Ratifikační listina k multilaterálnímu instrumentu uložena

Ratifikační listina k multilaterálnímu instrumentu uložena

18. května 2020
Předmět Tax Alert
Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám byla schválena parlamentem České republiky v listopadu 2019 a v květnu 2020 byla v Paříži uložena ratifikační listina. Co přesně to znamená pro Českou republiku?
  • Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám („MLI“) byla podepsána v červnu 2017.[1]
  • MLI je nástroj, jehož prostřednictvím může dojít ke změně mnoha smluv o zamezení dvojího zdanění (v tuto chvíli je pokryto 52 smluv uzavřených ČR).
  • MLI byl předložen parlamentu k souhlasu s ratifikací (sněmovní tisk 264)[2] – schváleno parlamentem 28. listopadu 2019[3] a 13. května 2020 byla v Paříži uložena ratifikační listina České republiky.[4]
  • ČR implementuje jen nutné minimum – tzv. minimální standard – preambule o účelu smlouvy, pravidlo proti zneužití (tzv. principal purpose test) a úprava procedury řešení případů dohodou (MAP).
  • Úmluva vstoupí pro Českou republiku v platnost dne 1. září 2020, přičemž okamžik účinnosti ve vztahu k té které smlouvě je obecně odvozen (s určitým posunem) od ratifikace oběma MLI signatáři.
  • Změny vyplývající z MLI se obecně uplatní tehdy, pokud i druhý smluvní stát podřadí danou smlouvu pod režim MLI a oba státy souhlasí s aplikací daného ustanovení.
  • Údaje o stavu ratifikace a dopadu MLI na jednotlivé smlouvy poskytuje seznam signatářů[5] a tzv. MLI Matching Database[6] (dostupné na webu OECD). OECD v této souvislosti vydala návod k vydání tzv. syntetizovaných textů zohledňujících dopad MLI.[7] Ministerstvo financí syntetizované texty údajně vydávat neplánuje, ale údajně vydá sdělení o účinnosti.

Případné dotazy adresujte autorům článku nebo se obraťte na náš poradenský tým, se kterým spolupracujete.

Autoři:
Vladimír Sopkuliak
Jakub Majer

[1] http://www.oecd.org/tax/ground-breaking-multilateral-beps-convention-will-close-tax-treaty-loopholes.htm
[2] http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=264
[3] https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=264
[4] https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/aktuality/2020/ceska-republika-ulozila-ratifikacni-list-38455
[5] http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
[6] http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm
[7] http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-guidance-for-the-development-of-synthesised-texts.pdf