piggy bank savings calendar

Rozšíření Velkého liberačního balíčku

26. října 2020
Předmět Tax Alert

Update: Vláda později odpoledne schválila rozšíření Velkého liberačního balíčku, včetně prominutí záloh na daň z příjmů splatné v období od 15. října do 15. prosince 2020 a na dani silniční za celé zdaňovací období 2020. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji číslo 25/2020.

Ministerstvo financí by dnes mělo vydat rozšíření Velkého liberačního balíčku na všechny subjekty, na které přímo dolehla nejnovější vládní opatření v boji s koronavirem z minulého týdne (viz Tisková zpráva).

Uvedené rozšíření se by se mělo týkat subjektů z malooobchodu a služeb, kterým by měly být odloženy platby DPH až do 31. prosince 2020 za zdaňovací období září (splatné dnes, 26. října 2020), říjen a listopad 2020, popř. za 3. čtvrtletí 2020. Toto odložení je umožněno prostřednictvím prominutí úroku z prodlení. Nepromíjí se však pokuty za opožděné tvrzení daně. Přiznání i kontrolní hlášení je proto potřeba podat v řádném termínu, daňovou povinnost ale za uvedená zdaňovací období můžete zaplatit později, a to až do 31. prosince 2020.

Zda se rozšíření bude vztahovat i na prominutí záloh na daň z příjmů a silniční daň není zatím z Tiskové zprávy zřejmé.

Stejně jako v předchozím případě je nutné podat oznámení příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení může být zasláno jednoduše emailem.

Kompletní původní znění Velkého liberačního balíčku z 14. října naleznete ve Finančním zpravodaji číslo 22/2020.

Pokud vaše společnost nespadá do první ani druhé vlny podzimních vládních opatření, pak máte stále možnost využít pro odklad vašich daňových povinností běžné postupy podle daňového řádu. Jedná se zejména o podání žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě její rozložení na splátky a podání žádosti o stanovení záloh jinak. Větší detail naleznete v našich dřívějších daňových aktualitách ZDE.

V případě dotazů se prosím obraťte na autorku článku nebo EY daňový tým, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Hana Cicvárková
+420 603 577 903

Jevgenija Bajzíková
+420 731 627 061

 • Tax Alert - English version

  Large Liberation Package to be Extended

  Update: The government approved the extension of the Large Liberation Package later this afternoon. It also includes waives of payments of advances for income tax due in the period from 15 October to 15 December 2020 and advances for road tax for the entire 2020 tax period. For more information please see the Financial Bulletin No. 25/2020.

  The Ministry of Finance should present today the Large Liberation Package extended to all the entities directly affected by the newest government measures adopted in the fight against COVID-19 announced last week. (Press release).

  The extension should apply to the entities operating in retail and services who should be allowed to defer payments of VAT up to 31 December 2020 for September (due today, 26 October 2020), October and November 2020 or the 3rd quarter of 2020. The deferral should be in the form of the waiver of payment of interest on late payments. It, however, does not waive penalties for late filing of returns. The VAT returns and control statements must be filed within the required deadline, however, the tax obligation for the above tax periods may be paid later, up to 31 December 2020.

  So far it is not clear from the press release if the extension applies also to the waiver of advance payments for income tax and road tax.

  Similarly as in the foregoing case, taxpayers should notify the competent financial authority. The notification may be sent simply via email.

  Full original version of the Large Liberation Package of 14 October can be found in Financial Bulletin No. 22/2020.

  If your company does not fall to the first or second wave of the government autumn measures you still have the option to defer your tax obligations through normal procedures in accordance with the Tax Code. They particularly include submission of an application for deferral of tax payments or payment in instalments and submission of an application for tax advance payment adjustments. For more details please visit our former tax alerts HERE.

  If you have any questions, please contact the author of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Hana Cicvárková
  +420 603 577 903

  Jevgenija Bajzíková
  +420 731 627 061