Přemístění majetku bez změny vlastnictví (tzv. exit tax) dle ATAD

Přemístění majetku bez změny vlastnictví (tzv. exit tax) dle ATAD

3. června 2020
Předmět Tax Alert

Novela zákona o daních z příjmů, kterou byla transponována směrnice ATAD do českého právního řádu, je účinná od 1. dubna 2019, s výjimkou ustanovení týkajících se zdanění při přemístění (exit tax) a hybridních nesouladů, která jsou účinná až od 1. ledna 2020.

Novela zavedla právní fikci prodeje majetku za tržní cenu při přemístění majetku z České republiky do zahraničí, pokud Česká republika ztrácí právo zdanit příjmy z budoucího prodeje. Zákon stanoví taxativní výčet situací, při kterých se zdanění při přemístění (exit tax) uplatní. Jedná se o následující přemístění majetku:

  • od českého daňového rezidenta do zahraniční stálé provozovny, pokud by příjem z budoucího prodeje majetku byl vyňat ze zdanění v České republice podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, např. podle česko-německé smlouvy,
  • od české stálé provozovny do zahraničí, pokud by se na příjem z budoucího prodeje majetku nevztahovala česká daňová povinnost,
  • spojené s přemístěním daňového rezidentství českého poplatníka do zahraničí, pokud by se na příjem z budoucího prodeje majetku nevztahovala česká daňová povinnost.

Důvodová zpráva potvrzuje, že přeshraniční přeměny či vklady majetku do zahraničí nejsou považovány za přemístění majetku bez změny vlastnictví. Daň se rovněž neuplatní, pokud se majetek přemístěný do zahraničí vrátí do 12 měsíců zpět do České republiky a jedná se o přemístění majetku související s financováním cenných papírů, poskytovaného jako kolaterál nebo pro splnění požadavku kapitálové přiměřenosti nebo řízení rizika likvidity u finančních institucí.

Úhradu daně související s přemístěním majetku do zahraničí bez změny vlastnictví lze na žádost a při splnění dodatečných podmínek rozložit na dobu nejvýše 5 let ode dne splatnosti daně.

Zrcadlově pro přemístění majetku do České republiky ze zahraničí se za daňovou vstupní / nabývací cenu majetku považuje cena, která by byla sjednána za daný majetek mezi nespojenými osobami, pokud přemístění podléhalo v zahraničí zdanění.

Už jsme Vás v kostce seznámili s pravidly pro omezení daňové uznatelnosti finančních nákladů v našem předchozím článku ZDE. Postupně Vás rovněž seznámíme se základními parametry zdanění zahraniční ovládané společnosti a hybridních nesouladů.

Autoři:

Karel Hronek – karel.hronek@cz.ey.com; +420 731 627 065