watch-on-scales-with-coins

Vláda schválila prodloužení mimořádného moratoria a dalších ochranných lhůt

21. října 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19 Právo

Zvláštním zákonem č. 191/2020 Sb. ze dne 17. dubna 2020 známým pod zkratkou lex covid byla zavedena řada opatření zaměřených mimo jiné na ochranu dlužníků v rámci insolvenčního řízení a exekucí. Jedním ze zásadních nových institutů bylo tzv. mimořádné moratorium, tj. specifická ochrana dlužníka před jeho věřiteli v rámci insolvenčního řízení.

Původní lhůta pro podání návrhu na mimořádné moratorium u insolvenčního soudu uplynula 31. srpna 2020. Vzhledem k dalšímu plošnému zákazu některých podnikatelských činností, zejména v oblasti kultury, sportu a některých služeb, vláda dne 19. října 2020 rozhodla o schválení návrhu zákona, kterým se prodlužuje í tato lhůta do 30. června 2021. Podmínkou poskytnutí této specifické ochrany je, že dlužník nebyl v úpadku k 5. říjnu 2020.

U mimořádných moratorií navržených do 31. srpna 2020 pak novela zmírňuje podmínky pro jejich prodloužení o další 3 měsíce na návrh dlužníka. Ke schválení tohoto návrhu insolvenčním soudem již nebude vyžadován souhlas většiny věřitelů s úředně ověřenými podpisy či s uznávaným elektronickým podpisem věřitele.

Do 30. června 2021 má být rovněž prodloužen specifický režim, v rámci kterého není dlužník povinen sám na sebe podat insolvenční návrh. Novela dále prodlužuje do 28. února 2021 období, kdy nelze soudem nařídit exekuci prodejem movitých věcí.

O dalším vývoji v oblasti mimořádných opatření v souvislosti pandemií COVID-19 vás budeme informovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autorku článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autor:

Ondřej Havránek
+420 703 891 387

 

 • Tax Alert - English version

  The Government approved the extension of extraordinary moratorium and other protective time limits

  A number of measures focused, among other things, on the protection of debtors in insolvency and enforcement proceedings have been put in place by special law No. 191/2020 Coll., called the Lex Covid of 17 April 2020. The so-called extraordinary moratorium, i.e. specific protection of debtors against their creditors in insolvency proceedings was one of the fundamental new institutes. 

  The original time limit to submit a petition for extraordinary moratorium to the insolvency court lapsed on 31 August 2020. As a result of the country-wide ban on certain business activities, particularly in the fields of culture, sports and certain services, on 19 October 2020 the Czech government decided to approve the bill extending the deadline until 30 June 2021. The condition for granting the above specific protection is that the debtor was not bankrupt as at 5 October 2020.

  For extraordinary moratoria proposed by 31 August 2020 the amendment eases the conditions for their prolongation by another three months upon request of the debtor. Consent of majority of creditors with officially certified signatures or electronic signatures will no longer be required for the approval of the petition by the insolvency court.

  The specific regime within which debtors are no longer required to file for insolvency if they find that they have become insolvent should also be extended by 30 June 2021. In addition, the amendment extends the time frame in which the court cannot levy execution in the form of sale of movable assets by 28 February 2021.

  We will monitor further developments of extraordinary measures related to COVID-19 pandemic for you.

  If you have any questions, please contact the author of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Author:

  Ondřej Havránek
  +420 703 891 387