Velký liberační balíček – bezúplatná plnění

Velký liberační balíček – bezúplatná plnění

16. října 2020
Předmět Tax Alert

Součástí Velkého liberačního balíčku, o kterém jsme vás informovali ZDE, jsou i další úlevy pro plátce DPH. V období od 1. října do 31. prosince 2020 se zavádí prominutí DPH u vybraných bezúplatných plnění (zboží nebo služeb). Prominutí DPH se vztahuje na dva typy plnění:

1) Bezúplatné dodávky vyjmenovaného zboží, například:

 • testovacích souprav a diagnostických nástrojů COVID-19, 
 • obličejových masek a roušek, ochranných brýlí a obličejových štítů,
 • rukavic a ochranných oděvů,
 • teploměrů, plicních ventilátorů aj,
 • produktů k výrobě sterilizátorů a dezinfekcí, které jsou dodány jejich výrobci za tímto účelem.

2) Bezúplatné dodávky vyjmenovaným subjektům (bez omezení na druh zboží/služby)

 • poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb,
 • složkám integrovaného záchranného systému a Armády ČR.

Jako vždy doporučujeme veškeré dary důkladně zdokladovat a dokumentaci uchovávat pro případ budoucí kontroly. Rovněž je vhodné ověřit, zda nárok na odpočet daně z příslušných vstupů je zachován.

V souvislosti s pandemií Covid-19 nicméně nedochází jen k daňovým úlevám. Například provozovatelé restaurací mohou negativně pocítit, že se při prodeji jídla nebo nealkoholických nápojů z okénka (tj. bez obsluhy) uplatní první snížená sazba DPH 15 % namísto 10% sazby.

Rádi s Vámi tuto problematiku probereme podrobněji. Neváhejte kontaktovat autory článku nebo váš EY klientský tým.

Autoři:

Jevgenija Bajzíková 
+420 731 627 061

Tomáš Synák 
+420 735 729 371

 • Tax Alert - English version

  Large Liberation Package – free of charge supplies

  The Large Liberation Package discussed HERE presents also several reliefs for VAT payers. VAT remission for selected free of charge supplies (goods or services) has been introduced for the period from 1 October to 31 December2020. VAT exemption covers the following two types of supplies:

  1) Free of charge supplies of selected goods, for example:

  • Covid-19 test kits and diagnostic tools 
  • Face masks, disposable face masks, protective eyewear and face shields
  • Gloves and protective clothing
  • Thermometers, pulmonary ventilators, ect.
  • Products for the manufacturing of sterilizers and disinfectants that are supplied to the manufacturer for the given purpose.

  2) Free of charge supplies to selected entities (with no restriction on the type of goods/services)

  • Health and social service providers,
  • Integrated rescue system units and the Czech army.

  As always, we recommend that you carefully document all gifts and keep the documentation for future review. It is also appropriate to check whether the supplier can defend the related input VAT deduction.

  Nevertheless, there are not only tax reliefs in connection with the COVID-19 pandemic. For instance, restaurant operators may suffer negative consequences of take-away sales of foods or non-alcoholic beverages (i.e. without serving) for which the first reduced 15% VAT rate is applied instead of 10% VAT rate.

  We will be happy to discuss the issue with you in more detail.

  Authors:

  Jevgenija Bajzíková 
  +420 731 627 061

  Tomáš Synák 
  +420 735 729 371