Moratorium na úvěry, zápůjčky a finanční pronájem

Moratorium na úvěry, zápůjčky a finanční pronájem

9. dubna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Poslanecká sněmovna schválila zákon týkající se moratoria na úvěry, zákon míří ke schválení do Senátu. Moratorium počítá s odložením splátek úvěrů, zápůjček a závazků z obdobných finančních služeb, např. z finančního pronájmu s povinným odkupem předmětu pronájmu na konci doby pronájmu (dále jen „úvěry“), pokud o to dlužník požádá..

Rozsah odkladu je široký, měl by se obecně vztahovat na všechny věřitele, kteří poskytli úvěr před 26. březnem 2020 spotřebiteli či podnikateli (fyzické či právnické osobě). Odklad by neměl platit zejména pro závazky, které jsou po splatnosti více jak 30 dní, investiční nástroje (např. dluhopisy), závazky z kreditních karet či z operativních pronájmů.

Dlužník oznámí úmysl využít odkladu splátek úvěru po dobu ochranné lhůty, která trvá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po oznámení do 31. října 2020 (příp. do 31. července 2020, pokud o to dlužník požádá).

O délku ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů věřitele vůči dlužníku. Za dobu ochranné lhůty vzniká dlužníku právo na úrok ve výši maximálně repo sazby plus 8 p.b. (tj. nyní 9%), pokud je dlužník spotřebitelem, a ve výši sjednané sazby, pokud je dlužník podnikatelem. Tento úrok se dále neúročí. Splatnost tohoto úroku je u fyzických osob posunuta až na konec doby splácení úvěru, u právnických osob je splatnost úroku v čase, který byl sjednán. Pro dlužníky fyzické osoby (bez ohledu na to, zda využily ochranné lhůty či nikoliv) nebudou v období do 31.10.2020 vznikat sankce z prodlení.

Daňové důsledky budou u věřitelů i dlužníků záviset na účetním zachycení jednotlivých položek podle IFRS (pro banky) a Českých účetních standardů (pro ostatní poplatníky, kteří účtují podle účetní vyhlášky pro podnikatele). Typické účetní a daňové otázky, které mohou nastat u věřitelů i dlužníků jsou následující:

  • účetní a daňové posouzení časového rozlišení výnosů (u věřitelů) a nákladů (u dlužníků),
  • posouzení (účetních) odpisových plánů předmětů nájmů u leasingových společností účtujících podle účetní vyhlášky pro podnikatele
  • dopad do kalkulace nízké kapitalizace u dlužníků v případě úvěru od spřízněné osoby
  • daňový dopad (potenciálně) zvýšené tvorby opravných položek po skončení ochranné lhůty u věřitelů
  • u finančních pronájmů např. (do)uplatnění DPH na výstupu leasingovými společnostmi či stanovení základu daně z přidané hodnoty u pronájmů, které jsou pro účely zákona o DPH považovány za operativní pronájem (ale jsou považovány za finanční pronájem z pohledu zákona o odkladu splátek).

Rádi s Vámi účetní a daňové aspekty odkladu splátek detailně prodiskutujeme.

Autor:
Karel Hronek