Při výpočtu solidární daně je možné uplatnit daňovou ztrátu z předcházejících období

Při výpočtu solidární daně je možné uplatnit daňovou ztrátu z předcházejících období

25. srpna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Daně z příjmů

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda daňová ztráta vzniklá v předcházejících zdaňovacích obdobích může u fyzické osoby snížit základ pro výpočet tzv. solidární daně.

Solidárnímu zvýšení daně podléhá součet příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné činnosti v příslušném zdaňovacím období přesahující 48násobek průměrné mzdy podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

V praxi se může stát, že poplatník vykáže v daném zdaňovacím období kladný základ daně z příjmů ze samostatné činnosti, který by podléhal solidární dani, zároveň ale může uplatnit daňovou ztrátu z předchozích zdaňovacích období, která efektivně základ daně v daném roce sníží, případně zcela pokryje.

Dle názoru finanční správy a Krajského soudu v Českých Budějovicích se solidární daň odvíjí od aktuální výše příjmů a základu daně v daném roce, od něhož nelze ztrátu z minulosti odečíst.

Takový postup však podle názoru NSS není možné akceptovat, protože v krajních situacích by v případě uplatnění ztráty až do výše základu daně mohl podléhat solidární dani příjem, který by vůbec nepodléhal základnímu zdanění. V rozhodnutí NSS uvádí, že „…není-li co zdanit, případně nebylo-li u zdaňovaných příjmů dosaženo limitu stanoveného zákonodárcem pro solidární zvýšení daně, nemůže být zvýšení uplatněno.“

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Adam Linek

+420 730 191 859

 • Tax Alert - English Version

  Tax loss from previous periods can be used to reduce tax base for solidarity tax

  The Supreme Administrative Court considered the question of whether a tax loss incurred in previous tax periods may be used to reduce a natural person’s tax base for the calculation of so-called “solidarity” tax (also referred to as the millionaire tax).

  The additional “solidarity” tax is levied on the aggregate of income from dependent activities and the partial tax base from income generated by independent gainful activities in the relevant tax period exceeding 48 times the average monthly wage according to the Act on Social Security Contributions.

  In practice, a taxpayer may report a positive income tax base from income generated by independent activities (self-employment), which would be subject to solidarity tax, but may also claim a tax loss from previous tax periods, which will effectively reduce, or fully offset, the tax base in the given year.
  In the opinion of the Financial Administration and the Regional Court in České Budějovice, while the solidarity tax is based on the actual amount of income and tax base in the given tax year, the loss reported in previous periods cannot be used to reduce the tax base.

  In the opinion of the SAC, however, such approach cannot be accepted, as in extreme situations, where the entire amount of the tax base were covered by the tax loss claimed, solidarity tax would apply to income that were not subject to “basic” taxation in the first place. In its decision, the SAC states that "… if there is nothing to impose tax upon, or if the taxable income has not reached the threshold for additional solidarity tax set by the legislator, the solidarity tax cannot apply."

  If you have any questions, please contact the author of the article or your regular EY tax team.

  Author:

  Adam Linek

  +420 730 191 859