Zpřísnění pravidel odpovědnosti členů statutárních orgánů od 1. 1. 2021

Zpřísnění pravidel odpovědnosti členů statutárních orgánů od 1. 1. 2021

13. října 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo

V současnosti platí, že soud může i bez návrhu rozhodnout o vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce v jakékoli obchodní korporaci nebo zakázat být v obdobném postavení, pokud vyjde najevo, že člen statutárního orgánu v posledních třech letech opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře. Novela ZOK již nadále nestanoví povinnost splnění kumulativní podmínky „opakovaného a závažného“ porušení povinností. Členovi statutárního orgánu tak bude možné takový zákaz uložit již po prvním závažném porušení povinností a není třeba čekat na další závažné pochybení.

Novela dále zavádí přísnější postihy pro členy statutárních orgánů v případě, že jejich společnost skončí v úpadku. Insolvenční správci se budou moci tzv. žalobou na vydání pasiv domáhat uhrazení dluhů (za níže uvedených předpokladů) jednak přímo po členech statutárních orgánů obchodních korporací a dále rovněž po bývalých členech statutárních orgánů či dalších osobách, které se fakticky v takovém postavení nachází, přestože členem orgánu korporace nejsou a bez ohledu na to, jaký vztah k obchodní korporaci mají; v této souvislosti se často používá pojmu stínový ředitel / shadow director. V závislosti na okolnostech se může jednat také o generální ředitele či finanční ředitele společností, kteří nejsou členy statutárních orgánů a vykonávají pro společnost činnost zpravidla v pracovněprávním poměru.

Účelem nového pravidla je poskytnout věřitelům obchodních korporací dodatečné finanční prostředky k uspokojení jejich pohledávek. Předpoklady jsou (i) porušení povinnosti při řízení obchodní korporace (zejména péče řádného hospodáře), (ii) vznik škody spočívající v nedostatečné výši majetku, z něhož by mohli být uspokojeni věřitelé obchodní korporace, a (iii) příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a nedostatkem majetku (úpadkem). Žalobu na vydání pasiv je oprávněn podat insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení a může se jí domáhat uhrazení finanční částky do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autor:

Vladimír Petráček 
+420 704 865 121

 • Tax Alert - English version

  Tightening the rules on liability of members of statutory bodies from 1 January 2021

  Under the current legislation, a member of a business corporation’s statutory body may be disqualified by court, or prevented from taking a similar position in any business corporation, even without a motion submitted to the court, if the member of the statutory body is found to have repeatedly and seriously violated the duty of due care and diligence (also referred to as the “due care of a prudent manager”) in the last three years. The amendment to the Act on Business Corporation no longer contains the combined requirement of "repeated and serious" breach of duty. As a result, it will be possible to disqualify such member of the statutory body after his/her first serious breach of duties; there is no need to wait for another serious breach.

  The amendment also introduces stricter sanctions for members of statutory bodies whose company has gone bankrupt. Insolvency trustees will be allowed to seek, via an action for the repayment of liabilities, payment of debts (subject to the conditions set out below) owed by the company to its creditors, directly from the members of the business corporation’s statutory bodies, as well as from former members of the statutory bodies and/or other persons effectively holding a similar position, although they have not been formally appointed members of the statutory body, regardless of their actual relationship with the business corporation. These persons are often referred to as the “shadow directors”. Depending on the circumstances, company CEOs or CFOs who are not members of the statutory bodies and, in general, carry out activities for the company under an employment agreement, may also fall under this definition.

  The purpose of the new rule is to ensure additional funds to satisfy the claims of business corporations’ creditors, provided that the following conditions are met: (i) breach of duties in the management of the business corporation (especially the duty of due care and diligence), (ii) damage in the form of insufficient assets to satisfy the claims of the business corporation’s creditors, and (iii) a causal link between the breach of duties and the lack of assets (insolvency). The insolvency trustee is entitled in the context of the insolvency proceedings to lodge an action “en comblement de passif” (for the repayment of liabilities) claiming payment to the bankrupt’s estate of an amount up to the difference between the business corporation’s total liabilities and total assets.

  If you have any questions, please contact the authors of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Author:

  Vladimír Petráček 
  +420 704 865 121