Platba za předčasné ukončení smlouvy podléhá DPH

Platba za předčasné ukončení smlouvy podléhá DPH

23. června 2020
Předmět Tax Alert

Soudní dvůr EU v novém rozsudku ve věci C-43/19 Vodafone Portugal rozhodl, že kompenzace, kterou plátce požaduje od zákazníků za nedodržení minimální doby vázanosti, podléhá DPH.

Podobně se Soud vyjádřil již v dřívějších rozsudcích například ve věci C-242/18 Unicredit Leasing či C-295/17 MEO. Zde ale byl jistý rozdíl v tom, že zákazníkům byla účtována jako kompenzace celá částka, pouze diskontovaná na současnou hodnotu, kterou by museli zaplatit v případě, že by službu využívali až do konce. Soud argumentoval tím, že se ekonomická situace stěžovatelů nezměnila a že jim nevznikla žádná škoda.

V případu Vodafone naopak nešlo o celou částku, ale pouze o částku vynaložených nákladů vypočtených podle vzorce stanoveného ve smlouvě. Způsob výpočtu byl regulován vnitrostátními předpisy, které požadují, aby částka byla přiměřena původnímu zvýhodnění, které zákazník získal. Předkládající portugalský soud navíc uvedl, že společnosti Vodafone kvůli předčasnému odstoupení škoda vznikla.

Přesto i v tomto případě Soud uvedl, že požadovaná kompenzace podléhá DPH. Není přitom dle Soudu relevantní, že společnost Vodafone nezíská stejnou částku. Kompenzaci je nutné považovat za součást ceny již poskytnuté služby, která je zpětně zahrnuta do výše měsíčních splátek, pokud k předčasnému ukončení došlo z důvodů na straně zákazníka. Nedodržením minimální doby vázanosti zákazník nevyužil právo na takové zvýhodnění.

V praxi často vidíme platby označované například jako smluvní pokuty, náhrady škody nebo odstupné, na které není aplikována DPH. Rozsudek opět potvrzuje, že není možné tyto sankční nástroje plošně nezdaňovat. Je nutné jednotlivě posoudit každý případ. Poskytovatel plnění si musí nastavit smluvní podmínky tak, aby byl schopen případně splatnou DPH zákazníkovi vyúčtovat.

Tato problematika dopadá nejenom na telekomunikační služby, ale také na operativní leasing i obecně jakékoliv dlouhodobé obchodní vztahy.

Rádi s Vámi prodiskutujeme dopady tohoto rozsudku na Vaši společnost.  

Autoři:

Stanislav Kryl  
+420 731 627 021

Jevgenija Bajzíková
+420 731 627 061