Novela daňového řádu - pokus č. 2

Novela daňového řádu - pokus č. 2

30. dubna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Ostatní daně

Novela daňového řádu - pokus č. 2

Krátce po překvapivém nepřijetí dlouho očekávané novely daňového řádu Poslaneckou sněmovnou (informovali jsme Vás zde) připravila vláda upravený návrh novely.

Aktuální návrh novely fakticky vychází z předchozího znění a pouze upravuje některé body s ohledem na připomínky Senátu a opozice. Byly zapracovány např. následující úpravy:

- Zachování 30 denní lhůty pro vracení nadměrných odpočtů. Současně však došlo oproti původnímu návrhu k zvýšení minimálního limitu pro vznik nároku na zálohu z nesporné části odpočtu z 10 na 50 tisíc Kč.
- Zachování toleranční doby při placení daní. Pouze dojde k jejímu zkrácení ze 4 pracovních dnů na 3 kalendářní dny.
- Zavedení možnosti individuálně prominout pokutu za opožděné podání daňového tvrzení.
- Zachování dvojnásobné výše úroku za dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána v rámci exekučního řízení.

Vzhledem k nedávnému projednávání původního návrhu novely navrhla vláda Poslanecké sněmovně zrychlené projednání aktuálního návrhu, který by tak mohl být schválen již v prvním čtení.

Účinnost novely je navržena pevně na 1. ledna 2021.

Některé potenciální změny oproti současnému znění daňového řádu shrnujeme v tabulce níže.

 

 

Současná úprava

Návrh novely

Rozšíření funkcionalit daňové informační schránky (DIS)

V současnosti DIS umožňuje daňovému subjektu nahlížení vybraných informací ze spisu a osobního daňového účtu.

Novela pod heslem „Moje Daně“ značně rozšiřuje využití DIS. Zejména zavádí možnost skrze DIS činit podání a přijímat korespondenci od správce daně. Nově bude fyzickým osobám, vedle dosavadních způsobů, umožněno přihlásit se do DIS také prostřednictvím elektronického průkazu totožnosti.

Revize sankčního systému

Sazba úroků z prodlení daňového subjektu odpovídá repo sazbě ČNB zvýšené o 14 procentních bodů (p.a.). Stejná výše platí pro úrok z neoprávněného jednání správce daně.

Návrh snižuje výši úroků, které vznikají jak daňovému subjektu, tak správci daně, a to na jednotnou sazbu, která má být rovna repo sazbě ČNB zvýšené o 8 procentních bodů.

Vyplácení nesporné části odpočtu DPH

Současný DŘ nedává správci daně nástroj, díky kterému by mohl vyplatit daňovému subjektu nespornou (neprověřovanou) část daňového odpočtu.

Nově bude zaveden institut zálohy na daňový odpočet, který umožní nespornou část odpočtu připsat dříve. Pro vznik nároku na zálohu musí nesporná část odpočtu dosahovat alespoň 50 tisíc Kč.

 

Správce daně zálohu poplatníkovi předepíše bez zbytečného odkladu a bez návrhu. Vznikne-li předepsáním zálohy vratitelný přeplatek, vrátí jej automaticky do 15 dnů.

Kontrolní postupy

Zahájení a ukončení daňové kontroly je spojeno s ústním jednáním správce daně a daňového subjektu.

Posun od ústního ke korespondenčnímu zahájení/ukončení daňové kontroly.

Toleranční doba při placení daně

Povinnost hradit úrok z prodlení vzniká při neuhrazení daně až počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.

Úrok z prodlení při neuhrazení daně bude vznikat již od čtvrtého kalendářního dne následujícího po splatnosti.

Lhůty pro podání daňového přiznání

U daní vyměřovaných za období 12 měsíců nebo delší (typicky daň z příjmů), činí lhůta pro podání daňového přiznání 3 měsíce od konce zdaňovacího období. Pro subjekty, které mají zákonnou povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, nebo jejichž přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta prodloužena na 6 měsíců. Plná moc poradci musí být udělena a uplatněna u správce daně v původní, tříměsíční lhůtě.

Zavádí se prodloužení lhůty na 4 měsíce pro případ, že je daňové přiznání podáno elektronicky (tedy např. prostřednictvím rozšířené DIS).

 

U prodloužení lhůty na 6 měsíců se ruší povinnost uplatnit plnou moc daňovému poradci u správce daně v původní, tříměsíční lhůtě.

 

Prakticky tak má daňový subjekt dvě možnosti, jak se dodatečně vyhnout penalizaci za opožděné tvrzení i úhradu daně, pokud nestihne podat daňové přiznání ve standardní 3 měsíční lhůtě.

Zvýšení úroku z daňového odpočtu

Daňovému subjektu náleží úrok z nadměrného odpočtu, který je neoprávněně zadržovaný déle než 4 měsíce, a to ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 2 procentní body.

Úrok je nově stanoven jako polovina úroku z prodlení, tzn. polovina z repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů.

Autoři:

Radek Matuštík

Jakub Tměj