Prodloužení programu státních záruk za bankovní úvěry COVID III

Prodloužení programu státních záruk za bankovní úvěry COVID III

30. října 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19 Právo

V nejbližších dnech by měl být přijat návrh zákona, který má umožnit rychlé úvěrování firem komerčními bankami. Poskytovatelem ručení je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která poskytuje záruky za úvěry u komerčních bank. Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje záruku stát. Novela zákona umožní poskytnutí podpory firmám, které by jinak na úvěr dosáhly jen obtížně či příliš pozdě, nejdéle do 31. prosince 2021 (v závislosti na budoucím sdělení Evropské komise o Dočasném rámci veřejné podpory) a tím přispěje k jejich řádnému fungování a udržení zaměstnanosti.

Novela zákona rozšiřuje okruh poskytovaného ručení. Nově bude možné podpořit nejen provozní, ale také investiční úvěry. Návrh tím reaguje na poptávku ze strany podniků. Současně se také prodlužuje doba, po kterou může být úvěr kryt ručením ČMZRB s následnou státní zárukou, a to nově až do konce roku 2027. Česká republika poskytne státní záruku v rozsahu nejvýše 150 mld. Kč na zajištění dluhů ČMZRB plynoucích z poskytovaného ručení za provozní a nově i investiční úvěry podnikatelům.

Parametry v případě malých a středních firem (méně než 250 zaměstnanců):

 • ručení poskytováno nejvýše v rozsahu 90 % dluhu z jednotlivého poskytnutého úvěru, tedy podíl úvěrující banky na riziku je minimálně 10 %
 • plnění ze záruky v jednotlivém případě omezeno částkou 45 mil. Kč, neboť program je parametricky nastaven na úvěry do 50 mil. Kč (90 % limit krytí odpovídá absolutní částce 45 mil. Kč)

Parametry podnikatelů zaměstnávajících 250 - 500 zaměstnanců:

 • ručení poskytováno v maximálním rozsahu 80 % poskytnutého úvěru, tedy podíl úvěrující banky na riziku je minimálně 20 %
 • plnění ze záruky omezeno částkou 40 mil. Kč (80 % z 50 mil. Kč.)

Žádosti o úvěry a související rizika vyhodnocují jednotlivé komerční banky.

O dalším vývoji v oblasti mimořádných opatření v souvislosti pandemií COVID-19 vás budeme informovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autor:

Vladimír Petráček 
+420 704 865 121

 • Tax Alert - English version

  Extended COVID III state guarantee programme for bank loans

  In a few days, an amended act is expected to be adopted that will provide for rapid lending to companies by commercial banks. The guarantor is the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (CMZRB), which provides guarantees for loans taken from commercial banks. CMZRB’s debts arising from the guarantee will ultimately be secured by the state. The aim of the amendment is to support companies which would otherwise face difficulties or time delay in obtaining a loan, until 31 December 2021 at the latest (depending on the European Commission’s future communication regarding the State Aid Temporary Framework) thus facilitating their proper operation and maintaining of employment.

  The amendment has extended the scope of guarantee. It will now be possible to apply for not only operating expenses loans, but also investment loans. The proposal is a response to demand from businesses. In addition, the period for which the loan can be covered by CMZRB's guarantee with a subsequent state guarantee has been extended until the end of 2027. The Czech Republic will provide a state guarantee of a maximum total of CZK 150 billion to secure CMZRB’s debts arising from its guarantee for operating loans, and now also investment loans, to entrepreneurs.

  Parameters applicable to small and medium-sized businesses (less than 250 employees):

  • the guarantee is provided up to a maximum of 90% of the debt under an individual loan; the financing bank's share in the risk is at least 10 %;
  • performance under the guarantee is limited to CZK 45 million in individual cases, as one of the programme's parameters is the loan threshold of CZK 50 million (90% coverage limit corresponds to an amount of CZK 45 million in absolute value).

  Parameters applicable to businesses with 250 – 500 employees:

  • the guarantee is provided up to a maximum of 80% of the provided loan, i.e. the financing bank's share in the risk is at least 20 %;
  • performance under the guarantee is limited to CZK 40 million (80 % of CZK 50 million).

  Loan applications and related risks are assessed by the relevant commercial banks.

  We will keep you informed of further developments in the area of emergency measures in connection with the COVID-19 pandemic.

  If you have any questions, please contact the author of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Author:

  Vladimír Petráček 
  +420 704 865 121