in relation to expected economic effects of the pandemic. As far as we are aware the Ministry of Industry and Trade does not currently prepare any other amendment to the aforementioned implementing regulation.

  If you have any questions, please do not hesitate to contact the article’s authors or your preferred tax advisor.

  Authors:

  Martin Hladký 
  +420 731 627 030

  Veronika Kruttová 
  +420 730 191 757

  References:

  [1] Government Regulation No.221/2019 Coll., on implementing certain provisions of the Investment Incentives Act

  [2] Section 3, para 2 of Government Regulation No.221/2019 Coll., on implementing certain provisions of the Investment Incentives Act