Zdanění ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC) dle ATAD

Zdanění ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC) dle ATAD

10. června 2020
Předmět Tax Alert

Novela zákona o daních z příjmů, kterou byla zavedena směrnice ATAD do českého právního řádu, je účinná od 1. dubna 2019, s výjimkou ustanovení týkajících se zdanění při přemístění (exit tax) a hybridních nesouladů, která jsou účinná až od 1. ledna 2020.

Zdanění ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC pravidla) zjednodušeně znamená okamžité zdanění pasivních příjmů, které plynou z jurisdikce s významně nižším zdaněním, než je v České republice.

Ovládanou zahraniční společností je poplatník daně z příjmů právnických osob, který je českým daňovým nerezidentem, který realizuje tzv. zahrnované příjmy a splňuje následující podmínky:

  • Nevykonává podstatnou hospodářskou činnost. Dle důvodové zprávy je smyslem této podmínky omezit použití těchto pravidel pouze na tzv. prázdné schránky, tedy na entity, které slouží pouze k držbě aktiv, ze kterých plynou pasivní příjmy. Pokud však daná společnost vykonává skutečnou aktivní činnost (a to nikoliv pouze okrajově) a k ní využívá personál, prostory, vybavení a jiný majetek, lze usuzovat, že vykonává podstatnou hospodářskou činnost. Posouzení bude však vždy záležet na konkrétní situaci a okolnostech.
  • Zahraniční daň z příjmů (nebo obdobná daň) této společnosti je nižší než polovina daně z příjmů, která by ji byla podle českých pravidel stanovena v České republice. Dle důvodové zprávy by se měla porovnávat daňová povinnost ze všech příjmů (a nikoliv pouze ze zahrnovaných příjmů).
  • Český daňový rezident (poplatník daně z příjmů právnických osob) se na dané osobě přímo nebo nepřímo podílí na základním kapitálu nebo hlasovacích právech z více než 50 % nebo na právech na více než 50 % zisku dané osoby (kritérium hlasovacích práv a práv na zisku se uplatní pouze pokud se český daňový rezident zároveň podílí přímo nebo nepřímo na základním kapitálu). Případně má český daňový rezident v zahraničí stálou provozovnu, jejíž příjmy jsou vyňaty z českého zdanění podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Zahrnovanými příjmy jsou následující příjmy ovládané zahraniční společnosti: (i) výpůjční příjmy, (ii) licenční poplatky, (iii) podíly na zisku, (iv) příjmy z prodeje účasti, (v) příjmy z finančního leasingu, (vi) příjmy z pojistné, bankovní či jiné finanční činnosti, (vii) příjmy z prodeje zboží a služeb nakoupených od přidružených osob[1] a přidruženým osobám prodaných, přičemž je přidána malá či nulová ekonomická hodnota, (viii) příjmy z prodeje zboží nebo služeb přidružené osobě, jejíž činnost spočívá převážně v nákupu zboží a služeb od přidružených osob a prodeji tohoto zboží a služeb přidruženým osobám, přičemž je přidána malá či nulová ekonomická hodnota.

Pokud ovládaná zahraniční společnost splňuje výše uvedené podmínky, považují se příjmy z činnosti této osoby a z nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy, za uskutečněné přímo českou ovládající společností v České republice. Objem přičítané činnosti by se měl obecně určit v poměru (přímého a nepřímého) podílu na základním kapitálu. Od české daně lze (poměrově) odečíst daň, kterou zaplatila ovládaná zahraniční společnost v zahraničí ze zahrnovaných příjmů. Při prodeji dané společnosti by příjem z prodeje neměl být předmětem daně (do výše částky nerozděleného zisku zdaněné dle CFC pravidel).

Česká právní úprava je velmi strohá a bude zcela jistě vytvářet významné interpretační a kalkulační obtíže.

Už jsme Vás v kostce seznámili s pravidly pro omezení daňové uznatelnosti finančních nákladů a pravidly pro přemístění majetku bez změny vlastnictví.  Nakonec Vás v dalším pokračování seznámíme se základními parametry hybridních nesouladů.

Autor:

Karel Hronek – karel.hronek@cz.ey.com; +420 731 627 065
 

[1] Přidruženými osobami se rozumí kapitálově spojené osoby a osoby, pokud má jedna osoba právo na alespoň 25% podílu na zisku druhé osoby.