Náš cíl

  Naším cílem v EY je vytvářet lepší svět. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Vychováváme vynikající lídry, kteří společně usilují o to, abychom plnili naše sliby. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

  Ve světě, který dnes prochází dynamičtějšími změnami než kdy v minulosti, nám tento cíl svítí jako Polárka a dává smysl každodennímu úsilí všech našich více než 280 tisíc zaměstnanců. Pomáháme digitálním průkopníkům bojovat proti datovému pirátství, vládám pomáháme najít cestu z finanční krize, naše analýza dat pomáhá objevit nové formy léčby, naše spolehlivé audity posilují důvěru ve finanční trhy a v podnikání. Jinými slovy, spolupracujeme s podnikateli, obchodními společnostmi i se státy na řešení jejich nejnaléhavějších problémů.

  Díky detailní znalosti jednotlivých hospodářských odvětví pomáhají naše čtyři integrované servisní divize – audit, forenzní a účetní služby, podnikové poradenství a řízení rizik, transakční poradenství a daňové poradenství – klientům využívat nové příležitosti, efektivně vyhodnocovat a řídit rizika a dosahovat stabilní růst. Naše multidisciplinární týmy poskytují klientům podporu při dodržování zákonů a jiných předpisů a při plnění potřeb akcionářů, investorů, věřitelů, zaměstnanců i všech ostatních zainteresovaných subjektů.

  Jsme přesvědčeni, že lepší svět je svět s udržitelným růstem, který je pro všechny. Soustavně pracujeme na zlepšování kvality veškerých našich služeb, investujeme do našich lidí a do inovací. A velice si vážíme toho, že můžeme spolupracovat nejen s našimi klienty, ale také s dalšími subjekty a dávat do jejich služeb naše znalosti, dovednosti a zkušenosti a přispívat k pozitivní změně.

  Carmine's signature

  Naši lidé

  Základem naší firemní kultury je náš cíl – vytvářet lepší svět.

  V EY vychováváme lídry, kteří vytvářejí lepší svět.

  Více než 280 tisíc našich zaměstnanců představuje spolu s milionem „EY Alumni“ globální síť, která má mimořádný potenciál. Každý jednotlivý člen této sítě inspiruje ostatní nejen za svého působení v EY, ale i během své další kariéry a svou každodenní prací pomáhá naplňovat cíl, který jsme si vytyčili.

  Better begins with you je globální firemní program, v jehož rámci mají naši zaměstnanci možnost nominovat na ocenění kolegy, jimž se daří inspirujícím a působivým způsobem naplňovat cíl EY – vytvářet lepší svět.

  Alumni image

  Naši Alumni

  Více než milion našich bývalých zaměstnanců „EY Alumni“ je pro nás trvalou inspirací a pomáhá nám vytvářet lepší svět.

  Zapojte se do sítě EY Alumni

  Colourful boats on Phewan lake sunrise image
  Abychom prokázali náš závazek v oblasti rozmanitosti a inkluzivity, náš Globální výkonný výbor podepsal prohlášení EY GE D&I, které stvrzuje naše záměry. 

  Přečíst prohlášení o rozmanitosti a inkluzivitě (EN) 

  Naše výsledky

  Velkou pozornost věnujeme naplňování cíle, který jsme si vytyčili – vytvářet lepší svět. Díky tomu má naše práce dlouhodobý přínos pro naše klienty, zaměstnance i pro širší společnost.

  Naše Globální výroční zpráva 2019, to jsou fakta, čísla, případové studie a videa dokládající naše celoroční úsilí. Zpráva ukazuje, jak naše znalosti a zkušenosti každý den přispívají k tomu, že vytváříme lepší svět prostřednictvím služeb, které klientům poskytujeme, prostřednictvím lídrů, které vychováváme, prostřednictvím důvěry, kterou posilujeme na kapitálových trzích, nebo prostřednictvím podpory, kterou poskytujeme komunitám, v nichž žijí a pracují naši lidé.

  V rychle se proměňujícím světě má působení EY dlouhodobý dopad, protože věnujeme maximální úsilí naplnění cíle, který jsme si vytyčili – vytvářet lepší svět

  Carmine Di Sibio

  Předseda globální správní rady a generální ředitel EY

   

  Inkluzivní růst

  Lepší svět je podle našeho názoru svět, v němž všichni mohou přispívat k udržitelnému ekonomickému růstu a podílet se na jeho přínosech.

  Rychlý rozvoj technologií, globalizace, demografické změny, to všechno jsou trendy, které během předchozí generace přinesly obrovský prospěch. Současně ale vyvolaly v mnoha lidech pocit, že zůstávají pozadu.

  Jsme přesvědčeni, že hospodářský růst a sociální začleňování jsou dvě strany téže mince a že větší všeobecné prosperity lze dosáhnout jedině s rovnými příležitostmi pro všechny. 

  Prostřednictvím našich služeb, našeho vlivu na širší komunitu i našeho přístupu ke korporátní odpovědnosti se snažíme podporovat inkluzivní růst, díky němuž mohou všichni přispívat k ekonomickému úspěchu a profitovat z něj, dnes i v budoucnu.

  Posilování důvěry na kapitálových trzích

  Naše práce přispívá k posilování důvěry na kapitálových trzích, protože podporuje transparentnost, finanční stabilitu a inkluzivní ekonomický růst.

  Kvalitní audit je důležitým předpokladem zdravého kapitálového trhu. Ale i všechny naše ostatní služby pomáhají organizacím dosahovat lepší ekonomické výsledky, a tím přispívají ke zdravější ekonomice, což je přínosem pro všechny. Svou roli na kapitálových trzích bereme velice vážně, proto pravidelně diskutujeme se všemi zainteresovanými subjekty o tom, co je důležité. Tyto diskuse nám umožňují lépe pochopit zásadní úlohu, kterou podnikatelská sféra hraje ve společnosti, i prostředí, ve kterém pracujeme. Získané poznatky pak využíváme v diskusích se zákonodárci, regulačními orgány a investory o legislativních změnách a širších politických otázkách.
   

  Man working with a laptop

  Pracovní příležitosti

  #FutureOfWork je teď. EY má 260 tisíc zaměstnanců ve 150 zemích světa a může vám nabídnout neomezené možnosti pro váš další profesní i osobní rozvoj.

  Spolupracujte s námi

  Předchozí

  Domů

  Další

  Co děláme