PES, home office a program Antivirus

PES, home office a program Antivirus

21. prosince 2020
Předmět Tax Alert

Zaměstnavatelé s kancelářskými provozy v souvislosti se zpřísňováním protiepidemických opatření uplatňují práci z domova v širším rozsahu. Nadále však platí, že zaměstnavatel nemůže výkon práce z domova zaměstnanci jednostranně nařídit. Zákoník práce totiž v rámci vymezení závislé práce stanoví, že se vykonává „na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě“.

Původní návrh opatření v rámci Protiepidemického systému ČR (PES) počítal s tím, že by v nejpřísnějších režimech byla práce z domova pro kancelářské provozy povinná. Taková úprava by však vyžadovala legislativní změnu, která nakonec navržena nebyla. Dle aktuální matice systému PES platí pro zaměstnavatele v kancelářských a ostatních (obdobných) provozech ve 4. i 5. stupni shodně následující opatření: „Doporučení home-office všude, kde je to možné. Pravidelný úklid vstupu, pracovišť, provozních prostředků, vozového parku. Omezení koncentrace zaměstnanců. Rozvržení směn. Ochr. pomůcky. Porady digitální formou, omezení služebních cest a interních i externích jednání. Režimová a organizační opatření dle konkrétních podmínek provozu. Doporučeno testování dle konkrétních možností provozu, volba formy/metody testování je na zaměstnavateli.“

Současná úprava tedy neukládá zaměstnancům povinnost pracovat z domova v žádném stupni PES. Zaměstnavatel může práci z domova zaměstnanci navrhnout, proti vůli zaměstnance ji však uplatnit nemůže.

Změny v úrovni opatření mají dopad i na možnosti čerpání příspěvků z programu Antivirus. Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách zveřejnilo přehledné tabulky příspěvků pro jednotlivé obory podnikání dle příslušného stupně PES. Naleznete je ZDE po rozkliknutí příslušného obrázku psa.

V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autoři:

Ondřej Havránek

Barbora Suchá

 • Tax Alert - English version

  Anti-Epidemic System (PES), home office and Antivirus program

  Following the tightening of anti-epidemic measures employers with office operations apply home office more widely. Nevertheless, employers cannot order unilaterally their employees to work from home. In its definition of dependent work the Labor Code sets that “employees carry out their work at the employer´s workplace or any other agreed place”.

  The measures originally proposed within the Anti-Epidemic System of the Czech Republic (PES) counted on obligatory home office arrangement for office operations in the strictest regimes. Such an arrangement would require a legislative amendment, which was not finally proposed. In accordance with the current PES system matrix the following measures are in place for employers in office and other (similar) operations in the 4th and 5th levels: Recommendation of home office, wherever possible. Regular cleaning of entry, work places, equipment, cars. Limitation of staff concentration. Staggered shifts. Protective aids. Remote communication meetings, limitation of business trips and internal and external meetings. Regime and organizational arrangements as far as relevant to the operation. Testing is recommended as relevant to a particular operation, form/method of testing depends on employer. “

  The current system therefore does not impose an obligation on employees to work from home in any level of the PES system. The employer may propose the home office arrangement but cannot exercise it against the employee´s will.

  Changes between the levels of measures have also an impact on the possibility to obtain contributions from the Antivirus program in case of employees unable to work due to various reasons linked to the pandemic. The Ministry of Labor published clear tables of contributions for individual business sectors in a particular PES level on its website HERE (in Czech only) after clicking of the relevant PES picture.

  If you wish to learn more details please contact the authors of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Authors:

  Ondřej Havránek

  Barbora Suchá