Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob

20. listopadu 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Daně z příjmů

Daňový balíček novel s obecnou účinností od 1.1. 2021[1] (více ZDE) prošel třetím čtením v poslanecké sněmovně a poputuje do senátu (může tedy ještě dojít ke změnám). 

Níže ve stručnosti shrnujeme vybrané klíčové změny, které novela přináší v oblasti zdanění fyzických osob:

1. Zrušení konceptu superhrubé mzdy a zavedení dvojí sazby daně z příjmů fyzických osob.

Novela ruší koncept tzv. superhrubé mzdy, dílčím základem daně z příjmů ze závislé činnosti bude pouze úhrn příjmů.

Zároveň novela zavádí progresivní zdanění příjmů fyzických osob. Nově budou fyzické osoby danit své příjmy sazbou daně 15 %, resp. 23 %, solidární zvýšení daně bude zrušeno.

Sazba ve výši 15 % se uplatní pro základ daně do výše 48násobku průměrné mzdy (tedy v roce 2021 do částky 1 701 168 Kč), základ daně nad tuto hranici bude daněn sazbou ve výši 23 %.

2. Stravenkový paušál

Jako alternativa k poskytování stravenek bude sloužit tzv. stravenkový paušál. Nově budou moci zaměstnavatelé poskytovat vedle závodního stravování a stravenek také peněžní příspěvek.  Příspěvek na stravování bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění do výše 70 % maximální hodnoty stravného poskytovaného zaměstnancům na pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin za jednu směnu (pro rok 2020 činí tato hranice 72,10 Kč). Částka převyšující tuto hranici bude na straně zaměstnance považována za zdanitelný příjem podléhající také odvodům pojistného.

Pro zaměstnavatele bude příspěvek v plné výši považován za daňově uznatelný náklad.

Stravenkový paušál bude možné poskytnout až po nabytí účinnosti novely zákona.

3. Zvýšení slevy na poplatníka a zrušení limitu pro daňový bonus      

Novela zvýší základní slevu na poplatníka z dnešních 24 840 Kč na částku odpovídající průměrné hrubé měsíční nominální mzdě za předminulý rok. Pro rok 2021 by tedy základní sleva na poplatníka měla odpovídat průměrné mzdě za rok 2019, která podle údajů ČSÚ činila 34 125 Kč.

Zároveň novela ruší limit výše daňového bonusu na vyživované dítě, který v současné době činí 60 300 Kč ročně.

4. Omezení osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů

Dle současné úpravy je úplatný převod cenného papíru bez limitu osvobozen od daně v případě, kdy doba mezi nabytím a úplatným převodem přesáhne 3 roky. Nově bude pro osvobození úplatného převodu cenného papíru platit roční limit 20 milionů Kč pro jednoho poplatníka. Příjem převyšující tuto částku bude podléhat standardnímu zdanění.

5. Přechodná ustanovení

Úprava rušící institut superhrubé mzdy se použije pro celé zdaňovací období roku 2021 bez ohledu na to, zda novela nabyde účinnosti k 1. lednu 2021, nebo později.

Pokud však novela nabyde účinnosti později než 1. ledna 2021, pro výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti se použijí ustanovení účinná před nabytím účinnosti novely. Novou úpravu za měsíce předcházející účinnosti novely zohlední buďto plátce daně v rámci ročního zúčtování daně, nebo poplatník prostřednictvím daňového přiznání.

Dále, pokud k účinnosti novely dojde později než 1. ledna 2021, budou moci poplatníci daně z příjmů fyzických osob využít pro celé zdaňovací období roku 2021 úpravu účinnou před nabytím účinnosti novely (včetně konceptu superhrubé mzdy a sazeb daně z příjmů fyzických osob). V takovém případě bude poplatník povinen takovou volbu provést prostřednictvím podání daňového přiznání.

