Velký liberační balíček a další možnosti odkladu platby daně

Velký liberační balíček a další možnosti odkladu platby daně

15. října 2020
Předmět Tax Alert

Ministerstvo financí z důvodu zavedení vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 připravilo tzv. Velký liberační balíček, který shrnuje stávající i nová liberační opatření (viz tisková zpráva MF ZDE).

Nový liberační balíček (ZDE) mimo jiné promíjí vybraným subjektům platby

 • zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. října do 15. prosince 2020; 
 • zálohy na silniční daň za celé zdaňovací období 2020, tj. zálohy splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince 2020;
 • úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, popř. za 3. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději do 31. prosince 2020.

Uvedená prominutí se vztahují na subjekty, jejichž převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1. června do 30. září 2020 z jedné nebo více činností, které byly od 14. října 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády o přijetí krizového opatření. Jedná se např. o provozování restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních a podobných společenských klubů a diskoték, pořádání koncertů, atd.

Podmínkou je podat oznámení příslušnému finančnímu úřadu, že jsou uvedené podmínky splněny. Oznámení může být zasláno i prostým emailem.
V ostatních případech mohou daňové subjekty zasažené koronavirem využít standardních postupů vedoucích k odkladu plateb daně jako je podání žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě její rozložení na splátky (více také v tiskové zprávě Generálního finančního ředitelství).

Podání žádosti do 31. prosince 2020 nepodléhá správnímu poplatku. Povolit posečkání lze jenom ze zákonného důvodu, například pokud neprodlená úhrada daně způsobí daňovému subjektu vážnou újmu. Je tedy potřeba finančnímu úřadu prokázat, že obtíže při úhradě daně byly způsobeny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru. Finanční úřad má na vydání rozhodnutí o posečkání 30 dnů od podání žádosti.

Na základě dřívějšího rozhodnutí zveřejněného ve Finančním zpravodaji 9/2020 dojde v případě povolení posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících s COVID-19 automaticky i k prominutí úroku z prodlení, resp. úroku z posečkané částky, pokud vznikl do 31. prosince 2020.

V rámci daňového řádu existuje i další nástroj, který dokáže zmírnit dopady opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 na finanční situaci společnosti. V odůvodněných případech lze finanční úřad požádat o snížení záloh nebo výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období. Žádost o stanovení záloh jinak je třeba rovněž zdůvodnit.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou žádosti. V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo EY daňový tým, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Hana Cicvárková 
+420 603 577 903

Ivan Zhurkin 
+420 730 813 636

 • Tax Alert - English version

  Large Liberation Package and other options for deferred tax payments

  As a result of the government measures imposed in response to COVID-19 pandemic the Ministry of Finance drafted the so-called Large Liberation Package that summarizes the existing and new liberation measures (see Finance Ministry´s press release HERE).

  The new liberation package (HERE) waives, among other things, to certain entities payments of:

  • advances for income tax due in the period from 15 October to 15 December 2020; 
  • advances for road tax for the entire 2020 tax period, i.e. advance payments due on 15 April, 15 July, 15 October and 15 December 2020;
  • interest on late payment arising on VAT for the tax periods September, October and November 2020 or the 3rd quarter of 2020 if the VAT to which the interest on late payment relates is paid by 31 December 2020 at the latest.

  The aforementioned waivers relate to the entities whose major portion of income was derived from one or more activities in the period from 1 June to 30 September 2020, which have been banned or limited by the Government Resolution on the adoption of crisis measures. The businesses involved include, for example, restaurant and bar operations, operation of music, dancing and similar social clubs and discotheques, concerts, etc.

  The applicant must notify the competent Tax Authority that the said terms and conditions were met. The notification may be sent via email.

  In other instances taxpayers affected by the coronavirus may use standard procedures for tax deferrals, such as apply for deferral of tax payments or payment in instalments (read more in press release of the General Financial Directorate).

  Applications submitted by 31 December 2020 are exempt from administrative fee. Tax deferrals can only be granted on statutory grounds, e.g. if the taxpayer may suffer serious loss or damage as a result of undeferred payment of tax. The taxpayer has to provide evidence to the Tax Authority that the difficulties in paying the tax were caused by the extraordinary emergency measures adopted in connection with the coronavirus. The Tax Authority has 30 days from the submission of the application to decide on the deferral.

  Following former decision published in Financial Bulletin 9/2020 if deferral of tax payments or payment in instalments on grounds related to COVID-19 pandemic are approved, the interest on late payment or interest on the amount deferred are automatically waived if they arose before 31 December 2020.

  The Tax Code contains another tool that can mitigate the impact on a company’s financial position of emergency measures adopted in connection with the COVID-19 pandemic. In justified cases, you can apply with the Tax Authority for a reduction of tax advance payments or an exemption from the obligation to make tax advance payments, even for the entire taxable period. The application for tax advance payment adjustments must also be substantiated.

  We will be happy to help you prepare the application. If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Hana Cicvárková 
  +420 603 577 903

  Ivan Zhurkin 
  +420 730 813 636