Omezení uznatelnosti finančních nákladů dle ATAD

Omezení uznatelnosti finančních nákladů dle ATAD

25. května 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Daně z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů, kterou byla transponována směrnice ATAD do českého právního řádu, je účinná od 1. dubna 2019, s výjimkou ustanovení týkajících se zdanění při přemístění (exit tax) a hybridních nesouladů, která jsou účinná až od 1. ledna 2020.

Pravidla pro omezení uznatelnosti finančních nákladů se použijí pro zdaňovací období započatá 1. dubna 2019 a později. Nadměrné výpůjční náklady se určí jako rozdíl mezi výpůjčními náklady vynaloženými a výpůjčními příjmy realizovanými od spojených i nespojených osob. Výpůjčními náklady (příjmy) se rozumí finanční výdaje (příjmy), např. z úvěrů či zápůjček, ekonomicky obdobné náklady (příjmy), např. úrok obsažený v úplatě za finanční leasing či pomyslný úrok v rámci derivátu, a další vyjmenované náklady (příjmy), např. vybrané kurzové rozdíly či kapitalizované úrokové náklady.

Nadměrné výpůjční náklady jsou uznatelné do výše 80 mil. Kč, nebo, pokud jsou tyto náklady vyšší než 80 mil. Kč, do výše 30 % z tzv. daňové EBITDA (daňový zisk před úroky, zdaněním a odpisy).

Vyloučené nadměrné výpůjční náklady lze přenést do dalších let (a uplatnit, pokud to limit dovolí), nicméně tato možnost nepřechází na právního nástupce.

Omezení uznatelnosti se nevztahuje na banky, pojišťovny, penzijní a investiční fondy a další zákonem vyjmenované finanční instituce a tzv. samostatné podniky (které nejsou součástí skupiny).

Zavedení tohoto omezení nemá vliv na pravidla nízké kapitalizace, která zůstávají beze změny. Široké vymezení nadměrných výpůjčních nákladů i složitý propočet limitu 30% daňové EBITDA (pokud je překročen limit 80 mil. Kč) bude zcela jistě přinášet mnoho interpretačních i čistě kalkulačních výzev.

Postupně Vás rovněž seznámíme se základními parametry zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (tzv. exit tax), zdanění zahraniční ovládané společnosti a hybridních nesouladů.

Autoři:
Karel Hronek