V alertu ZDE jsme vás informovali o změnách ve zdanění právnických osob. Samostatně pro vás připravujeme alert pro DPH a spotřební daně. V případě dotazů kontaktujte svého oblíbeného daňového poradce.

Autoři:

Martina Kneiflová
+420 731 627 041

Adam Linek
+420 730 191 859

[1] S ohledem na nejistotu ohledně načasování dalšího schvalování spíše přesněji prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, nejdříve však dnem 1.1.2021.

 • Tax Alert - English version

  Changes in Personal Income Tax

  A tax package of amendments with general effect from 1 January 2021(more HERE) passed a third reading in the Chamber of Deputies and will go to the Senate (so it may still be subject to changes).

  Below we summarize certain key changes that the amendment brings to taxation of individuals:

  1) Abolition of the supergross salary concept and introduction of two tax rates of personal income tax

  The amendment abolishes the concept of supergross salary, partial tax base from income from dependent activities will be calculated as gross employment income.

  In addition the amendment introduces progressive taxation of income of individuals. Newly, individuals will tax their income at a rate of 15% or 23%, the solidarity tax surcharge will be abolished.

  The tax rate of 15% would be applied to income up to 48 times the average wage (i.e. up to CZK 1,701,168 in 2021) a second tax rate of 23% would be applied to income above this limit.

  2) Flat meal allowance system

  A flat allowance for meals will be an alternative to meal vouchers. Newly, in addition to corporate catering and meal vouchers employers will be able to provide a meal benefit in cash. A cash meal allowance will be tax exempt from employee´s income tax and social security and health insurance contributions up to 70% of the maximum meal allowance provided to employees at business trips lasing 5 to 12 hours per shift (the limit is CZK 72.10 for 2020). The amount above the limit will be considered to be employee taxable income subject also to social security and health insurance contributions.

  The allowance will be considered a tax deductible expense in full amount for employers.

  The flat meal allowance may be provided not earlier than the amendment comes into effect.

  3) Increase of deduction on taxpayer and abolishment of limit for tax bonus

  The amendment will raise the annual basic personal tax relief from current CZK 24,840 to an amount corresponding to the average gross monthly nominal wage for the year before last. For 2021 the standard personal tax relief should correspond to the 2019 average wage which was CZK 34,125 according to the Czech Statistical Office.

  In addition, the amendment abolishes the limit of tax bonus for dependent child which currently is CZK 60,300 annually.

  4) Limitation of tax exempt income from security transfers for consideration

  According to the existing legislation the transfer of securities for consideration is tax exempt without any limit if the period between the acquisition and transfer for consideration exceeds three years. Newly, an annual limit of CZK 20 million per taxpayers will apply for tax free security sales. Income in excess of the above threshold will be subject to standard taxation.

  5) Transitional provisions

  The arrangement abolishing the super gross wage shall be used for the whole 2021 tax year regardless of whether the amendment takes effect as of 1 January 2021 or later.

  Should the amendment take effect later than on 1 January 2021 the provisions effective before the amendment came into force should be used for the computation of advances of tax on income from dependent activities. The new law scheme for the months preceding the amendment´s effect shall be reflected either by the payer of tax within the annual tax settlement or taxpayer in his/her tax return.

  In addition, if the amendment takes effect later than on 1 January 2021 personal income tax payers will be entitled to use the scheme applicable before the effect of the amendment for the entire 2021 tax year (including the super gross wage concept and personal income the tax rates). If taxpayers use this option they will be obliged to file a tax return.

  In our alert HERE we have informed you about changes in corporate taxation. We prepare an alert for VAT and excise duties for your separately. If you have any questions, please contact your favorite tax advisors.

  Authors:

  Martina Kneiflová
  +420 731 627 041

  Adam Linek
  +420 730 191 859

  References:

  [1] Considering uncertainty regarding the timing of further approval process rather more precisely as of the first date of the calendar month following its publication, however, as of 1 January 2021 at the earliest.