Nový formát podpory pro zaměstnavatele v době, kdy nemají pro zaměstnance práci (tzv. kurzarbeit)

Nový formát podpory pro zaměstnavatele v době, kdy nemají pro zaměstnance práci (tzv. kurzarbeit)

10. září 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo Zaměstnanci

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kterou nyní projednává vláda, má zavést nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti – podporu v době částečné zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Plánovaná účinnost návrhu je od 1. listopadu 2020.

Navrhované podmínky pro poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti

Podpora se bude vztahovat nejen na případy částečné nezaměstnanosti ve smyslu zákoníku práce (tj. dobu, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo služeb), ale i na jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele. Nahradí tedy v plném rozsahu současný program podpory zaměstnanosti Antivirus A a B; podmínky pro poskytování nové podpory však budou stanoveny podrobněji a o něco přísněji.

Zaměstnavatelé budou moci žádost o podporu podat až v návaznosti na vydání souvisejícího nařízení vlády. Vláda jej vydá při splnění následujících podmínek:

 • ve třech po sobě následujících kalendářních měsících dojde k meziročnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání o více než 15 % a současně celkový počet uchazečů o zaměstnání dosáhne počtu alespoň 385 000 osob a
 • je závažným způsobem ohrožena ekonomika státu nebo jeho části anebo odvětví ekonomiky, např. z důvodu epidemie, hospodářských důvodů, kybernetického útoku atp.

Podpora bude náležet nejvýše po dobu 9 měsíců a pouze za dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele, které nastanou v přímé souvislosti s důvody, pro které bylo nařízení vlády vydáno (tj. například s epidemií).

Navíc bude muset být splněn zákonem stanovený rozsah těchto překážek za všechny zaměstnance zaměstnavatele (20–60 % neodpracované doby za kalendářní měsíc) a zároveň za jednotlivého zaměstnance, na kterého má být podpora čerpána (musí odpracovat alespoň 40 % své rozvržené pracovní doby v kalendářním měsíci).

Výše podpory

Výše podpory bude navázána na průměrný čistý výdělek zaměstnance a bude odstupňována dle doby jejího čerpání: 70 % za první 3 měsíce, 65 % za další 3 měsíce a 60 % za zbývající část podpůrčí doby. Podpora pak bude zastropována částkou 1,5násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, v roce 2020 by tedy podpora mohla činit nejvýše 50 144 Kč na zaměstnance za kalendářní měsíc.

Možnost poskytnutí podpory zaměstnavatelům v době částečné nezaměstnanosti zákon o zaměstnanosti obsahuje již v současnosti, ovšem systém je příliš komplikovaný (vyžaduje schválení vlády v jednotlivých případech) a příspěvky nižší než v navrhované nové verzi. Novela má proto tuto úpravu zrušit.

O dalších změnách v oblasti podpory zaměstnavatelů vás budeme dále informovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autorku článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autor:

Barbora Suchá 
+420 704 865 122

 • Tax Alert - English Version

  New form of employer support in case of partial employment

  The amendment to Act No. 435/2004 Coll., on Employment, currently submitted for deliberation by the government, is expected to introduce a new active employment policy instrument – state aid provided in case of partial employment (“kurzarbeit”). The amendment is scheduled to take effect on 1 November 2020.

  Proposed conditions for granting partial employment aid

  The state aid will cover not only ”partial unemployment pursuant to the Czech Labor Code (i.e. periods in which employers are unable to assign work to employees due to a temporary drop in demand for the employers' products or services), but also other obstacles to work on the part of employers. Hence, it will fully replace the current Antivirus A and B employment support programs; however, while laid down in more detail, the conditions for granting the new aid are somewhat stricter.

  Employers will only be able to apply for support following the adoption of the related government regulation, which will be adopted if the following conditions are met:

  • the number of jobseekers in the Czech Republic has increased by more than 15% year-on-year in three consecutive calendar months and, at the same time, the total number of jobseekers has reached at least 385,000; and
  • the existence of a serious threat to the Czech economy or its part or certain sectors, e.g. due to an epidemic, economic reasons, cyber-attack, etc.

  The state aid will be due for a maximum of 9 months and only for the period of existence of obstacles to work on the part of the employer arising in direct connection with the reasons for adoption of the government regulation (e.g. an epidemic).

  In addition, the obstacles must reach the extent stipulated by law for all employees of the given employer (20-60% of working time not worked per calendar month), as well as for individual employees possibly eligible for the aid (an employee has worked for at least 40% of his/her scheduled working hours in a calendar month).

  Amount of state aid

  The amount of aid will be linked to the average net earnings of an employee and will be differentiated depending on the period of support: 70% for the first 3 months, 65% for the next 3 months and 60% for the remaining period of support. In addition, the aid will be capped at 1.5 times the average salary in the national economy for the previous calendar year; in 2020, the aid could amount to a maximum of CZK 50,144 per employee per calendar month.

  The option for employers to receive support in the period of temporary layoffs is already included in the current Employment Act, yet the scheme is rather complicated (requires government approval in individual cases) and the contributions are lower than in the proposed new version. The corresponding provisions are therefore foreseen to be cancelled by the amendment.

  We will keep you informed of further changes in state aid offered to employers.

  If you have any questions, please do not hesitate to contact the author of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Author:

  Barbora Suchá 
  +420 704 865 122