Konec mimořádných opatření v oblasti insolvencí

Konec mimořádných opatření v oblasti insolvencí

27. srpna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19 Právo

K 31. srpnu 2020 končí účinnost většiny opatření z tzv. lex covid justice, zákona, který byl přijat ke zmírnění dopadů situace ohledně koronaviru na soudní řízení, oblast insolvencí a některé oblasti řízení obchodních společností.

Od 1. září 2020 mohou věřitelé opět podávat insolvenční návrhy. K věřitelským insolvenčním návrhům podaným do 31. srpna 2020 soud nebude přihlížet a věřitelé je budou muset podat po 1. září 2020 znovu, budou-li mít zájem na jejich řádném projednání. Vzhledem k tomu, že v posledních měsících nemohli věřitelé podávat insolvenční návrhy, lze očekávat v průběhu září větší vytížení insolvenčních soudů spojené s pomalejším vyřizováním věcí oproti normálnímu stavu.

Nejpozději do 31. srpna 2020 mohou také dlužníci, kteří jsou podnikateli, podat návrh na vyhlášení mimořádného moratoria. To jim poskytuje dočasnou ochranu před podáním věřitelského insolvenčního návrhu a umožňuje jim přednostně hradit pohledávky související s provozem jejich obchodního závodu. Výhodou podání návrhu v této lhůtě je, že na rozdíl od „klasického“ moratoria není k vyhlášení mimořádného moratoria nutný souhlas věřitelů a soud zkoumá pouze formální náležitosti návrhu. Podmínkou pro možnost žádat o mimořádné moratorium je, že dlužník nebyl v úpadku ke 12. březnu 2020.

I nadále platí, že dlužník není povinen podat na sebe dlužnický insolvenční návrh v období od 24. dubna 2020 do uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádných opatření kvůli pandemii (přesný konec této lhůty může být sporný a měla by uplynout nejdříve 24. října 2020, nejpozději však za všech okolností do 31. prosince 2020), byl-li jeho úpadek způsoben v důsledku takového mimořádného opatření. Podmínkou opět je, že dlužník nesměl být v úpadku již ke dni 12. března 2020.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autor:

Vladimír Petráček

+420 704 865 121

 • Tax Alert – English Version

  End of extraordinary insolvency measures

  On 31 August 2020, most of the measures adopted under “Lex COVID”, the act intended to mitigate the impact of the coronavirus pandemic on litigation, insolvency and some areas of corporate governance, will expire.

  From 1 September 2020, creditors will again be able to file insolvency petitions. Insolvency petitions filed before 31 August 2020 will not be taken into account by courts and, in order to ensure their proper consideration by the insolvency court, creditors will have to refile their petitions after 1 September 2020. Due to the fact that, in recent months, creditors have been unable to file insolvency petitions, insolvency courts may be expected to have to deal with increased workload in September, which may slow down the proceedings compared to normal circumstances.

  Until 31 August 2020, at the latest, debtors who are entrepreneurs may also apply for the declaration of an extraordinary moratorium. An extraordinary moratorium will ensure temporary protection against the filing of insolvency petitions by creditors and allow for settlement of liabilities related to the operation of the debtor’s business as a matter of priority. The advantage of filing an application by the above date is that, unlike a "standard" moratorium, the declaration of an extraordinary moratorium does not require the consent of creditors and the courts only examine the formal requirements of the application. In order to be eligible to apply for an extraordinary moratorium, the debtor must not have been bankrupt on, or prior to, 12 March 2020.

  The debtor’s obligation to file an insolvency petition is still suspended from 24 April 2020 until the expiry of 6 months from the termination of the emergency pandemic-related measures (the exact end of this period may be questionable; the period should not expire before 24 October 2020, but, under no circumstances, should extend beyond 31 December 2020), if the debtor’s insolvency was caused as a result of the adoption of such emergency measures. Again, the debtor must not have been bankrupt on, or prior to, 12 March 2020.

  If you have any questions, please contact the authors of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Author:

  Vladimír Petráček

  +420 704 865 121